De gemeente Echt-Susteren start deze week met het maaien van de gemeentelijke bermen. Deze bermen bevinden zich voornamelijk buiten de bebouwde kom. De werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag.

Wat gaat gebeuren?

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken bij kruisingen, het maaien van recreatieve voorzieningen en het maaien van halve meterstroken langs wegen en fietspaden. Hiermee verhoogt de gemeente onder andere de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld omdat borden en paaltjes zo beter zichtbaar zijn. Tijdens het maaien wordt rekening gehouden met de veiligheid van weggebruikers. U kunt enige hinder ervaren als gevolg van de werkzaamheden. Wij vragen hiervoor begrip.

Soortenrijke bermen

Het gaat in Nederland minder goed met dieren die leven in grassen, zoals insecten. De precieze oorzaak hiervan is niet duidelijk. Het is wel bekend dat een grote soortenrijkdom aan planten in bermen en ruigten (hoog opschietende begroeiingen) een positieve bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit. De manier waarop bermen en ruigten zijn ingericht en worden beheerd, bepalen voor een groot deel hoeveel verschillende soorten er voorkomen.

Manier van maaien

De gemeente probeert zo veel mogelijk rekening te houden met de flora en fauna in de bermen en verbetert de situatie als dat kan. Om die reden is de maaihoogte van de bermen eerder al bijgesteld van minimaal 5 naar 12 centimeter. Hierdoor hebben insecten een betere overlevingskans. Daarnaast worden langs wegen en fietspaden nu halve meterstroken gemaaid in plaats van meterstroken. Enkele gazons binnen de bebouwde kom worden bovendien minder intensief beheerd. In de loop van het jaar bekijkt de gemeente of er meer maatregelen kunnen worden getroffen om de soortenrijkdom te vergroten. Daar profiteren niet alleen planten en dieren van. Bloeiende, gevarieerde bermen zijn ook prachtig om te zien.

Vragen?

Vragen over de maaiwerkzaamheden kunt u stellen via info@echt-susteren.nl.