Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

In verband met carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari volledig gesloten. Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt een uitzondering gemaakt. Deze aangiftes kunt u op dinsdag 25 februari tussen 11.00 en 12.00 uur doen in het gemeentehuis. Houd rekening met de carnavalsoptochten door de Nieuwe Markt vrij van auto's te houden.

Raadsvergadering 6-11

12 november 2019
Op woensdag 6 november vergadert de gemeenteraad van Echt-Susteren om 19.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis in Echt.

U bent van harte welkom om de vergadering vanaf de tribune bij te wonen maar u kunt de vergadering ook live volgen via YouTube. Kijk hieronder voor de volledige agenda.

Agenda
Opening en mededelingen
De raadsvergadering wordt door de voorzitter officieel geopend met een gebed. Daarna kan de voorzitter mededelingen van huishoudelijke aard doen. 

 1. Agenda 6 november 2019
  De raad wordt voorgesteld de agenda voor deze vergadering definitief vast te stellen.
 2. Besluitenlijst 26 september 2019
  De raad wordt voorgesteld de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.
  Hamerstukken
 3. Begrotingswijziging 2019-5, 2020-2 Servicecentrum MER
  De MER is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt. De raden van de deelnemende gemeenten worden conform de Wet GR in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op begrotingswijzigingen naar voren te brengen. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van deze begrotingswijziging.
 4. Deelbegroting raad 2020 en eerste wijziging deelbegroting 2020
  Alle gemeentelijke budgetten die betrekking hebben op de gemeenteraad zijn gebundeld en opgenomen in een aparte begroting; de deelbegroting van de gemeenteraad. Het presidium heeft de budgetten voor de komende jaren vastgesteld en stelt de raad nu voor om deze deelbegroting raad 2020 en de eerste wijziging vast te stellen.
  Bespreekstukken
 5. Voortgangsinformatie 6 november 2019
  Als vast punt op iedere raadsagenda is het punt ‘voortgangsinformatie’ opgenomen. Bij dit punt worden de verzamellijsten moties en toezeggingen, de aangepaste jaarplanning en de antwoorden op de door de raadsleden schriftelijk gestelde vragen opgenomen. Zo kunnen de raadsleden in de vergadering procedurele vragen stellen aan het college over de voortgang.
 6. Facetbestemmingsplan Deregulering
  De gemeente Echt-Susteren wil burgers, bedrijven en instanties, waar mogelijk en ruimtelijk aanvaardbaar, zo veel mogelijk ondersteunen bij het realiseren van bouwplannen en gebruikswijzigingen. Door regels flexibeler te maken en te verruimen wil de gemeente via dit facetbestemmingsplan burgers, bedrijven en instanties meer mogelijkheden geven en efficiënter ondersteunen bij planologische initiatieven. Een ander doel van dit facetbestemmingsplan is het verwerken van nieuw beleid over internetwinkels in het bestemmingsplan.
 7. Verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020, 1e herziening
  Ongeveer 200 huishoudens van Echt-Susteren bieden extra afval aan als gevolg van een medische handicap of een chronische ziekte en worden door het nieuwe afvalinzamelsysteem vanaf 2020 extra belast. In de vergadering van 9 juli 2019 heeft het college de raad een regeling toegezegd voor een gedeeltelijke vrijstelling van de afvalstoffenheffing op medische gronden. De kosten hiervan zijn geraamd op € 16.500 per jaar. Deze vermindering van de afvalstoffenheffing moet in de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020 worden opgenomen.
 8. Programmabegroting 2020 en eerste wijziging begroting 2020
  Volgens de gemeentewet is de gemeente verplicht elk jaar voor 15 november een begroting voor het daaropvolgende jaar te maken. In deze begroting wordt aangegeven wat de gemeente het komende jaar gaat doen, hoeveel dat kost en wat het oplevert.Rekening houdend met de in juli jl. door de raad vastgestelde bestuursrapportage en de kadernota 2020 is de programmabegroting 2020 opgesteld. Het positieve resultaat van de meicirculaire 2019 en de incidentele inzet van reserves ten behoeve van de Kadernota 2020 hebben geleid tot een sluitende begroting 2020.De raad wordt gevraagd de programmabegroting voor het jaar 2020 en de eerste wijziging  hierop nu vast te stellen.
 9. Nota reserves en voorzieningen 2019
  Elke gemeente heeft geld opzij gelegd voor specifieke doelen. Dit gebeurt in de zogenaamde reserves en voorzieningen. De bestaande Nota reserves en voorzieningen nota dateert uit 2017. Het is wettelijk verplicht deze nota om de twee jaar te herzien. Deze herziening heeft plaatsgevonden en de nieuwe nota wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de raad.   
 10. Ingekomen stukken 6 november 2019
  De gemeenteraad ontvangt brieven van burgers en externe organisaties en informatie van het college. Deze worden voor de raad ter inzage gelegd. Voor elke raadsvergadering worden deze stukken verzameld en op een lijst gezet, zodat de raad officieel kennis kan nemen van deze stukken.

  Sluiting
  De vergadering wordt door de voorzitter officieel gesloten met een gebed.

Stukken ter inzage
De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis Nieuwe Markt 55 te Echt. De agenda, alle raadsvoorstellen en digitaal beschikbare bijlagen kunt u ook via de website van de gemeente bekijken http://www.echt-susteren.nl/raadsagenda.

Meer informatie
Voor vragen of informatie over de raad, de raadsvergadering of de raadstukken kunt u contact opnemen met de griffie door te bellen 0475 - 478 478 of te mailen griffie@echt-susteren.nl