Vanwege de Echter kermis is er op maandag 7 oktober 2019 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Maaien wegbermen in Echt-Susteren

5 september 2019
Deze week zijn we begonnen met het maaien van de gemeentelijke bermen die voornamelijk buiten de bebouwde kom liggen. De werkzaamheden duren circa vier weken.

Wat zijn de werkzaamheden?

De maaiwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken nabij wegkruisingen, het maaien van recreatieve voorzieningen (picknickplaatsen), regenwaterbuffers en het maaien van de volledige berm langs de weg zodat het wegmeubilair toegankelijk blijft. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door BTL Realisatie uit Venray.


Bloemrijke bermen

De biodiversiteit is de laatste jaren afgenomen. Dat heeft onder andere te maken met de manier van inrichten en het beheer van bermen. Daarom houdt de gemeente rekening met bestaande natuurwaarden en proberen we, indien mogelijk, de situatie te verbeteren. Vandaar dat de maaihoogte vanaf vorig jaar is bijgesteld naar 12 centimeter en laten we stukken gras staan (sinusmaaien). Hierdoor hebben insecten een betere overlevingskans en dat zorgt voor een bloemrijkere berm. Dat komt weer ten goede aan de biodiversiteit.


Overlast mogelijk

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt er nadrukkelijk rekening gehouden met de actuele flora- en faunawetgeving en de veiligheid van weggebruikers. De werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag. Enige hinder door maaiwerktuigen op de openbare weg of op het fietspad is mogelijk. Hiervoor vragen wij uw begrip.


Vragen?

Voor vragen met betrekking tot deze werkzaamheden kunt u contact opnemen via info@echt-susteren.nl t.a.v. mevrouw M. Peeters of de heer T. Roumen.