Raadsvergadering 14 december

6 december 2017
Op donderdag 14 december om 19:30 uur vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt deze openbare vergadering bijwonen vanaf de publieke tribune. Ook is de vergadering live te volgen op de televisie, de radio en op Facebook via de Lokale Omroep Echt-Susteren (LOES).

Agenda 14 december, 19.30 uur

Opening en mededelingen
De raadsvergadering wordt door de voorzitter officieel geopend met een gebed. Daarna heeft de voorzitter de gelegenheid enkele mededelingen van huishoudelijke aard te doen.

 1. Agenda 14 december 2017
  De raad wordt voorgesteld de agenda voor deze vergadering definitief vast te stellen.
 2. Besluitenlijst 8 november 2017
  De raad wordt voorgesteld de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november vast te stellen.

  Hamerstukken

 3. Ontwerp-begrotingswijziging 2017-2 GR VRLN
  De VRLN is een van de 7 gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Echt-Susteren deelneemt. Op basis van de Wet GR dienen de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld te worden om hun zienswijze op begrotingswijzigingen naar voren te brengen. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van deze begrotingswijziging.
 4. Belastingverordeningen en tarieven 2018
  Voorafgaand aan het nieuwe belastingjaar moeten, als daar aanleiding voor is, de belastingverordeningen aangepast worden. Dit voorstel behandelt de te wijzigen belastingverordeningen 2018. De raad wordt gevraagd 6 verordeningen voor 2018 vast te stellen.
 5. Bestuurlijke lus bestemmingsplan Buitengebied
  De Raad van State heeft op 14 juni 2017 een voorlopige uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan Buitengebied dat door de gemeenteraad gewijzigd werd vastgesteld. Tegen de vaststelling van dat bestemmingsplan waren o.a. 2 beroepschriften gericht tegen de paardenhouderij/manege van Willems gelegen aan de Molenweg 42A te Koningsbosch. Deze beroepschriften werden grotendeels ongegrond verklaard. Ten aanzien van enkele gegrond verklaarde beroepsgronden is de bestuurlijke lus toegepast. Dit houdt in dat de raad de genoemde gebreken in het bestemmingsplan dient te herstellen met in acht name van de overwegingen uit de uitspraak. Ter reparatie is een gewijzigd bestemmingsplan opgesteld. Tevens zijn enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan opnieuw gewijzigd vast te stellen.
 6. Woningbouw Op de Baant te St. Joost
  Voor het bestemmingsplan “Woningbouw Op de Baant te St. Joost” is de procedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening gestart. Het ontwerpplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 3 zienswijzen ingekomen, waarover een standpunt ingenomen dient te worden. Het voorstel is naar aanleiding van deze zienswijzen enkele wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan aan te brengen. Daarnaast is een voorstel gedaan enkele ambtshalve wijzigingen door te voeren. De gemeenteraad wordt gevraagd het plan vast te stellen met inachtneming van de voorgestelde aanpassingen.
 7. Slotbegrotingswijziging grondexploitaties 2017
  Door wijzigingen in de planning en/of externe ontwikkelingen kunnen de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten m.b.t. de grondexploitaties eerder of later gerealiseerd worden dan in de begroting is opgenomen. Daarnaast kunnen meevallers en tegenvallers ontstaan in de onderliggende posten. Om deze reden dienen grondexploitatiebegrotingen met marginale wijzigingen, die niet uiterlijk in december van het betreffende boekjaar via een separaat raadsvoorstel worden bijgesteld, in het verzamelvoorstel “Slotbegrotingswijziging grondexploitaties” in de raadsvergadering van december te worden behandeld.
 8. Voortgangsrapportage en (financiële) actualisatie gebiedsontwikkeling "In de Bandert"
  In 2016 is de doorontwikkeling van het project Leisurepark In de Bandert gepresenteerd en heeft de raad de voor de uitvoering noodzakelijke (aanvullende) middelen ter beschikking gesteld. Een groot gedeelte van de werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd. In dit stuk wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de gebiedsontwikkeling en de bijbehorende financiële stand van zaken.
 9. Exploitatiebegroting bedrijventerrein 'De Berk 2018'
  Voor het bedrijventerrein ‘De Berk’ wordt ieder jaar een nieuwe grondexploitatie opgesteld. In deze grondexploitatie worden de in het voorbije jaar gerealiseerde (financiële) resultaten verwerkt en de nog uit te voeren werkzaamheden opnieuw begroot. Daarbij worden uiteraard ook de consequenties van mogelijke planaanpassingen verwerkt en uitgangspunten voor het opstellen van de grondexploitatie, indien noodzakelijk, gewijzigd. Tevens worden in dit voorstel de nieuwe uitgifteprijzen voor bouwrijpe grond vastgesteld, die al in de grondexploitatie 2018 zijn verwerkt.
 10. Verordening jeugdhulp gemeente Echt-Susteren 2018
  Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie en inrichting van de jeugdhulp. De Jeugdwet biedt hiervoor het wettelijk kader. In de raadsvergadering van 29 oktober 2014 zijn de gemeentelijke kaders bepaald middels het vaststellen van de Verordening jeugdhulp Echt-Susteren 2015. Na 3 jaar Jeugdwet, aanvullende wetgeving, jurisprudentie, de praktijk én de wens om per 1 januari 2018 met een nieuwe verwervingssystematiek te werken, moet nu de bestaande verordening vervangen. De raad wordt gevraagd de Verordening Jeugdhulp 2018 vast te stellen.

  Bespreekstukken

 11. Voortgangsinformatie 14 december 2017
  Als vast punt op iedere raadsagenda is het punt ‘voortgangsinformatie’ opgenomen. Bij dit punt worden ten minste de verzamellijsten moties en toezeggingen, de aangepaste jaarplanning en de antwoorden op de door de raadsleden schriftelijk gestelde vragen opgenomen. Zo kunnen de raadsleden in de vergadering procedurele vragen stellen aan het college over de voortgang.

 12. Eindrapportage onderzoek Rekenkamercommissie VRLN
  Voor het eerst hebben alle rekenkamer(commissie)s van Noord- en Midden-Limburg gezamenlijk onderzoek gedaan, over het onderwerp regionale samenwerking, in het bijzonder bij de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN). Dit, om de gemeenteraden te ondersteunen bij hun wens tot het vergroten van de grip op samenwerking. Het onderzoeksrapport is uitgemond in 1 hoofdaanbeveling en een aantal sub-aanbevelingen. Het presidium stelt de raad nu o.a. voor de conclusies en aanbevelingen te onderschrijven en het college van B&W en het bestuur van de VRLN te verzoeken de raad bij de uitvoering van de aanbevelingen, te ondersteunen.

 13. Gemeenschappelijke regeling Westrom (GRW)
  Per 1 januari 2015 is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. De wetswijziging heeft gevolgen voor zowel het treffen van nieuwe gemeenschappelijke regelingen als voor bestaande regelingen. Deze wetswijziging alsmede de invoering van de Participatiewet per dezelfde datum, noodzaken tot aanpassing van de bestaande GRW. Het college stelt de raad voor om in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan de deelname aan de GRW te beëindigen en toestemming te verlenen aan het college tot het wijzigen van de GRW.

 14. 2e Bestuursrapportage 2017
  Het college informeert de raad door middel van de bestuursrapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De bestuursrapportages bevatten een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van de baten en lasten. In essentie zijn de bestuursrapportages instrumenten voor informatievoorziening aan de raad en kunnen deze voorstellen tot bijsturing van de (lopende) begroting inzake budget en beleid bevatten. De concept 2e bestuursrapportage vertoont een sluitend rekeningsaldo.

 15. Noordwest hoek Leisurepark “In de Bandert”
  Op 14 december 2016 heeft de raad de doorontwikkeling van de strategische visie Leisurepark ‘De Bandert’ behandeld en vastgesteld. Zoals beschreven in het voorstel uit 2016 wordt voor de inrichting van de noordwest hoek nog een separaat voorstel aan de raad voorgelegd. Het college stelt nu voor om op deze plek binnen het leisurepark een bijzonder concept toe te voegen: een multifunctionele accommodatie die inzetbaar is voor kindervakantiewerk, overnachtingen en andere recreatieconcepten die een toegevoegde waarde hebben voor het leisurepark.

 16. Gebiedsvisie Pey
  Vanwege een aantal ontwikkelingen op het gebied van economische bedrijvigheid, het sociaal domein, wonen en de inrichting van het openbaar gebied, is besloten om een integrale gebiedsvisie voor de kern Groot Pey op te stellen. De gebiedsvisie geeft de richting aan waarin oplossingen gezocht kunnen worden. Op hoofdlijnen is een lijst van maatregelen opgenomen in de visie, die de komende jaren in de kern Pey moeten worden uitgevoerd. Voor enkele projecten zijn meerdere scenario’s uitgewerkt omdat ontwikkelingen nog in een vroeg stadium verkeren. Het college zal, rekening houdend met de door de Raad aangedragen opmerkingen, de gebiedsvisie Pey vaststellen en verder voorbereiden en uitwerken. Definitieve besluitvorming door de raad zal later plaatsvinden. De raad wordt verzocht aanvullend een werkkrediet beschikbaar te stellen t.b.v.  planvorming en eventuele strategische verwerving, passend binnen de gebiedsvisie Pey.

 17. Ingekomen stukken 14 december 2017
  De gemeenteraad ontvangt brieven van burgers en externe organisaties en informatie van het college. Dit alles wordt voor de raad ter inzage gelegd. Voor elke raadsvergadering worden deze stukken verzameld en op een lijst gezet, zodat de raad officieel kennis kan nemen van de lijst van ingekomen stukken.

  Sluiting
  De vergadering wordt door de voorzitter officieel gesloten met een gebed.


   

Stukken ter inzage

De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis Nieuwe Markt 55 te Echt. De agenda, alle raadsvoorstellen, alle digitaal beschikbare bijlagen en ter inzage liggende stukken kunt u ook via de website van de gemeente bekijken www.echt-susteren.nl/raadsagenda


Meer informatie

Voor vragen of informatie over de raad, de raadsvergadering of de raadstukken kunt u contact opnemen met de griffie, Martijntje Hermans of Marloes Geurts, telefoon: 0475 - 478 478.