Pey

De raad heeft een aantal jaren geleden, vanwege demografische ontwikkelingen, de economische recessie en maatschappelijke tendensen (o.a. ontwikkelingen in het sociaal domein) besloten tot gebiedsgericht besturen van onze gemeente.
pey-roterweg
Auteur: 
Maartje Maakt
Licentie: 
Copyright

Gebiedsvisie

Hiervoor moeten gebiedsvisies en dorpsontwikkelingsplannen worden opgesteld, waarin vanuit verschillende gemeentelijke beleidsterreinen – integraal - gekeken wordt naar de meest wenselijke ontwikkeling van een dorp of kern.

In Pey zijn enkele situaties, die vragen om een integrale gebiedsvisie. Het gaat dan om vragen als: Hoe om te gaan met de leegstand of uitbreiding van winkels in de kern? Hoe om te gaan met de woningbehoefte en de realisatie van de leefbaarheidsvoorzieningen (gemeenschapshuizen) zoals in de andere kernen is gebeurd, alsmede de verbetering van verkeersknelpunten en de upgrading van het openbaar gebied/ herinrichting van straten en pleinen.  Al deze vragen kunnen niet los van elkaar beantwoord worden. Daarvoor is de gebiedsvisie Pey opgesteld, die ontwikkelingen beschrijft, analyses maakt en mogelijke oplossingsrichtingen voor diverse knelpunten aandraagt.

De gebiedsvisie kunt u downloaden door op onderstaande pdf te klikken.


pdf Gebiedsvisie Pey - november 2017 (PDF, 38.23 MB)

 


Plannen

De verwachting is dat de gebiedsvisie Pey de komende  jaren richting kan geven aan voorstellen en besluiten over de  leefbaarheid van Pey. De in de visie genoemde projecten behoeven nog een nadere uitwerking. Voor sommige locaties moet nog – afhankelijk van het resultaat van lopende onderhandelingen - het voorkeursscenario worden vastgesteld.

Op andere plekken kan al in 2018 met de verbeteringen worden gestart.


Meer informatie

De gebiedsvisie Pey is gemaakt in nauwe samenwerking met de klankbordgroep Groot Pey en is besproken met diverse verenigingen en instanties. Op 23 november 2017 heeft er een druk bezochte bewonersavond plaatsgevonden, waarop de visie nader is toegelicht. Meer informatie over de plannen in Pey volgt in de toekomst.


Wegwerkzaamheden en verkeerstechnische aanpassingen in Pey (Hingen)

In opdracht van de gemeente Echt-Susteren gaat Mouwrik Waardenburg wegwerkzaamheden uitvoeren aan de Echterstraat – Sint Joosterweg en gedeelte Hoogveldsweg.

Planning

De werkzaamheden starten volgens planning vanaf dinsdag 15 oktober 2019 en duren t/m vrijdag 22 november 2019.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het aanbrengen van een nieuwe asfalt deklaag en nieuwe markering. Verder worden er verkeerstechnische aanpassingen uitgevoerd en wordt de Echterstraat t/m Sint Joosterweg 31D afgewaardeerd naar een 30km/h zone. De kruispunten worden gelijkwaardig ingericht met een duidelijk accent op de kruisingsvlakken (rode kleur).

Het overige weggedeelte Sint Joosterweg tot aan de kern Sint Joost wordt voorzien van brede fietsstroken (rode kleur) waardoor de weg visueel smaller wordt. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd en direct aanwonende worden door de aannemer vooraf en tijdens uitvoering geïnformeerd.

Verkeersmaatregelen

De wegen zijn tijdens uitvoering afgesloten voor het doorgaande verkeer en de bus (Arriva) zodat er snel en vooral veilig gewerkt kan worden. Tijdens de gehele duur van het werk is er een omleidingsroute aangegeven en wordt er, wanneer nodig, gebruik gemaakt van verkeersregelaars.

De aannemer zal er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken.

Als er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente dhr. J. Gehlen via het algemeen nummer 0475 – 478478.