Gewijzigde openingstijden
In verband met Hemelvaartsdag is op donderdag 13 mei 2021 het gemeentehuis gesloten.

Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De maatregelen worden wat losser. Blijf alert en houd anderhalve meter afstand, gebruik mondmaskers waar nodig en blijf handen wassen. We zijn er nog niet. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Ontheffing vervoer personen in een huifkar achter een tractor

Voor het mogen vervoeren van personen in een huifkar achter een tractor is een ontheffing nodig. Uw aanvraag voor een ontheffing moet u minimaal 8 weken voordat u de ontheffing nodig heeft indienen.

Het is verboden personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig. Dit staat in artikel 61b van het RVV (Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990). Dit betekent dus bijvoorbeeld dat er geen personen in een huifkar die achter een tractor (of ander motorvoertuig) hangt vervoerd mogen worden. Van dit verbod kan ontheffing worden verleend op grond van artikel 87 van het RVV. Onder tractor wordt verstaan een landbouw- of bosbouwtrekker op wielen conform artikel 1.1 van het RVV.

De ontheffing is alleen voor wegen die in beheer zijn van de gemeente Echt-Susteren. Deze ontheffing geldt dus niet voor provinciale wegen. Om over provinciale wegen te mogen rijden is een ontheffing van de provincie nodig.

Aan welke voorschiften moet u voldoen?

Wij verbinden onderstaande voorschriften aan de ontheffing. Indien aan een of meer voorwaarden of voorschriften niet wordt voldaan, dan kan de aanvraag worden afgewezen, dan wel de ontheffing worden ingetrokken. Een verzoek tot ontheffing kan worden geweigerd in het belang van de bruikbaarheid of het veilig en doelmatig gebruik van de weg.

De voorschriften zijn:

 • De tractor moet voldoen aan de wettelijke eisen voor landbouwvoertuigen;
 • De huifkar moet voorzien zijn van een deugdelijke reminrichting en voldoen aan de wettelijke eisen;
 • Het voldoen aan de wettelijke eisen en het zijn voorzien van een deugdelijke reminrichting moet worden geborgd door een jaarlijkse keuring van het trekkend voertuig en de huifkar door een daartoe gecertificeerd bedrijf. Van deze keuring moet een rapport worden opgemaakt;
 • Ter voorkoming van het plotseling losraken van de huifkar moet de koppeling tussen trekkend voertuig en de huifkar zodanig geborgd zijn (bij voorkeur met een hangslot) dat deze, ter voorkoming van baldadigheid, niet handmatig ontkoppeld kunnen worden;
 • De deuren van de huifkar moeten voorzien zijn van een dermate deugdelijke sluiting dat tijdens het rijden de deuren niet onbedoeld open kunnen gaan;
 • Ter voorkoming van ongewenste situaties wordt het trekkende voertuig tijdens de stops en het in- en uitstappen afgesloten;
 • In de huifkar is deugdelijke blusapparatuur aanwezig;
 • In de huifkar moet een deugdelijke binnenverlichting aanwezig zijn die automatisch aangaat met de verlichting van het trekkende voertuig;
 • De chauffeur van het trekkende voertuig moet vanaf zijn zitplaats een goed overzicht hebben op wat er in de huifkar gebeurt. Dit kan via een binnenspiegel, maar een camera in de huifkar met monitor in het trekkende voertuig heeft de voorkeur;
 • Aan de voor- en achterzijde mogen vanwege het zicht van de chauffeur geen spandoeken worden opgehangen;
 • De maximale snelheid die gehanteerd moet worden is 25 km/uur;
 • Het rijden met 2 huifkarren achter een trekkend voertuig is niet toegestaan;
 • Het verhuren van losse huifkarren zonder trekkend voertuig en/of zonder chauffeur is niet toegestaan;
 • De bestuurder van het trekkend voertuig moet minimaal 21 jaar zijn, beschikken over een geldig rijbewijs voor het besturen van het betreffende trekkend voertuig met aanhanger en mag tot 5 jaar geleden niet veroordeeld zijn voor rijden onder invloed;
 • De eigenaar/verhuurder moet in het bezit zijn van de benodigde ontheffingen van de wegbeheerders om met de huifkar personen te mogen vervoeren;
 • De eigenaar/verhuurder is verplicht een verzekering af te sluiten die voldoende dekking geeft tegen aansprakelijkheid inzake huifkarren waarin passagiers vervoerd worden;
 • In de huifkar worden niet meer personen vervoerd dan er zitplaatsen zijn, rekening houdend met de maxima in de geldende wet- en regelgeving daaromtrent (o.a. Covid-19);
 • De te vervoeren personen moeten blijven zitten tijdens het rijden;
 • Er mag geen glaswerk worden vervoerd in de huifkar;
 • Afval wordt in de huifkar verzameld;
 • Wanneer uitgestapt moet worden op de openbare weg vindt het uitstappen plaats aan die zijde van de weg waar ook de plaats van bestemming is gelegen (niet oversteken);
 • Het geluidsniveau wat een aanwezige geluidsinstallatie produceert is niet hoger dan 88 dB(A);
 • Bij aankomst op de stopplaatsen tijdens de rit wordt de geluidsinstallatie direct uitgeschakeld en deze gaat pas weer aan als de huifkar bij vertrek gaat rijden;
 • Voor zonsopgang en na zonsondergang mag de geluidsinstallatie niet worden gebruikt;
 • De eigenaar/verhuurder zorgt dat de chauffeur de juiste instructies krijgt over de voorschriften;
 • De eigenaar/verhuurder zorgt ervoor dat alle passagiers op de hoogte worden gesteld van de voorschriften;
 • De chauffeur is de eerste verantwoordelijke voor een goed verloop van de rit;
 • Bij het vervoer van minderjarigen tot een leeftijd van 16 jaar of personen met een verstandelijke beperking bevindt zich tijdens de rit tenminste een volwassen begeleider in de huifkar;
 • De chauffeur ziet erop toe dat de passagiers/huurders de voorschriften correct naleven en alle instructies van de chauffeur ook stipt opvolgen;
 • Bij herhaalde overtreding van de voorschriften door passagiers dient de chauffeur de rit tussentijds beëindigen;
 • De houder van de ontheffing dient op een veilige en verantwoorde wijze deel te nemen aan het verkeer en is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn passagiers;
 • De houder van de ontheffing blijft aansprakelijk blijft voor eventuele, bij het gebruik van deze ontheffing, toegebrachte schade aan eigendommen van de gemeente of derden;
 • Bij gebruik van de ontheffing moet te allen tijde een kopie van de ontheffing in het betreffende voertuig van buitenaf zichtbaar aanwezig zijn;
 • De houder van de ontheffing dient zich te allen tijde te houden aan de geldende wetten en verkeersregels;
 • De door bevoegde ambtenaren te geven aanwijzingen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Welke documenten hebben wij van u nodig?

 • Onderstaand aanvraagformulier (ingevuld en ondertekend;
pdf Aanvraagformulier ontheffing vervoer personen in een huifkar achter een tractor (PDF, 326.42 KB)
 • Kopie recent (< 1 jaar oud) keuringsbewijs van een daartoe gecertificeerd bedrijf, waaruit blijkt dat het trekkend voertuig(en) voldoet aan de wettelijke vereisten;
 • Kopie recent (< 1 jaar oud) keuringsbewijs van een daartoe gecertificeerd bedrijf, waaruit blijkt dat de huifkar(ren) beschikt over een deugdelijke reminrichting en voldoet aan de wettelijke vereisten;
 • Indien u één of meer andere voertuigen dan een tractor, conform artikel 61b RVV wenst te gebruiken, een kopie keuringsbewijs van een daartoe gecertificeerd bedrijf, waaruit blijkt dat de combinatie(s) trekkend voertuig en huifkar veilig is voor personenvervoer op de openbare weg en voldoet aan de wettelijke vereisten.

Stuur het formulier en de bijlagen op naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

U kunt het formulier en de bijlagen ook mailen naar info@echt-susteren.nl.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Wij nemen binnen acht weken na ontvangst een beslissing op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd.

Wat is na de toekenning van belang?

Als een ontheffing is toegekend moet u blijven voldoen aan de voorwaarden. Wijzigingen moeten aan ons worden doorgegeven. Het college kan het besluit tot toekenning van een gehandicaptenparkeerplaats intrekken indien:

 • De ontheffing is toegekend op grond van door de aanvrager verstrekte onjuiste gegevens en de ontheffing niet zou zijn toegekend indien de onjuistheid van die gegevens ten tijde van de aanvraag en beoordeling daarvan bekend zou zijn geweest;
 • De houder niet langer voldoet aan de voorwaarden, dan wel deze overtreedt.

Deze ontheffing kost € 36,20. Dit staat in onze legesverordening. Nadat u het besluit heeft ontvangen, krijgt u een nota.