Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft op 24 juni aangegeven dat de coronamaatregelen verder worden verruimd. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Gemeenteraad vergadert op 19 februari

11 februari 2020
Op woensdag 19 februari vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergadering vanaf de tribune bij te wonen. U kunt de vergadering ook live volgen via onze website.

Agenda

Wilt u de uitzending volgen? Klik dan hier

Wilt u weten wat er dan op de agenda staat? Kijk dan even op www.echt-susteren.nl/raadsagenda

1. Agenda 19 februari 2020 De raad wordt voorgesteld de agenda voor deze vergadering definitief vast te stellen.

2. Besluitenlijst 18 december 2019 De raad wordt voorgesteld de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

3. Ontwerp Beleidsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2020-2023 In artikel 15 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) is bepaald dat de gemeenteraden van de aangesloten gemeentes wensen kenbaar kunnen maken over het in het beleidsplan op te nemen beleid, voortvloeiend uit het risicoprofiel. Het risicoprofiel geeft inzicht in de majeure risico's die kunnen leiden tot een ramp, crisis of grote brand. Het gaat daarbij om de gebeurtenissen met een bovengemeentelijke impact. Het ontwerp-Beleidsplan bestaat uit vier onderdelen en is in opdracht van het Algemeen Bestuur van de VRLN ontwikkeld in samenwerking met relevante samenwerkingspartners. Op basis van artikel 14 van de Wvr overlegt de burgemeester met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan, waarbij de wensen ten aanzien van het risicoprofiel een belangrijke rol spelen.

4. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz trad in mei 2016 in werking. In 2017 werd geconcludeerd dat onderdelen van de regeling niet scherp waren geformuleerd en er enkele juridisch-technische verbeterpunten waren. Bovendien hebben zich onlangs enkele ontwikkelingen voorgedaan waardoor aanpassing van de regeling noodzakelijk is, zoals een gemeentelijke herindeling en de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Een nieuwe juridische en wetstechnische toets heeft geleid tot deze wijziging van de GR Omnibuzz.

5. Controleprotocol accountantscontrole 2020 Het college legt aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. De raad stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast. De raad wordt hierin ondersteund door een accountant, die wordt gevraagd een controleverklaring over de jaarrekening af te geven. Voordat de accountant de jaarrekening kan controleren, moet de raad hem hiertoe de opdracht geven en aangeven binnen welke kaders deze controle plaats moet vinden. Dat gebeurt via het vaststellen van het controleprotocol. De raad wordt gevraagd het controleprotocol 2020 vast te stellen.

6. Begrotingswijziging 2020-3 GR SC MER De gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) SC MER. Voordat het Algemeen Bestuur van een GR de begroting of een wijziging van de begroting vaststelt, dienen de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld te worden om hun zienswijze hierop naar voren te brengen. Het college heeft een inhoudelijk advies uitgebracht en de raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van derde begrotingswijziging 2020 van de GR SC MER.

7. Aanwijzing op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten, gronden nabij bedrijventerrein De Berk in Echt Om aan de vraag van het lokale midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen is een locatie nodig waar de bedrijven zich kunnen vestigen. De locatie ten (zuid-)oosten van bedrijventerrein De Berk in Echt is daarvoor het meest logisch en geschikt. De gemeente moet deze locatie verwerven. Om de regierol van de gemeente bij ruimtelijke ontwikkelingen te versterken, haar onderhandelingspositie op de grondmarkt te verbeteren en te voorkomen dat er grondspeculatie plaatsvindt, wordt voorgesteld om op de aanwezige percelen een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten te vestigen. Dat betekent dat een eigenaar of beperkt gerechtigde van een onroerende zaak niet tot vervreemding van zijn recht mag overgaan, zonder dit eerst aan de gemeente is aangeboden. Omdat het collegebesluit van 17 december 2019 tot voorlopige aanwijzing van rechtswege vervalt binnen drie maanden, wordt de raad gevraagd het voorkeursrecht te bestendigen.

8. Verzoek om vergoeding contributie VPPG Vergoeding van de kosten van een lidmaatschap van een beroepsvereniging is geregeld in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Een individueel raadslid komt slechts voor vergoeding van de contributie in aanmerking als er sprake is van een landelijk georganiseerde beroepsvereniging die voor ieder raadslid toegankelijk is. De VPPG als belangenbehartiger van uitsluitend lokale politieke partijen en groeperingen voldoet hier niet aan. Voorgesteld wordt daarom het verzoek van een raadslid om vergoeding van de contributie VPPG af te wijzen.

9. Voortgangsinformatie 19 februari 2020 Als vast punt op iedere raadsagenda is het punt ‘voortgangsinformatie’ opgenomen. Bij dit punt worden de verzamellijsten moties en toezeggingen, de aangepaste jaarplanning en de antwoorden op de door de raadsleden schriftelijk gestelde vragen opgenomen. Zo kunnen de raadsleden in de vergadering procedurele vragen stellen aan het college over de voortgang

10. Ingekomen stukken 19 februari 2020 De gemeenteraad ontvangt brieven van burgers en externe organisaties en informatie van het college. Deze worden voor de raad ter inzage gelegd. Voor elke raadsvergadering worden deze stukken verzameld en op een lijst gezet, zodat de raad officieel kennis kan nemen van deze stukken.

 


Stukken ter inzage

De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis Nieuwe Markt 55 te Echt. De agenda, alle raadsvoorstellen en alle digitaal beschikbare bijlagen kunt u ook via de website van de gemeente bekijken http://www.echt-susteren.nl/raadsagenda.


Meer informatie

Voor vragen of informatie over de raad, de raadsvergadering of de raadstukken kunt u contact opnemen met de griffie, Martijntje Hermans of Marloes Geurts, via 0475 - 478 478 of griffie@echt-susteren.nl.