De gemeente Echt-Susteren start deze week met het maaien van de gemeentelijke bermen. Deze bermen liggen voornamelijk buiten de bebouwde kom. De werkzaamheden duren ongeveer vijf weken en bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken bij wegkruisingen, het maaien van recreatieve voorzieningen en regenwaterbuffers en het maaien van de volledige berm langs de weg zodat borden en paaltjes zichtbaar blijven.

Oog voor biodiversiteit

De biodiversiteit is de laatste jaren afgenomen. Dat heeft te maken met het beheer van bermen en hoe de bermen zijn ingericht. De gemeente houdt rekening met de bestaande natuurwaarden en probeert de situatie te verbeteren. Zo wordt er gemaaid op een hoogte van 12 centimeter waardoor insecten een betere overlevingskans hebben. Dit zorgt voor een bloemrijkere berm en dat komt weer ten goede aan de biodiversiteit.


Overlast mogelijk

Weggebruikers kunnen enige hinder ervaren als gevolg van de uitvoering van de maaiwerkzaamheden. De gemeente vraagt hiervoor begrip. Voor vragen met betrekking tot deze werkzaamheden kunt u contact opnemen via info@echt-susteren.nl.