Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft op 24 juni aangegeven dat de coronamaatregelen verder worden verruimd. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Bekijk de raadsvergadering juni

27 mei 2020
De gemeenteraad van Echt-Susteren is uitgenodigd voor een raadsvergadering op dinsdag 2 juni a.s. De verwachting is dat het vereiste quorum niet aanwezig zal zijn. In dat geval kan de vergadering niet worden geopend en zullen de raadsleden opnieuw worden uitgenodigd voor donderdag 4 juni om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor deze vergadering is geen quorum vereist en dan zou met een vertegenwoordiging van de raad vergaderd kunnen worden, rekening houdend met de 1,5-meterregel.

Raadsvergadering online volgen?
U kunt de raadsvergadering van thuis uit terugkijken door hier te klikken. U kunt de raadsvoorstellen en beschikbare bijlagen online raadplegen via deze raadsagenda

Agenda
Opening en mededelingen

De raadsvergadering wordt door de voorzitter officieel geopend met een gebed. Daarna kan de voorzitter mededelingen van huishoudelijke aard doen.

1. Agenda 4 juni 2020
De raad wordt voorgesteld de agenda voor deze vergadering definitief vast te stellen.
2. Besluitenlijst 2 april 2020
De raad wordt voorgesteld de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.
3. Bestemmingsplan “Buitengebied, 1e herziening 2019”
Om te komen tot een goede planologische regeling voor 8 hondensportverenigingen in het buitengebied van onze gemeente, is een zgn. postzegelbestemmingsplan opgesteld. De inhoud van dit plan is in overleg met de verenigingen zelf tot stand gekomen. In deze 1e herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied" wordt ook een spuitzone nabij de gemeentegrens bij Maasbracht wegbestemd. Deze spuitzone is niet meer nodig om burgers te beschermen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Tegen het ontwerpbestemmingsplan werden geen zienswijzen ingediend en daarom kan het bestemmingsplan nu door de gemeenteraad ongewijzigd worden vastgesteld.
4. Bestemmingsplan “Susterderweg-Schoolstraat Nieuwstadt”
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van woningen op de voormalige locatie van de Burgemeester Willemeschool en het aanpalende fitnesscentrum. Om het bouwplan mogelijk te maken dient de aan de Schoolstraat gelegen parkeerhaven aan het openbaar verkeer onttrokken te worden. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. In het kader van de onttrekkingsprocedure zijn geen zienswijzen ingediend. De parkeerhaven kan dan ook aan het openbaar verkeer onttrokken worden. Voor dit bestemmingsplan is de procedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) gevolgd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen, waarbij iedereen de mogelijkheid werd geboden zienswijzen in te dienen tegen het plan. Er is één zienswijze ingekomen. De raad wordt nu voorgesteld het bestemmingsplan 'Susterderweg-Schoolstraat Nieuwstadt’ gewijzigd vast te stellen.
5. Conceptbegrotingen gemeenschappelijke regelingen (GR)
De gemeente Echt-Susteren neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. Het Algemeen Bestuur van een GR mag de begroting van het volgende jaar pas vaststellen, nadat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de conceptbegrotingen van 8 GR-en en eventuele zienswijzen kenbaar te maken.
6. Conceptbegroting 2021 GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
7.
Conceptbegroting 2021 GR Maas-Swalm-Nette
8.
Conceptbegroting 2021 en begrotingswijziging 2020-1 GR Omnibuzz
9.
Conceptbegroting 2021 GR RUD Limburg Noord
10.
Conceptbegroting 2021 GR Veiligheidsregio Limburg-Noord
11.
Conceptbegroting 2021 GR Westrom
12.
Conceptbegroting 2021 GR SC MER, begrotingswijziging 2020-4 en aansluiting bij
13. Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO)
14.
Conceptbegroting 2021 GR RD Maasland
15.
Voortgangsinformatie 4 juni 2020
Als vast punt op iedere raadsagenda is het punt ‘voortgangsinformatie’ opgenomen. Bij dit punt worden de verzamellijsten moties en toezeggingen, de aangepaste jaarplanning en de antwoorden op de door de raadsleden schriftelijk gestelde vragen opgenomen. Zo kunnen de raadsleden in de vergadering procedurele vragen stellen aan het college over de voortgang.
16. Ingekomen stukken 4 juni 2020
De gemeenteraad ontvangt brieven van burgers en externe organisaties en informatie van het college. Dit alles wordt voor de raad ter inzage gelegd. Voor elke raadsvergadering worden deze stukken verzameld en op een lijst gezet, zodat de raad officieel kennis kan nemen van deze stukken.
Sluiting
De vergadering wordt door de voorzitter officieel gesloten met een gebed.
Stukken ter inzage
De agenda, alle raadsvoorstellen en alle digitaal beschikbare bijlagen kunt u via de website van de gemeente bekijken http://www.echt-susteren.nl/raadsagenda


Meer informatie
Voor vragen of informatie over de raad, de raadsvergadering of de raadstukken kunt u contact opnemen met de griffie door te bellen naar 0475 - 478 478 of per e-mail via griffie@echt-susteren.nl.