Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Beleidskader zonneparken en windparken

4 oktober 2019
Windenergie
De gemeente wil haar energieverbruik verduurzamen en in 2040 energieneutraal zijn. Dit is ook opgenomen in de energievisie. Om invulling te geven aan deze energievisie zijn een aantal maatregelen nodig waaronder ook het opwekken van duurzame energie in de vorm van wind- en/of zonneparken. De gemeenteraad heeft om die reden afgelopen raadsvergadering (26-9) het beleidskader ‘Zonneparken en windparken gemeente Echt-Susteren’ vastgesteld. De energievisie en het beleidskader zijn te vinden op www.echt-susteren.nl/duurzaamheid.

Waarom wind- en zonneparken?

Zonneparken en windparken zijn nodig om in 2040 energieneutraal te zijn. Dit is een enorme opgave en daarom wil de gemeente dit in twee fases oppakken. In fase 1 is het doel om tot 2030 een CO2 reductie van 49% te realiseren. Om dit te bereiken en om de te verwachte elektriciteitsbehoefte lokaal op te wekken met zonne-parken en windmolens zijn ongeveer 17 windmolens of 137 hectare zonneparken of een combinatie hiervan nodig. Om de regie te hebben waar en hoe zonneparken en windparken tot ontwikkeling komen is het beleidskader ‘Zonneparken en windparken gemeente Echt-Susteren’ opgesteld. Hierin staan de voorwaarden voor initiatiefnemers beschreven. De uitgangspunten voor een goed initiatief zijn: ruimtelijke- en landschappelijke inrichting, maatschappelijk draagvlak en financiële participatie met de omgeving. In fase 2 werken we verder aan de doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn.

Ontwikkeling zonne- en windparken

De ontwikkeling van zonneparken willen we vooralsnog aan de markt overlaten, omdat zich hiervoor een groot aantal initiatieven aandienen. Het is de bedoeling om medio 2020 een keuze te maken voor een vijftal initiatieven voor zonneparken die voldoen aan de uitgangspunten. Voor windparken wordt eerst een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het zelf ontwikkelen en investeren in windparken door de gemeente. Door dit zelf te ontwikkelen heeft de gemeente maximale regie op locatiekeuze, draagvlakcreatie en financiële participatie.

Informatiebijeenkomsten

De gemeente vindt het belangrijk om u als inwoner te betrekken bij de energietransitie, uit te leggen wat dit is en te bespreken wat dit betekent voor u. Daarom organiseren we een aantal informatiebijeenkomsten om u hierbij te betrekken. Het programma van de informatiebijeenkomsten is hetzelfde waardoor u zelf kunt kiezen welke datum en locatie u het meest schikt. In Koningsbosch en Maria Hoop hebben deze al plaatsgevonden. Het vervolgprogramma ziet er als volgt uit: 24 oktober van 18.30 uur - 20.00 uur in de Harmoniezaal in Susteren, 29 oktober van 19.00 uur - 20.30 uur in het gemeenschapshuis in Nieuwstadt en 30 oktober van 19.30 – 21.00 uur in het cultuurhuis Edith Stein in Echt. Interesse om een van deze informatiebijeenkomsten bij te wonen? Meld u dan aan via secretariaat@echt-susteren.nl en vermeld daarbij welke informatieavond in welke kern u graag bezoekt. De volgende bijeenkomsten zijn op 11 november in Roosteren en 18 november in St. Joost. De locaties van deze bijeenkomsten volgen nog. Ook voor initiatiefnemers houden we informatiebijeenkomsten om het beleidskader verder toe te lichten. Houd dus de gemeentelijke kanalen in de gaten!