Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Nederland blijft daarom tot en met ten minste 9 februari in lockdown. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Coronavirus: informatie voor ondernemers

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers verlengd van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 (Tozo-3)

Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het inkomen en het voortbestaan van veel ondernemers en bedrijven onder druk. Zoals bekend voorziet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud van zelfstandig ondernemers als hun (gezins-)inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ook voorziet Tozo in een lening bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. 

De regeling Tozo-2 liep tot 1 oktober 2020 en is nu verlengd tot 1 april 2021 (Tozo-3). De gemeente voert deze regeling uit.

Waarom een verlenging Tozo-3?
Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 oktober nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft om uw maandelijkse privélasten weer te kunnen betalen. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud. Ook als u geen beroep op de Tozo-1 en/of Tozo-2 heeft gedaan kunt u mogelijk voor de verlengde Tozo-3 in aanmerking komen.

Hoe lang duurt de verlengde Tozo?
De regeling Tozo-3 loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Ontving u tot en met september een Tozo-2 uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo-3 uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. U kunt de Tozo-3 uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen.

Vraagt u aan vanaf 1 oktober, dan kunt u voor maximaal 6 maanden aanvragen. Vraagt u aan vanaf 1 november of later, dan kunt u voor 5 maanden of korter aanvragen. Vanaf 1 maart 2021 kunt u voor maximaal 1 maand aanvragen.

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?
In tegenstelling tot bij Tozo-1 en 2 kunt u de uitkering Tozo-3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

 • In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen;
 • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020;
 • U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

Wat zijn de voorwaarden om Tozo-3 te krijgen?
Alle voorwaarden die golden voor een Tozo-2 aanvraag, gelden ook voor Tozo-3.

 • Verlenging is mogelijk als het inkomen van u en uw partner samen, als gevolg van coronamaatregelen, onder het sociaal minimum komt;
 • Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner;
 • Voor de verlenging telt dus ook het inkomen van uw partner mee. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen;
 • Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen Tozo-uitkering.

Wanneer wordt u gezien als partners?
U bent partners als u getrouwd of geregistreerd partners bent. U wordt ook gezien als partners als u niet getrouwd of geregisteerd partners bent, maar wel op hetzelfde adres woont én:

 • Samen een huishouden heeft.
 • Ex-echtgenoten of ex-partners bent.
 • Samen een kind heeft.
 • U het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend.
 • Ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als        meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Sociaal minimum
Het sociaal minimum bedraagt per 1 juli 2020 netto per maand voor gehuwden en samenwonenden:

 • Beide partners van 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 1512,90.
 • 1 partner van 21 jaar tot AOW-leeftijd en 1 partner AOW-leeftijd: € 1606,88.
 • 1 partner van 18 tot 21 jaar en 1 partner van 21 jaar tot AOW-leeftijd, met kinderen: € 1.320,47.
 • 1 partner van 18 tot 21 jaar en 1 partner van 21 jaar tot AOW-leeftijd, zonder kinderen: € 1.017,89.
 • Beide partners van 18 tot 21 jaar, met kinderen: € 825,46.
 • Beide partners van 18 tot 21 jaar, zonder kinderen: € 522,88.

Het sociaal minimum bedraagt per 1 juli 2020 netto per maand voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:

 • Van 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 1059,03.
 • Van 18 tot 21 jaar: € 261,44.

Per 1 januari 2021 worden bovenstaande bedragen aangepast.

Tozo 3 bedrijfskapitaal
Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening bedrijfskrediet aanvragen. Hierbij geldt dat de lening Tozo-1, Tozo-2 en Tozo-3 gezamenlijk, een maximum kent van €10.157 euro.
Evenals bij Tozo-2 geldt voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

Waar en wanneer kan ik de verlengde Tozo-3aanvragen?

 • Maakte u vóór 1 oktober 2020 al gebruik van de Tozo in de kosten van levensonderhoud, dan sturen wij u automatisch een verkort aanvraagformulier toe en kunt u een verkorte aanvraag indienen. Wij verzoeken u van dit verkorte aanvraagformulier gebruik te maken en de verlengde aanvraag niet via SOLO in te dienen;
 • Heeft u vóór 1 oktober 2020 géén gebruik gemaakt van de Tozo in de kosten van levensonderhoud maar u wenst nu wél in aanmerking voor Tozo-3 te komen,  dan kunt u via SOLO een aanvraag daartoe indienen;
 • Heeft u al een lening “bedrijfskapitaal Tozo” voor een lager bedrag dan €10.157 en wilt u een aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen? Of wilt u een nieuwe aanvraag lening bedrijfskapitaal Tozo indienen? Dat kunt u via SOLO een aanvraag daartoe indienen.

SOLO


Reguliere aanvraag Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Meer informatie over een reguliere aanvraag voor bijstand voor zelfstandigen op basis van de Bbz, dus zonder versnelde procedure vanwege het coronavirus, vindt u hier.


Compensatieregeling voor zelfstandigen: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Via de beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4000,-. Kijk voor meer informatie en aanvragen op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.


Tegemoetkoming in loonkosten: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. U kunt met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’.

Aanvragen
U kunt een aanvraag indienen bij het UWV.


Ondernemers in de landbouwsector

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector tegemoet bij schade door de uitbraak van het coronavirus. Er wordt op dit moment gewerkt aan een compensatieregeling voor ondernemers in deze sectoren. De regeling zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Op de website van de RVO volgt op korte termijn meer informatie over de verdere uitwerking van de compensatieregeling en hoe bedrijven zich aan kunnen melden. Lees meer over de steunmaatregelen aan de landbouwsector op de website van de Rijksoverheid.


Maatregelen Rijksoverheid

Op 17 maart heeft de Rijksoverheid een steunpakket maatregelen aangekondigd waarvoor u wellicht in aanmerking komt. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.        

Ondernemersloket

Let op: voor specifieke vragen over de financiële regelingen zie hierboven onder Tijdelijke regelingen voor zelfstandigen en personeel

De gemeente heeft een tijdelijk loket ingericht voor ondernemers. Het ondernemersloket is bereikbaar voor alle ondernemers van de gemeente Echt-Susteren. Alle vragen over (ondersteuning van) de eigen onderneming en de maatregelen kunt u hier stellen. Mail daarvoor uw vraag , met vermelding van zowel uw telefoonnummer als uw e-mailadres, naar bedrijfscontactpunt@echt-susteren.nl. Als u belt met de gemeente via het algemene nummer 0475 478 478 kies dan optie 1.


Bedrijfsadvies

Heeft u door de coronacrisis behoefte aan bedrijfsadvies? De stichting Ondernemersklankbord (OKB) helpt alle ondernemers tijdelijk gratis in verband met het coronavirus. De OKB zet zich met bedrijfsadvies belangeloos in voor ondernemers. Omdat veel ondernemers momenteel in financiële nood verkeren, verleent het OKB de dienstverlening tijdelijk gratis.


Impact van de coronacrisis

Alle ondernemers, dus niet alleen leden, kunnen via de website van MKB Limburg meer informatie vinden over de impact die de coronacrisis heeft op de onderneming. Daarnaast kunt u op deze website ook een vragenlijst invullen, die het MKB en LWV helpt meer inzicht te geven op de problematiek die speelt bij u als ondernemer.


Meer informatie

Mogelijk volgen er op korte termijn meer maatregelen. Kijk regelmatig op onderstaande websites voor updates en mogelijke nieuwe regelingen:

Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen zoals OZB, reclamebelasting en toeristenbelasting worden tot 30 juni 2020 automatisch opgeschort. Meer informatie vindt u op de website van BsGW.


Uitstel landelijke belastingen

U kunt bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor uitstel van de te betalen loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.