Commissie bezwaarschriften

Het gemeentebestuur legt uw bezwaarschrift voor aan de bezwaarschriftencommissie. Deze onafhankelijke, externe commissie van deskundigen nodigt (u, een vertegenwoordiger van) het gemeentebestuur en eventuele andere betrokkenen uit voor een hoorzitting.

Hoorzitting

U kunt tijdens de hoorzitting mondeling een toelichting geven op uw bezwaarschrift. Na de hoorzitting geeft de commissie schriftelijk een advies aan het gemeentebestuur over de te nemen beslissing op uw bezwaarschrift. Het gemeentebestuur neemt uiteindelijk de beslissing op uw bezwaarschrift en informeert u daarover schriftelijk.De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis van Echt-Susteren. U kunt iemand meenemen die namens u het woord doet of u ondersteunt. Tijdens de zitting wordt indien mogelijk bekeken of een minnelijke oplossing mogelijk is. Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie. Dit is een medewerker van het cluster Juridische Zaken.

Ambtelijk horen

In sommige gevallen wordt de bezwaarmaker gehoord door een ambtelijke afvaardiging van het gemeentebestuur. Dit is het geval bij diverse besluiten op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Leerlingenvervoer, Wob, Wet hergebruik overheidsinformatie. De hoorzitting vindt dan in een kleine setting plaats waarbij ook, indien mogelijk, wordt gekeken naar een minnelijke oplossing.

Informele procedure

Soms leidt een informeel gesprek al tot een oplossing. Daarom onderzoekt de gemeente bij ieder bezwaarschrift of een minnelijke oplossing tot de mogelijkheden behoort. Zodat een procedure niet meer nodig is. De medewerkers van het team Juridische Zaken faciliteren in dat geval een informeel overleg tussen de betrokken partijen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de medewerkers van het team Juridische Zaken.