Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft op 24 juni aangegeven dat de coronamaatregelen verder worden verruimd. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Nieuw bestemmingsplan Centrum Echt

10 juni 2020
Dakpannenfabriek De Valk Echt
Het Centrum van Echt is volop in ontwikkeling. Het doel is te komen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig winkelgebied. Hier horen ook een aantal belangrijke procedures bij die hieronder worden toegelicht.

Voorbereidingsbesluit

Op 6 juni 2019 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het Echter centrum. Dit betekent dat een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is voor het kernwinkelgebied en het terrein van de voormalige dakpannenfabriek De Valk. Het bestemmingsplan is de juridische basis. Afgelopen jaar is een inspraakprocedure gevolgd waarbij vooroverleg met diverse instanties en Samenwerkingsverband Midden-Limburg is geweest.


Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Het “Programma Centrum Echt” (2020-2025) heeft als doel het realiseren van een vitaal en toekomstbestendig centrum. Het programma is gebaseerd op vijf pijlers. Eén van die pijlers is de ruimtelijke vertaling in een nieuw bestemmingplan Centrum Echt. Doel van het bestemmingsplan is het toewerken naar een kleiner, compacter centrum met een goede verkeersontsluiting en voldoende parkeergelegenheid. In de aanloopstraten komen mogelijkheden voor wonen met overige functies zonder detailhandel. Daarnaast wordt een verbinding gerealiseerd met het terrein van De Valk. Voor dit monumentale complex wordt een hoogwaardige herbestemming in de vorm van een foodmarkt met aanverwante detailhandel en horeca opgenomen in het bestemmingsplan. Deze trekker moet zorgen voor meer bezoekers in het centrum. ‘’We zetten hiermee een belangrijke volgende stap in de economische ontwikkeling van Echt en de regio. Juist in deze tijd is het belangrijk om pro-actief te investeren in nieuwe werkgelegenheid”, aldus wethouder Geert Frische (economie). Wethouder Peter Ruijten (projectwethouder) sluit zich hierbij aan: ‘’Ik ben blij met deze ontwikkeling waardoor ook de bereikbaarheid (door een betere infrastructuur) van het centrum Echt beter zal worden.’’ Ook onderzoekt de gemeente of de Bovenste Straat geheel of gedeeltelijk voor gemotoriseerd verkeer kan worden opengesteld. In de tweede helft van juni treedt de gemeente hierover in overleg met de betrokken winkeliers, eigenaren en bewoners. 


Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan

De wettelijk voorgeschreven procedure start met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplanCentrum Echt. De stukken worden met ingang van 12 juni 2020 voor zes weken (t/m 23 juli 2020) tijdens openingstijden van het gemeentehuis ter inzage gelegd. Binnen die termijn kunt u schriftelijke en mondelinge zienswijzen indienen bij de raad van Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via het secretariaat van het team Ruimtelijk domein.

Inmiddels ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage en is de zienswijzenprocedure gestart. Meer informatie vindt u onder de volgende link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-31855.html