Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Bekijk de raadsvergadering van 2-4-2020 hier terug

31 maart 2020
Op donderdag 2 april heeft de gemeenteraad om vergaderd. Gelet op de landelijk afgekondigde maatregelen inzake het coronavirus was deze vergadering niet toegankelijk voor publiek.

Raadsvergadering terugkijken?
U kunt de raadsvergadering van thuis uit terugkijken door hier te klikken. U kunt de raadsvoorstellen en beschikbare bijlagen online raadplegen via deze raadsagenda.

Agenda
Opening en mededelingen

De raadsvergadering wordt door de voorzitter officieel geopend met een gebed. Daarna kan de voorzitter mededelingen van huishoudelijke aard doen.

1. Agenda 2 april 2020
De raad wordt voorgesteld de agenda voor deze vergadering definitief vast te stellen.
2. Besluitenlijst 19 februari 2020
De raad wordt voorgesteld de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.
3. Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan "Molenstraat 69 en 71 Roosteren"
Voor het bestemmingsplan "Molenstraat 69 en 71 Roosteren" is de procedure ex artikel 3.8 Wet
ruimtelijke ordening gestart. Het ontwerpplan heeft in dat kader 6 weken ter inzage gelegen. Binnen de genoemde termijn is een (gegronde) zienswijze ingekomen, waarover een standpunt ingenomen dient te worden. Een exploitatieplan is niet vereist. De gemeenteraad kan het plan nu gewijzigd vaststellen.
4. Vaststelling bestemmingsplan "Bovenste Eind 44 te Echt"
Voor het bestemmingsplan "Bovenste Eind 44 te Echt" is de procedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening gestart. Het ontwerpplan heeft in dat kader 6 weken ter inzage gelegen. Binnen de genoemde termijn zijn geen zienswijzen ingekomen, waarover een standpunt ingenomen dient te worden. Een exploitatieplan is niet vereist. Het plan kan nu ongewijzigd door de gemeenteraad worden vastgesteld.
5. Delegatiebesluit en Verordening werkgeverscommissie griffie 2020
Dit voorstel gaat over het aanpassen van het delegatiebesluit aan de werkgeverscommissie aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren  (Wnra), die per 1 januari 2020 in werking trad. De gemeenteraad is vanaf dan bevoegd te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren. De gemeenteraad, als werkgever van de raadsgriffier en de medewerkers van de griffie, heeft de werkgeversbevoegdheden gedelegeerd aan een werkgeverscommissie. Het delegatiebesluit en de Verordening op de Werkgeverscommissie dienen technisch te worden aangepast aan de Wnra.
6. Aanwijzen griffier en plaatsvervangend griffier met ingang van 1 januari 2020
Per 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden en voor ambtenaren geldt vanaf dat moment het private arbeidsrecht. Gebleken is dat  voor de griffie nadere besluitvorming nodig is. De aanstelling van de ambtenaren wordt van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst, zo ook die van de griffier. Voor het handhaven van de bijbehorende publiekrechtelijke bevoegdheden is het echter nodig dat de raad de griffier ook nog als zodanig aanwijst, zodat de griffier rechtsgeldig wettelijke taken kan blijven uitvoeren.
7. Suppletie-uitkering in het kader van 'Conventionele Explosieven’ / Bommenregeling
In Echt-Susteren zijn bij diverse projecten kosten gemaakt betreffende het onderzoeken, opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Via de “Bommenregeling” van het Gemeentefonds kunnen gemeenten een suppletie-uitkering “Conventionele Explosieven” aanvragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (MBZK). Deze uitkering betreft maximaal 70% van de gemaakte kosten (excl. BTW) die verband houden met het (voor)onderzoek, detectie en ruiming van explosieven. In 2019 heeft, onder het nationaal programma ‘berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog', de vliegtuigberging Lilbosch plaatsgevonden. De kosten van deze berging worden 100% vergoed via dit programma. De aanvraag voor deze uitkering dient ook via de Bommenregeling van het Gemeentefonds te lopen. Om aanspraak te maken op deze uitkering dient een raadsbesluit te worden verzonden naar het MBZK met de hoogte van de totaal gemaakte kosten. In dit voorstel worden de projecten benoemd waarvoor deze kosten, zowel voor de gemeente als voor derden, binnen de gemeente Echt-Susteren zijn gemaakt. De toegekende suppletie-uitkering wordt toegevoegd aan de projectbudgetten van de betreffende projecten ter dekking van de al gemaakte kosten.
8. Voortgangsinformatie 2 april 2020
Als vast punt op iedere raadsagenda is het punt ‘voortgangsinformatie’ opgenomen. Bij dit punt worden de verzamellijsten moties en toezeggingen, de aangepaste jaarplanning en de antwoorden op de door de raadsleden schriftelijk gestelde vragen opgenomen. Zo kunnen de raadsleden in de vergadering procedurele vragen stellen aan het college over de voortgang.
9. Vaststellen uitgangspuntennotitie Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg
De Regio Noord- en Midden-Limburg heeft eind 2019 voor de Regionale Energie Strategie een conceptuitgangspuntennotitie opgesteld als basis voor het regionaal (concept-)bod in juni 2020. De conceptuitgangspunten zijn consulterend voorgelegd aan de 15 gemeenteraden, provinciale staten, het algemeen bestuur van het Waterschap en regionale belanghebbenden. In gemeente Echt-Susteren zijn de uitgangspunten besproken met de raadswerkgroep Duurzaamheid en is de raad geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.  De uitgangspuntennotitie kon op instemming van de raadswerkgroep Duurzaamheid rekenen en past binnen de gemeentelijke beleidsuitgangspunten. De reactie van gemeente Echt-Susteren wordt meegenomen in het vervolgproces. De uitgangspuntennotitie ligt nu ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.
10. Ingekomen stukken 2 april 2020
De gemeenteraad ontvangt brieven van burgers en externe organisaties en informatie van het college. Deze worden voor de raad ter inzage gelegd. Voor elke raadsvergadering worden deze stukken verzameld en op een lijst gezet, zodat de raad officieel kennis kan nemen van deze stukken.
Sluiting
De vergadering wordt door de voorzitter officieel gesloten met een gebed.

Meer informatie
Voor vragen of informatie over de raad, de raadsvergadering of de raadstukken kunt u contact opnemen met de griffie door te mailen naar griffie@echt-susteren.nl