Aangepaste openingstijden in mei en juni

Klik hier voor een overzicht van de aangepaste openingstijden in mei en juni.

Gemeenteraad vergadert op 21 februari

14 februari 2019
Op donderdag 21 februari vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergadering vanaf de tribune bij te wonen. U kunt de vergadering ook live volgen via ons YouTube-kanaal. Wilt u weten wat er dan op de agenda staat? Kijk dan even op www.echt-susteren.nl/raadsagenda

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  De raadsvergadering wordt door de voorzitter officieel geopend met een gebed. Daarna kan de voorzitter mededelingen van huishoudelijke aard doen.
 2. Agenda 21 februari 2019
  De raad wordt voorgesteld de agenda voor deze vergadering definitief vast te stellen.
 3. Besluitenlijst 13 december 2018
  De raad wordt voorgesteld de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Hamerstukken
 4. Wijziging verordening commissies
  In de huidige verordening is abusievelijk een verkeerde verwijzing opgenomen. De raad wordt voorgesteld om deze verwijzing te vervangen door de juiste versie.
 5. Suppletie-uitkering in het kader van ’Conventionele Explosieven’ / Bommenregeling
  In de gemeente Echt-Susteren zijn bij diverse projecten kosten gemaakt voor het onderzoeken, opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Via de zgn. "Bommenregeling" van het Gemeentefonds kunnen gemeenten een suppletie- uitkering ’Conventionele Explosieven’ aanvragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (kortweg MBZK). Deze uitkering betreft maximaal 70% van de gemaakte kosten / uitgaven (excl. BTW) die verband houden met het (voor)onderzoek, detectie en ruiming van explosieven. Om aanspraak te maken op deze uitkering moet een raadsbesluit worden verzonden naar het MBZK met de hoogte van de totaal gemaakte kosten. Verzoeken die voor 1 april 2019 worden ingediend worden in de meicirculaire 2019 toegekend.
 6. Bekrachtigen noodverordening Cypresstraat 2019
  Naar aanleiding van het aantreffen van een explosief voor een woning in Echt op 22 januari 2019 wordt de raad gevraagd de noodverordening Cypresstraat 2019 ex artikel 176 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen.
 7. Bekrachtigen noodverordening Aan de Linde 2018
  Naar aanleiding van het aantreffen van een explosief voor een woning in Nieuwstadt op 19 december 2018 wordt de raad gevraagd de noodverordening Aan de Linde 2018 ex artikel 176 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen.
  Bespreekstukken
 8. Voortgangsinformatie 21 februari 2019
  Als vast punt op iedere raadsagenda is het punt ‘voortgangsinformatie’ opgenomen. Bij dit punt worden de verzamellijsten moties en toezeggingen, de aangepaste jaarplanning en de antwoorden op de door de raadsleden schriftelijk gestelde vragen opgenomen. Zo kunnen de raadsleden in de vergadering procedurele vragen stellen aan het college over de voortgang.
 9. Kaderstellende raadsnota Afvalinzamelmethodiek
  Door het tekort aan grondstoffen in 2050 en de gevolgen van de plastic soep zet de rijksoverheid in op de omwenteling naar een circulaire economie en een duurzame leefomgeving. Om de gemeente leefbaar te houden is in het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 een moderne en duurzame afvalinzameling opgenomen. Samen met de Raadswerkgroep en de raadsconferenties zijn de kaders en voorkeuren van het nieuwe inzamelsysteem besproken. De gemeente zet nu de eerste stappen richting 30 kg restafval in 2025 met een systeem dat in meer dan 100 gemeenten is beproefd en geaccepteerd. Het inzamel- en heffingssysteem en de afvalstoffenverordening moeten worden aangepast om het scheidingsgedrag van de inwoners te stimuleren. In 2019 starten de voorbereidingen en vanaf 1 januari 2020 start het nieuwe inzamelsysteem. Het hele proces, de kaders en het inzamelsysteem zijn opgenomen in deze raadsnota.
 10. Kaderstellende raadsnota Huisvesting shortstay- arbeidsmigranten Echt-Susteren
  In 2017 heeft het college de beleidsnotitie ‘Huisvesting shortstay-arbeidsmigranten Echt-Susteren’ vastgesteld. Daardoor kwam er een toetsingskader op basis waarvan sindsdien de beoordeling van inkomende huisvestingsinitiatieven voor shortstay-arbeidsmigranten plaatsvindt. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen huisvestingsaccommodaties in stedelijk gebied en in het buitengebied. Het afgelopen jaar is een aantal initiatieven ingekomen, dat na toetsing is gehonoreerd dan wel afgewezen. Ook waren er initiatieven die getalsmatig wel passend waren binnen de criteria, maar waar bij nader inzien toch sprake was van een te grote impact op de woonomgeving. Het betrof daarbij met name initiatieven in het stedelijk gebied. Vandaar dat de voorwaarden ten aanzien van huisvestingsvoorzieningen in het stedelijk gebied op enkele punten zijn aangescherpt om overlast in de woonomgeving te voorkomen. Het college legt deze actualisering nu voor aan de raad.
 11. Begrotingswijziging 2019-3 Servicecentrum (SC) MER
  Het Servicecentrum MER is een gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente Echt-Susteren deelneemt. De begroting 2019 is al door het AB van het SC MER vastgesteld. Het DB heeft nu een wijziging op deze begroting, die zij aan het AB wil voorleggen. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op deze begrotingswijziging naar voren te brengen. De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de begrotingswijziging 2019-3 vanuit het SC MER en de eigen begrotingswijziging 2019 nr.6 vast te stellen.
 12. Ingekomen stukken 21 februari 2019
  De gemeenteraad ontvangt brieven van burgers en externe organisaties en informatie van het college. Dit alles wordt voor de raad ter inzage gelegd. Voor elke raadsvergadering worden deze stukken verzameld en op een lijst gezet, zodat de raad officieel kennis kan nemen van deze stukken.
 13. Sluiting
  De vergadering wordt door de voorzitter officieel gesloten met een gebed.

Stukken ter inzage

De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis Nieuwe Markt 55 te Echt. De agenda, alle raadsvoorstellen en alle digitaal beschikbare bijlagen kunt u ook via de website van de gemeente bekijken http://www.echt-susteren.nl/raadsagenda.


Meer informatie

Voor vragen of informatie over de raad, de raadsvergadering of de raadstukken kunt u contact opnemen met de griffie, Martijntje Hermans of Marloes Geurts, via 0475 - 478 478 of griffie@echt-susteren.nl.