De gemeente Echt-Susteren gaat de gehele opgave rondom de energietransitie opnieuw bekijken. Zowel landelijk als regionaal is er de afgelopen jaren zo veel veranderd dat een heroverweging van de totale duurzaamheidsopgave noodzakelijk is. De gemeente maakt daarom een pas op de plaats, ook met de onderzoeken die nodig zijn voor het realiseren van een windpark. 

Sinds 2018 heeft de gemeente Echt-Susteren stappen gezet met als doel om in 2040 energieneutraal te zijn. De uitdaging is sindsdien flink veranderd. De vraag naar energie stijgt en er zijn technische ontwikkelingen en beperkingen, zoals het overvolle stroomnet, die een andere kijk op het opwekken van duurzame energie vragen. Het besparen van energie en afstemmen van vraag en aanbod van duurzame energie, vormen een belangrijke sleutel in dit proces. Dat vraagt niet alleen technische oplossingen, maar ook om gedragsverandering. 

Regionale Energie Strategie

Ook speelt een aantal andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de energietransitie in Echt-Susteren. De opgave van de gemeente wordt mede beïnvloed door de Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg (RES). Binnen de RES is besloten dat het noodzakelijk is de energieopgave in 2024 opnieuw te bekijken. Zo is bij het vaststellen van de doelen onvoldoende rekening gehouden met de enorme toename van de hoeveelheid energie die nodig is bij het vervangen van gas door elektriciteit. Daarnaast constateert de RES dat een aantal plannen op het gebied van de opwek van duurzame energie niet tot realisatie komt. Hierin spelen financiële, politieke en maatschappelijke factoren een rol. 

Nieuwe afstandsnormen

Als het gaat om de effecten van windturbines is gezondheid een belangrijk thema. Dat kwam ook naar voren tijdens een raadsconferentie afgelopen april. Daarbij speelt afstand tot woningen een grote rol. De verwachting is dat er eind 2023 een nieuwe landelijke afstandsnorm wordt vastgesteld. 

Inwoners betrekken

Voor het opnieuw bekijken van de opgave om in 2040 energieneutraal te zijn, werkt de gemeente de komende periode een plan van aanpak uit. Onderdeel daarvan is een onderzoek onder inwoners. Wethouder Hub Meuwissen (Duurzaamheid): "We staan voor een enorme opgave en dat moeten we samen doen. We willen daarom meer zicht krijgen op de vraag hoe inwoners tegen de gehele energietransitie aankijken: hoe moeten we die energietransitie vormgeven? Wat vinden inwoners belangrijk? De uitkomsten van dat onderzoek nemen we mee in de uitwerking van onze duurzaamheidsopgave."