De Rijksoverheid heeft op 23 maart nieuwe aangescherpte maatregelen genomen om het coronavirus onder controle te krijgen. Kijk hier voor deze aangescherpte maatregelen.

Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen.

Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Aanpak centrum Echt 2020-2025

Onze ambitie In 2019 zijn we als gemeente van start gegaan met een gebiedsgerichte aanpak van het Centrum Echt. Op basis van het “Programma Centrum Echt” gaan we aan de slag met een aantrekkelijk centrum waar de functies wonen, werken en recreëren elkaar ontmoeten en versterken. Dit betekent concreet dat bewoners fijn kunnen wonen, ondernemers een aantrekkelijk vestigingsklimaat ter beschikking hebben en bezoekers van een gevarieerd aanbod in voorzieningen gebruik kunnen maken. Een gezonde mix aan functies vormt daarmee een belangrijke basis voor een vitaal centrum, waarbij ook de bereikbaarheid en openbare ruimte niet mag worden vergeten. Kortom… er is werk aan de winkel!!!!
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Echt-Susteren

Doelstelling

Om onze ambitie te verwezenlijken is een integrale en slagvaardige aanpak noodzakelijk. Hiervoor is  het programma “Centrum Echt’ samengesteld voor de periode 2020-2025 met als centrale doelstelling:

Programma Centrum Echt heeft als centrale doelstelling haar regionale functie te behouden en verder te versterken. Dit vraagt om zorgvuldig ruimtegebruik waarbij een algehele compactisering en clustering van stedelijke functies een belangrijk onderdeel vormt, zodat anno 2025 een vitaal en toekomstbestendig Centrum Echt is gerealiseerd.

De 5 pijlers

Het programma bestaat uit 5 pijlers:

1.         Cultuurhuis Edith Stein: ontwikkeling van het ontmoetingscentrum (voormalig Plats gebouw) dat wordt getransformeerd naar een bruisend kloppend hart voor het lokale verenigingsleven. 

2.         Planologie: op basis van juist ruimtegebruik ontstaat een compacter en vitaal centrum waarbij afstemming in de regio plaatsvindt. Herbestemming en invulling geven aan de lokale transformatieopgave heeft hierbij prioriteit.

3.         Bereikbaarheid: de komende jaren wordt ingezet op een verbeterde algehele ontsluiting en infrastructuur van het centrum.

4.         Activering centrum: op basis van draagvlak wordt samen met stakeholders toegewerkt naar een structurele samenwerking in een aantrekkelijk kernwinkelgebied om te verblijven..

5.         Ontwikkeling monument de Valk: de ontwikkeling van een foodmarkt met aanverwante functies die leidt tot een versterking van algehele centrumstructuur.

Het Programma wordt momenteel per pijler verder uitgewerkt.

De planning 2019

De aftrap 9 mei
Op 9 mei heeft een eerste informatieavond voor betrokken ondernemers plaatsgevonden waarbij de centrumaanpak is gepresenteerd. Vervolgens is tijdens de Commissievergadering van 20 mei jl. ook de algehele programmalijn kort gepresenteerd. De presentatie kunt u via onderstaande link bekijken.

pdf Bijeenkomst programma centrum Echt 09-05-2019 (PDF, 1.31 MB)
 

Onderstaande kaart betreft het gebied welke onderdeel uitmaakt van het Programma Centrum Echt 2020-2025. 

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Echt-Susteren

 

Informatiebijeenkomst ondernemers woensdag 23 oktober

Op woensdag 23 oktober is een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd voor stakeholders (ondernemers & vastgoedeigenaren) waarbij de huidige stand van zaken is gepresenteerd. Bekijk de presentatie hieronder:

pdf Presentatie 23-10-2019 (PDF, 974.09 KB)

 Algemene informatiebijeenkomst 20 november

In het kader van het nieuwe bestemminsplan, dat de juridische basis voor de planvorming vormt, is op woensdag 20 november is een algemene informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle geïnteresseerden. Bekijk de presentatie hieronder.

pdf Informatiebijeenkomst 20-11-2019 (PDF, 2.98 MB)

Inspraakprocedure bestemmingsplan Centrum Echt 20 december 2019 - 16 januari 2020
De gemeente heeft een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor het centrum van Echt, waarin ook het gebied van voormalig dakpannen fabriek “De Valk” is opgenomen. Voor het bestemmingsplan wordt een inspraakprocedure gevolgd.

Tijdens genoemde periode kunnen inspraakreacties worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL Echt.

Het plan ligt tijdens openingstijden van 20 december 2019 t/m 16 januari 2020 ter inzake in het gemeentehuis in Echt.

U kunt door middel van onderstaande pdf's het voorontwerp bestemmingsplan en bijlagen downloaden.

 pdf Verbeelding Centrum Echt 12-2019 (PDF, 1.32 MB)

 

pdf Centrum Echt Voorontwerp 1 Regels (PDF, 1.22 MB)
pdf Centrum Echt Voorontwerp 1 Toelichting (PDF, 29.75 MB)