Op maandag 22 april (Tweede Paasdag) is het gemeentehuis zowel voor bezoekers als ook telefonisch gesloten. Ook de burgerlijke stand is op deze dag niet bereikbaar. Om die reden is de gemeente uitsluitend op afspraak extra geopend op dinsdag 23 april van 9:00 tot 13:00 uur. Alleen voor het afhalen van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs kunt u zonder afspraak terecht. Voor aangifte van geboorte en overlijden kunt u zich op dinsdagochtend melden aan de receptie op het gemeentehuis. Telefonisch is het gemeentehuis op dinsdag 23 april regulier te bereiken van 9:00 tot 17:00 uur.

Raadsvergadering 13 december

4 december 2018
Op donderdag 13 december vergadert de gemeenteraad van Echt-Susteren. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis in Echt.

U bent van harte welkom om de vergadering vanaf de tribune bij te wonen maar u kunt de vergadering ook live volgen via YouTube.


Agenda

Opening en mededelingen
De raadsvergadering wordt door de voorzitter officieel geopend met een gebed. Daarna kan de voorzitter mededelingen van huishoudelijke aard doen.

1. Agenda 13 december 2018 
De raad wordt voorgesteld de agenda voor deze vergadering definitief vast te stellen.

2. Besluitenlijst 7 november 2018 
De raad wordt voorgesteld de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

Hamerstukken

3. Begrotingswijzigingen 2018 en 2019 GR VRLN
De gemeente Echt-Susteren neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord (GR VRLN). Voordat het AB van deze GR de begroting of een wijziging begroting vaststelt worden de raden van de deelnemen gemeenten in de gelegenheid gesteld eventuele zienswijzen naar voren te brengen. Voorgesteld wordt kennis te nemen van 3 begrotingswijzingen van de GR VRLN.

4. Aanbesteding en gunning accountantswerkzaamheden
BDO Audit & Assurance BV heeft voor de boekjaren 2016 t/m 2018 de opdracht tot controle van de jaarrekening. De raad wordt voorgesteld om BDO ook voor de boekjaren 2019 t/m 2022 aan te wijzen als accountant, belast met de controle van de jaarrekening van de gemeente Echt-Susteren en het daarbij verstrekken van een controleverklaring en accountantsverslag.

5. Belastingverordeningen en tarieven 2019
Op 7 november 2018 heeft de raad de programmabegroting 2019 behandeld. In deze begroting is een stijging van de onroerendezaakbelasting en de rioolheffing doorgerekend, wat aanleiding is om de betreffende belastingverordening aan te passen. Verder zijn de tarieven uit, onder meer, de legesverordening aangepast volgens het consumentenprijsindexcijfer. Bij de berekening van de leges voor een omgevingsvergunning m.b.t. een vergunningsplichtige bouwactiviteit, is een staffeling toegepast. Ook worden enkele redactionele wijzigingen en nieuwe tarieven voorgesteld. De raad wordt gevraagd de belastingverordeningen en tarieven 2019 vast te stellen.

6. Slotbegrotingswijziging grondexploitaties 2018
Door wijzigingen in de planning en/of externe ontwikkelingen kunnen de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten m.b.t. de grondexploitaties op een eerder c.q. later tijdstip gerealiseerd worden dan in de begroting is opgenomen. Daarnaast kunnen meevallers en tegenvallers ontstaan in onderliggende posten. Grondexploitatiebegrotingen met marginale wijzigingen, die niet uiterlijk in december van het betreffende boekjaar via een separaat raadsvoorstel worden bijgesteld, dienen daarom in dit verzamelvoorstel "Slotbegrotingswijziging grondexploitaties" in de raadsvergadering van december te worden behandeld. Met deze slotbegrotingswijziging vindt voor de  kleinere grondexploitaties tevens de jaarlijkse actualisatie plaats. 

7. Exploitatiebegroting 2019, Voortgangsrapportage en (financiële) actualisatie gebiedsontwikkeling leisurepark "De Bandert"
In dit raadsvoorstel worden zowel de exploitatiebegroting van 2019 als de in 2016 en 2017 gepresenteerde doorontwikkeling c.q. ontwikkelingen van de Noordwest hoek van het project Leisurepark De Bandert behandeld. Een groot gedeelte van de beschreven werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd. Voor de Noordwesthoek werd gestart met de voorbereidingen. Via deze rapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de gebiedsontwikkeling en de bijbehorende financiële stand van zaken.

8. Exploitatiebegroting bedrijventerrein 'de Berk 2019'
Voor het bedrijventerrein 'de Berk' wordt ieder jaar een nieuwe grondexploitatie opgesteld, waarin de in het voorbije jaar gerealiseerde (financiële) resultaten worden verwerkt en de nog uit te voeren werkzaamheden opnieuw worden begroot. Daarbij worden ook de consequenties van mogelijke (plan)aanpassingen verwerkt en uitgangspunten voor het opstellen van de grondexploitatie, indien noodzakelijk, gewijzigd. 

9. Verordening Individuele studietoeslag 2018
Individuele studietoeslag wordt verstrekt als studenten met een functiebeperking meer kosten maken dan studiegenoten maar minder in staat zijn om dit te compenseren d.m.v. een bijbaan. Een redelijke individuele studietoeslag is daarom cruciaal voor deze groep studenten. 7 midden-Limburgse gemeenten hebben de samenwerking gezocht bij het zoeken naar een eenduidig beleid waar het gaat om de uitvoering van de individuele studietoeslag. De raad wordt voorgesteld de Verordening Individuele studietoeslag 2018 vast te stellen.

10. Verordening en beleidsregel Individuele Inkomenstoeslag Echt-Susteren 2019
Vanwege jurisprudentie dient de verordening Individuele Inkomenstoeslag (IIT) aangepast te worden. In de verordening die voorligt wordt tevens voorgesteld om het mogelijk te maken dat mensen naast de IIT ook de Maatschappelijk Actief Bonus kunnen ontvangen hetgeen volgens de vigerende verordening nu niet mogelijk is.

11. Wijziging gemeenschappelijke regeling RD Maasland
De gemeente Peel en Maas is 1 januari 2018 uit deze gemeenschappelijke regeling (GR) getreden en hierdoor wijzigt de GR RD Maasland. De raad wordt gevraagd toestemming te verlenen tot het wijzigen van de GR RD Maasland.

12. Implementatie Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
De Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) regels worden gesteld over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen en basishulpverlening op die plaatsen. Deze AMvB heet het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna: Besluit). Door dit Besluit gelden per 1 januari 2018 landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’, bijvoorbeeld tenten op evenemententerreinen, (kampeer)terreinen, tribunes, podiums en varende objecten. Voor dit brandveilig gebruik kan worden volstaan met een melding. 

Voorheen gold hiervoor op basis van de “Brandbeveiligingsverordening Echt-Susteren 2012” een vergunningplicht. Deze verordening komt door het nieuwe Besluit te vervallen en kan daarom worden ingetrokken. Ook moeten zaken worden aangepast in de Algemene Plaatselijke Verordening Echt - Susteren 2017. Het Besluit heeft ook gevolgen voor de Legesverordening en de Bouwverordening. 

13. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "RvR Oude Rijksweg Noord" te Susteren
Om vier ruimte voor ruimte bouwkavels aan de Oude Rijksweg Noord te Susteren te kunnen realiseren, is een bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend. Tevens heeft op 29 augustus 2018 een informatieavond plaatsgevonden. Om meer flexibiliteit aan potentiële kopers te bieden, wordt voorgesteld een ambtshalve wijziging van de planregels door te voeren. Het bestemmingsplan kan nu door de gemeenteraad gewijzigd worden vastgesteld. 

14. Verlengen werkingsduur van de Koers Minimabeleid 2013-2017
Op 12 december 2012 heeft de raad 'de Koers minimabeleid 2013-2017 'De cirkel doorbroken' vastgesteld. De uitgangspunten van deze beleidsnota bieden nog steeds voldoende aanknopingspunten om de werkingsduur ervan te verlengen tot 1 januari 2020. De overbruggingsperiode biedt de gelegenheid om de input van de raadswerkgroep armoedebeleid en de uitkomsten van de regionale armoedeconferentie van september jl. mee te nemen.

Bespreekstukken

15. Voortgangsinformatie 13 december 2018
Als vast punt op iedere raadsagenda is het punt ‘voortgangsinformatie’ opgenomen. Bij dit punt worden de verzamellijsten moties en toezeggingen, de aangepaste jaarplanning en de antwoorden op de door de raadsleden schriftelijk gestelde vragen opgenomen. Zo kunnen de raadsleden in de vergadering procedurele vragen stellen aan het college over de voortgang.

16. 2e bestuursrapportage 2018
Het college informeert de raad door middel van de bestuursrapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De bestuursrapportages bevatten een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van de baten en lasten. In essentie zijn de bestuursrapportages instrumenten voor informatievoorziening aan de raad en kunnen deze voorstellen tot bijsturing van de (lopende) begroting inzake budget en beleid bevatten.

17. Energievisie Echt-Susteren en Uitvoeringsprogramma 2018-2022
In de Energievisie Echt-Susteren en Uitvoeringsprogramma 2018-2022 heeft het college uitgangspunten bepaald voor de langere termijn die erop gericht zijn in 2040 energieneutraal te zijn. Het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 omvat projecten die deze bestuursperiode worden opgestart en uitgevoerd en die bijdragen aan de lange termijn doelstelling om energieneutraal te worden. De gemeenteraad wordt gevraagd via deze kaderstellende raadsnota eventuele zienswijzen ten aanzien van de energievisie kenbaar te maken. 

18. Integraal Veiligheidsplan gemeente Echt-Susteren 2019-2022
Om invulling te geven aan de regierol die de gemeente heeft met betrekking tot (integrale) veiligheid is het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (IVP) opgesteld. In navolging van de eerste twee beleidscycli van het IVP is in dezelfde lijn het IVP 2019-2022 opgesteld. Doelstelling van de nota IVP is het vormgeven aan de integrale aanpak van veiligheid in Echt-Susteren. Het IVP geeft de mogelijkheid om weloverwogen keuzes te maken en geeft duidelijkheid over de doelen en inspanningen die nodig zijn om de veiligheidssituatie te optimaliseren.

19. Ingekomen stukken 13 december 2018
De gemeenteraad ontvangt brieven van burgers en externe organisaties en informatie van het college. Dit alles wordt voor de raad ter inzage gelegd. Voor elke raadsvergadering worden deze stukken verzameld en op een lijst gezet, zodat de raad officieel kennis kan nemen van deze stukken.

Sluiting
De vergadering wordt door de voorzitter officieel gesloten met een gebed.


Stukken ter inzage

De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis Nieuwe Markt 55 te Echt. De agenda, alle raadsvoorstellen en alle digitaal beschikbare bijlagen kunt u hier bekijken.


Meer informatie

Voor vragen of informatie over de raad, de raadsvergadering of de raadstukken kunt u contact opnemen met de griffie, Martijntje Hermans of Marloes Geurts, via 0475 - 478 478 of griffie@echt-susteren.nl.