Vanwege de Echter kermis is er op maandag 4 oktober 2021 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Coronavirus: informatie voor ondernemers

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers verlengd van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 (Tozo-5)

Het kabinet heeft een tijdelijke, versoepelde regeling ingesteld om zelfstandig ondernemers te helpen. De gemeente voert deze tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. De regeling is al een aantal keer verlengd. Tozo-5 loopt tot 1 oktober 2021.

Tozo regeling in het kort

 • De regeling is voor ondernemers die niet voldoende gezinsinkomen hebben;
 • Het is een aanvulling op het inkomen tot maximaal € 1500;
 • Dit bedrag hoeft u niet terug te betalen;
 • Om het bedrijf overeind te houden kan ook een lening bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.517; worden verstrekt. Dit maximum geldt voor Tozo-1 tot en met Tozo-5 gezamenlijk.

Hoe lang duurt Tozo-5?
De regeling Tozo-5 loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u uitkering wilt aanvragen. U kunt per 1 juli 2021 een Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 3 maanden. Vanaf 1 september 2021 kunt u nog voor 1 maand aanvragen. De uitkering wordt per kalendermaand vastgesteld en betaald.

Kunt u met terugwerkende kracht uitkering aanvragen?
U kunt de uitkering Tozo-5 niet over de hele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen. De maximale terugwerkende kracht is één maand. Dat betekent dat u in augustus 2021 Tozo kunt aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021. In september 2021 kunt u Tozo aanvragen vanaf 1 augustus 2021. Er kan dus nooit met terugwerkende kracht van 2 of 3 maanden worden aangevraagd.

Voor wie is het?
De Tozo is voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis (ZZP, VOF, eenmanszaak, BV, NV, maatschap, CV) en die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • U heeft door de invloed van de coronacrisis, op uw bedrijf of zelfstandig beroep, een huishoudinkomen onder het sociaal minimum
 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd en Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • U woont in Nederland en uw bedrijf is in Nederland gevestigd;
 • Uw bedrijf is economisch actief (behalve als dat door de coronacrisis niet mogelijk is);
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor de uitoefening van het eigen bedrijf. En u heeft alle nodige vergunningen;
 • U bent vóór 17 maart 2020 met uw bedrijf gestart. En u staat ingeschreven bij de KVK;
 • U voldoet aan het urencriterium (1.225 uur per jaar werkzaam in eigen bedrijf of zelfstandig beroep).

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Hier kunt u een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een indicatie of u tot de doelgroep hoort en of u wel of niet in aanmerking komt.

Wat valt er onder inkomen?
Als inkomen geldt:

 • Inkomen uit werk in loondienst;
 • Een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van u en uw partner;
 • Overige inkomsten. Zoals bijvoorbeeld dividend uit aandelen, partner- en kinderalimentatie, pensioen, onderhuur en kostgeld.

Wanneer bent u partners?
U bent partners als u getrouwd of geregistreerd partners bent. U wordt ook gezien als partners als u niet getrouwd of geregisteerd partners bent, maar wel op hetzelfde adres woont én:

 • Samen een huishouden heeft;
 • Ex-echtgenoten of ex-partners bent;
 • Samen een kind heeft;
 • U het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend;
 • Ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als        meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Aanvraag Tozo-bedrijfskapitaal
Wilt u een aanvraag Tozo-bedrijfskapitaal doen? Of heeft u al een lening “bedrijfskapitaal Tozo” voor een lager bedrag dan € 10.157,- en wilt u een aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen?  Dat gaat zo:

 • Download en print het Aanvraagformulier Tozo-bedrijfskapitaal hieronder. Daarbij vindt u een 'de-minimis' verklaring. Dat is een verklaring dat u staatssteun ontvangt. U vult alle vragen zo volledig mogelijk en naar waarheid in;
 • U ondertekent het aanvraagformulier en de de-minimisverklaring. Heeft u een partner? Dan moet u beiden ondertekenen;
 • Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de de-minimisverklaring scant u in. U mailt deze naar daisy.van.hoof@servicecentrum-mer.nl;
 • U ontvangt daarna een e-mail met daarin een overzicht van de benodigde bewijsstukken.

Heeft u al het maximale bedrag van € 10.157 geleend? Dan is extra lenen via de Tozo niet mogelijk. Misschien kunt u wel een lening bedrijfskapitaal op basis van de Kleine Kredieten Corona (KKC) aanvragen bij uw eigen bank. Of normale Bbz aanvragen.

pdf Aanvraag Tozo-5 bedrijfskapitaal 2021 (PDF, 483.24 KB)

 

Aanvraag Tozo-levensonderhoud
U kunt Tozo aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken naar ons mailt.

Wat moet u doen:

 • Download en print het Aanvraagformulier Tozo-5 levensonderhoud hieronder. Vul alle vragen volledig en naar waarheid in;
 • U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt.  En u geeft een schatting van uw gezinsinkomen in de maanden waarvoor u de aanvraag doet. Het inkomen van andere volwassenen in uw huishouden (bijvoorbeeld uw kinderen) hoeft u niet op te geven;
 • U levert scans van alle bewijsstukken in. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inkomstenraming, salarisstroken, uitkeringsspecificaties maar ook om een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) van u (en uw partner). Wij bewaren uw gegevens en bewijsstukken. Hiervoor gelden de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • U ondertekent het aanvraagformulier. Heeft u een partner? Dan moet u beiden ondertekenen;
 • Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met de bijlagen scannen en mailen naar: info@echt-susteren.nl.
pdf Aanvraag Tozo-5 levensonderhoud (PDF, 339.71 KB)

 

Telt deze regeling mee als inkomen?
Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar waarin u de Tozo-uitkering ontvangt. De uitkering hoort bij het verzamelinkomen en telt daarom mee voor uw mogelijk recht op huur- en zorgtoeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij uw belastingaangifte over 2021.

Heeft u een partner? Dan is deze uitkering een aanvulling op uw gezamenlijke inkomen en ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U en uw partner moeten het eigen deel van de uitkering opgeven bij de belastingaangifte. Hiervoor ontvangt u in 2022 beiden een jaaropgave.

 Worden uw gegevens gecontroleerd?
Ja, wij kunnen zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kunnen wij controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betalen wij nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moeten wij u een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.


Adviezen voor ondernemers

Bedrijfsboosting
Heeft u vragen als:

 • Welke impact heeft corona gehad op mijn sector en moet ik mijn verdienmodel aanpassen?
 • Hoe zit het met het financieel herstelvermogen voor mijn bedrijf na afloop van de corona-pandemie?
 • Is mijn onderneming voldoende fit om na afloop van alle overheidsondersteuning weer zelfstandig verder te kunnen gaan?

Dan kunt u een kennismakingsgesprek plannen met een bedrijfsadviseur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Samen met u wordt de situatie in kaart gebracht en gekeken naar de toekomstmogelijkheden voor u en uw bedrijf. De bedoeling hiervan is om uw bedrijf een boost te geven zodat u na corona weer succesvol verder kunt. Voor de duidelijkheid: deelname vergt van u wel een investering in tijd (niet in geld). U kunt zich hier eenvoudig aanmelden.

Twijfelt u of u uw bedrijf na corona kunt voortzetten of denkt u dat uw schuldpositie te hoog is opgelopen? Ook dan kunt u zich hier eenvoudig aanmelden voor een kosteloos heroriëntatiegesprek. Na één of enkele gesprekken krijgt u antwoord op deze vragen en zicht op de toekomst.


Reguliere aanvraag Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Meer informatie over een reguliere aanvraag voor bijstand voor zelfstandigen op basis van de Bbz, dus zonder versnelde procedure vanwege het coronavirus, vindt u hier.


Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt ondernemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen en verzekeringen worden met de TVL deels gedekt. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij zijn telefonisch te bereiken op telefoonnummer 088-0422500.


Compensatieregeling voor zelfstandigen: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Via de beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4000,-. Kijk voor meer informatie en aanvragen op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.


Tegemoetkoming in loonkosten: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. U kunt met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’.

Aanvragen
U kunt een aanvraag indienen bij het UWV.


Ondernemers in de landbouwsector

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector tegemoet bij schade door de uitbraak van het coronavirus. Er wordt op dit moment gewerkt aan een compensatieregeling voor ondernemers in deze sectoren. De regeling zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Op de website van de RVO volgt op korte termijn meer informatie over de verdere uitwerking van de compensatieregeling en hoe bedrijven zich aan kunnen melden. Lees meer over de steunmaatregelen aan de landbouwsector op de website van de Rijksoverheid.


Maatregelen Rijksoverheid

Op 17 maart heeft de Rijksoverheid een steunpakket maatregelen aangekondigd waarvoor u wellicht in aanmerking komt. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.        

Ondernemersloket

Let op: voor specifieke vragen over de financiële regelingen zie hierboven onder Tijdelijke regelingen voor zelfstandigen en personeel

De gemeente heeft een tijdelijk loket ingericht voor ondernemers. Het ondernemersloket is bereikbaar voor alle ondernemers van de gemeente Echt-Susteren. Alle vragen over (ondersteuning van) de eigen onderneming en de maatregelen kunt u hier stellen. Mail daarvoor uw vraag , met vermelding van zowel uw telefoonnummer als uw e-mailadres, naar
info@echt-susteren.nl. Als u belt met de gemeente via het algemene nummer 0475 478 478 kies dan optie 1.


Voorwaarden openen buitenterrassen

Vanaf woensdag 28 april mogen de terrassen van eet- en drinkgelegenheden weer open. Er gelden wel voorwaarden voor het openen van een terras.

De voorwaarden waaronder terrassen in de buitenlucht per 28 april open gaan

 • De openingstijden van de buitenterrassen zijn van 12.00 uur tot maximaal 18.00 uur;
 • Er geldt een verplichte reservering van zitplaatsen vooraf. Dit kan aan de deur;
 • Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar;
 • Per buitenterras geldt een maximum van 50 personen;
 • Een gezondheidscheck en een verzoek om te registreren zijn verplicht;
 • De terrasbezoekers blijven zoveel mogelijk zitten. Verplaatsen gebeurt niet onnodig;
 • Er is geen zelfbediening;
 • Alleen voor toilet- en garderobebezoek of om te betalen mogen bezoekers naar binnen. Hierbij moet een mondkapje worden gedragen;
 • Er wordt zoveel mogelijk contactloos betaald;
 • Er is geen entertainment (zoals live optredens en videoschermen) op of rondom het terras;
 • De basisregels blijven gelden, zoals 1.5 meter afstand en het dragen van een mondkapje.

Verplichte reservering
Reserveren is verplicht en kan telefonisch, digitaal of aan de deur worden gedaan. Er geldt geen minimale tijd tussen reserveren en het terras bezoeken.

Er is een verplichte reservering ('wait to be seated') om drukte rondom horecagelegenheden te voorkomen. Op deze manier is het bezoeken van buitenterrassen beter in goede banen te leiden. Een oploop van wachtende bezoekers kan de kans op onderlinge besmetting vergroten.

Soorten terrassen die open gaan
Het gaat over terrassen in de buitenlucht, waarbij de bovenkant open is of het terras aan 3 kanten open is. Het kan ook een buitenterras zijn op bijvoorbeeld een boot die stilligt aan de kade met een horecafunctie. Buitenterrassen van sportaccommodaties en -kantines zijn uitgesloten. Buitenterrassen van locaties die nog gesloten zijn, zoals pretparken, rondvaartboten of dierenparken, blijven gesloten.

Buitenterrassen van sportkantines
Sportkantines zijn open voor het afhalen van eten en drinken, het terras van sportkantines is gesloten. Dit heeft te maken met het verbod op publiek bij sportwedstrijden. Ook de kleedkamers zijn gesloten. Terrassen bij bedrijfskantines mogen open zijn.

Sluitingstijd buitenterrassen
Op dit moment laat het epidemiologische beeld voorzichtig de eerste versoepelingen toe. Door de sluitingstijd van 18.00 uur worden de risico’s op besmettingen beperkt en kan er worden bekeken wat het effect is van de opening van terrassen. Bij een voortzetting van het gunstige beeld zijn verdere versoepelingen mogelijk.

Groot huishouden en kinderen

 • Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee;
 • Als het personen uit hetzelfde huishouden zijn mogen zij met meer mensen aan tafel zitten, op minder dan 1,5 meter afstand;
 • Het is niet toegestaan om met tafels te schuiven.

Feesten op terras
Feesten en bruiloften op terrassen zijn niet mogelijk. De ondernemer zal hier op toezien. Tafels mogen niet aan elkaar worden geschoven en het is verplicht om aan een tafel te zitten.

Meer weten?
Ga naar de website van de Rijksoverheid of kijk in onderstaande documenten:

pdf Factsheet stap 1: terrassen en winkels open - einde avondklok (PDF, 95.82 KB) pdf Voorwaarden buitenterrassen open (PDF, 73.87 KB)

Bedrijfsadvies

Heeft u door de coronacrisis behoefte aan bedrijfsadvies? De stichting Ondernemersklankbord (OKB) helpt alle ondernemers tijdelijk gratis in verband met het coronavirus. De OKB zet zich met bedrijfsadvies belangeloos in voor ondernemers. Omdat veel ondernemers momenteel in financiële nood verkeren, verleent het OKB de dienstverlening tijdelijk gratis.


Impact van de coronacrisis

Alle ondernemers, dus niet alleen leden, kunnen via de website van MKB Limburg meer informatie vinden over de impact die de coronacrisis heeft op de onderneming. Daarnaast kunt u op deze website ook een vragenlijst invullen, die het MKB en LWV helpt meer inzicht te geven op de problematiek die speelt bij u als ondernemer.


De Noodlijn

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) heeft in samenwerking met Ondernemend Nederland (ONL) een Noodlijn geopend. Ondernemers met behoefte aan een gesprek of een luisterend oor kunnen hiermee contact leggen. De telefonische hulplijn is te bereiken op 088-9990000, meer informatie is hier te vinden.


Meer informatie

Mogelijk volgen er op korte termijn meer maatregelen. Kijk regelmatig op onderstaande websites voor updates en mogelijke nieuwe regelingen:

Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen zoals OZB, reclamebelasting en toeristenbelasting worden tot 30 juni 2020 automatisch opgeschort. Meer informatie vindt u op de website van BsGW.


Uitstel landelijke belastingen

U kunt bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor uitstel van de te betalen loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.