Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

 • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
 • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
 • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
 • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Raadsvergadering dinsdag 9 juli - 11 juli

4 juli 2019
Op dinsdag 9 juli om 18.30 uur vergadert de gemeenteraad van Echt-Susteren in de raadzaal in het gemeentehuis in Echt. De vergadering wordt voortgezet op donderdag 11 juli om 19.00 uur. U bent beide dagen van harte welkom om de vergadering vanaf de tribune bij te wonen. U kunt de vergadering ook live volgen via YouTube

Live volgen op YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=iIft7GSZqa4 (uitzending van 11 juli 2019 vanaf 19.00 uur)

https://www.youtube.com/watch?v=JfldsK1UEhs (raadsvergadering van 9 juli 2019)

Agenda

Opening en mededelingen
De raadsvergadering wordt door de voorzitter officieel geopend met een gebed. Daarna kan de voorzitter mededelingen van huishoudelijke aard doen.

 1. Agenda 9 juli 2019
  De raad wordt voorgesteld de agenda voor deze vergadering definitief vast te stellen.
 2. Besluitenlijst 6 juni 2019
  De raad wordt voorgesteld de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen. 
  Hamerstukken
 3. Deeljaarrekening raad 2018
  Alle budgetten die betrekking hebben op de gemeenteraad zijn opgenomen in een aparte begroting: de deelbegroting van de gemeenteraad. De verantwoording over deze budgetten over 2018 gebeurt daarom separaat van de gemeentelijke jaarrekening. De raad wordt voorgesteld om de deeljaarrekening raad 2018 vast te stellen.
 4. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
  Per 1 januari 2019 geldt er een nieuw Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Hierin staan een aantal kan- en moet-bepalingen over voorzieningen voor raads- en commissieleden. De raad moet hierover een besluit nemen door een nieuwe verordening vast te stellen. Voorgesteld wordt om de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 vast te stellen.
 5. Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 t/m 2021
  Wonen is een van de beleidsvelden die vallen onder de Samenwerking Midden-Limburg en regionaal wordt opgepakt. In 2014 hebben 7 gemeenten samen een regionale structuurvisie vastgesteld: de Structuurvisie 2014. Min of meer parallel hieraan is het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2014) vastgesteld. De Structuurvisie 2014 kan daarmee worden beschouwd als POL-uitwerking. Hierover zijn afspraken gemaakt met de provincie Limburg. De Structuurvisie 2014 heeft een looptijd van 10 jaar, waarbij voor de korte termijn concrete afspraken werden gemaakt en voor de langere termijn een doorkijk werd gegeven. Ook werd vastgelegd dat na 4 jaar een actualisatie plaatsvindt. Dat heeft geresulteerd in de geactualiseerde Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021. Deze kan nu worden vastgesteld door de gemeenteraad.
 6. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Leenderdwarsstraat
  Initiatiefnemer wil zijn manege aan de Leenderdwarsstraat uitbreiden met een extra buitenrijbak. Daarnaast wenst hij diverse bestaande voorzieningen in het bouwvlak op te nemen en verzoekt hij om een passende planologische regeling die de organisatie van enkele paardensportevenementen mogelijk maakt. Hiervoor is een bestemmingsplan opgesteld dat als ontwerp ter inzage heeft gelegen. Tegen dit plan is één zienswijze ingediend. Als gevolg van deze zienswijze wordt voorgesteld om te onderzoeken of een nieuwe inrit aan de Wolfsberg naar de manege mogelijk is voor vracht- en landbouwverkeer. Als dat haalbaar is, dan zal deze in het kader van de revitalisering van de Wolfsberg worden opgepakt. Dit is ook afgestemd met de indieners van de zienswijze. Het bestemmingsplan kan nu door de gemeenteraad gewijzigd worden vastgesteld.
 7. Uitvoering prioritaire projecten gebiedsvisie Pey
  In december 2017 heeft de raad de gebiedsvisie Pey besproken. Het college heeft daarna de gebiedsvisie vastgesteld, waarna met de voorbereiding van de verschillende projecten is gestart. De uitvoering van een aantal projecten heeft prioriteit, te weten het Gemeenschapshuis, de herinrichting Heerweg/Kleefstraat, de omgeving Lisweg/Clarastraat, de omgeving patronaat, het Chatelainplein, de Houtstraat/Martinusstraat en de Wolfsberg. Begin 2019 heeft het college binnen de beschikbare middelen al de Pejjerhoaf verworven. De planvorming van de overige projecten is ondertussen zover gevorderd dat er zicht is op de uit te voeren werkzaamheden en kosten. Bestaande kredieten en budgetten zijn niet toereikend voor een planmatige uitvoering. Daarom is aanvullende kredietvotering nodig om de genoemde projecten te plannen en uit te voeren.
 8. Welstandsnota 2019
  Op verzoek van het college is in november 2017 een evaluatie van de Welstandsnota 2016 uitgevoerd. De Welstandsnota 2016 riep in het gebruik vragen op over hanteerbaarheid en handzaamheid. In oktober 2018 zijn enkele kengetallen (over het aantal planbehandelingen, het aantal vooroverleggen en het aantal directe vergunningaanvragen) onder de loep genomen. Op basis van de cijfers en de werkwijze in de praktijk, werd besloten een nieuwe welstandsnota op te stellen. Hierin is het welstandstoezicht verder gedereguleerd zonder de greep op de historisch, stedenbouwkundig en architectonisch belangrijke gebieden en objecten te verliezen.
 9. Beheerplan gebouwen 2020-2030
  Het geactualiseerde ‘Beheerplan gebouwen 2020–2030’ geeft inzicht in het noodzakelijke jaarlijks onderhoud om de gemeentelijke gebouwen op het vastgestelde onderhoudsniveau te krijgen en te houden. Met het huidige budget kan het noodzakelijk groot onderhoud in 2020–2030 niet worden uitgevoerd. In november 2015 heeft de raad gevraagd om 2019 een voorstel voor te leggen over de structurele jaarlijkse toevoeging aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Dit verzoek heeft geleid tot het geactualiseerde beheerplan gebouwen 2020–2030, dat het 'Beheerplan gebouwen 2016–2025' vervangt.
 10. Novelle Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020
  Het raadsbesluit behorende bij het raadsvoorstel Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020 bevatte inconsistenties. Door goedkeuring van de novelle c.q. nieuwe verordening en het raadsbesluit Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020 worden de onvolkomenheden hersteld.
  Bespreekstukken
 11. Voortgangsinformatie 9 juli 2019
  Als vast punt op iedere raadsagenda is het punt ‘voortgangsinformatie’ opgenomen. Bij dit punt worden de verzamellijsten moties en toezeggingen, de aangepaste jaarplanning en de antwoorden op de door de raadsleden schriftelijk gestelde vragen opgenomen. Zo kunnen de raadsleden in de vergadering procedurele vragen stellen aan het college over de voortgang.
 12. Jaarrekening 2018
  Elk jaar maakt de gemeente een begroting. Hierin wordt aangegeven wat de gemeente het komende jaar gaat doen, hoeveel dat kost en wat het oplevert. Na elk kalenderjaar wordt de jaarrekening opgemaakt. Zo kan de raad zien wat in dat jaar echt is gebeurd en hoeveel dat echt heeft gekost en opgeleverd. De jaarrekening bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt teruggekeken op de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2018. De jaarrekening gaat in op de financiële aspecten van de uitvoering van het beleid in 2018. De raad wordt gevraagd de jaarrekening 2018 vast te stellen en te besluiten over de bestemming van het positieve saldo van € 433.092.
 13. 1e Bestuursrapportage 2019
  Via de bestuursrapportage geeft het college de raad inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de lopende begroting 2019. De bestuursrapportages kunnen voorstellen tot bijsturing van de (lopende) begroting inzake budget en beleid bevatten. Het college stelt de raad voor de 1e bestuursrapportage en 2 begrotingswijzigingen vast te stellen. 
 14. Kadernota 2020
  Conform de financiële verordening legt het college de raad ter vaststelling een nota voor met daarin een voorstel voor de kaders voor het maken van de eerstvolgende begroting. Het gaat dan om kaders ten aanzien van beleid en budget die als uitgangspunt gaan dienen voor het opstellen van de begroting 2020. De raad bepaalt hiermee dus binnen welke grenzen het college de raad in november 2019 een voorstel kan doen over de begroting voor het volgende jaar. Het college heeft de Kadernota voorbereid en vraagt de raad nu deze vast te stellen.
 15. Nieuwbouw multifunctioneel centrum Leisurepark "In de Bandert"
  In 2016 heeft de gemeenteraad de doorontwikkelvisie voor het Leisurepark “In de Bandert” vastgesteld. In deze visie is de verplaatsing van de Handboogschutterij “De Ster” opgenomen en is aandacht gevraagd voor een gevarieerd aanbod van recreëren en sporten op het park om het bewegen te bevorderen. Vanuit de gebiedsvisie Pey is een visie over de Lisweg en omgeving gepresenteerd. Hierin is onder meer opgenomen dat het verlagen van de hoge parkeerdruk en het realiseren van een veilige en aangename woon- en leefomgeving wenselijk is. Om hieraan tegemoet te komen is verplaatsing van handboogvereniging De Ster noodzakelijk. Verplaatsing is mogelijk naar een locatie binnen het leisurepark "In de Bandert". Aan de raad wordt het voorstel voorgelegd om de realisatie van een multifunctionele accommodatie mogelijk te maken aan de Bandertlaan, door middel van het verstrekken van een investeringssubsidie en een mobiliteitsbijdrage.
 16. Berging Short Stirling locatie Lilbosch
  In januari 2018 is de documentaire ‘Liever dood dan vermist’ uitgezonden. De locatie Lilbosch binnen onze gemeente maakt deel uit van deze documentaire. Naar aanleiding van o.a. deze documentaire heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een nationaal programma berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog ingesteld. Voor 2019/2020 zijn zes kansrijke locaties vastgesteld waaronder de locatie Lilbosch. De gemeenteraad heeft bovendien in de vergadering van september 2018 een motie aangenomen met het verzoek om tot berging over te gaan. BZK wil de gemeente bij de berging van dit vliegtuigwrak ondersteunen. Binnen het nationaal programma is het mogelijk een 100% bijdrage in de kosten te krijgen op grond van de zgn. bommenregeling in het gemeentefonds. Met het oog op 75 jaar bevrijding van Nederland zou het passend zijn om de berging in 2019 te realiseren. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente op voorhand de berging bekostigen en achteraf kan dan de bijdrage worden verkregen op grond van de bommenregeling.
 17. Grondnota 2019
  Op grond van de gemeentelijke financiële verordening dient de gemeente te beschikken over een actueel vastgesteld beleidskader om het grondbeleid vorm te geven. Daarom moet de Grondnota 2014 nu geactualiseerd worden. Met het vaststellen van de Grondnota 2019 stelt de gemeenteraad het kader vast voor de gemeentelijke positie op de grondmarkt en de inzet van grondbeleidsinstrumenten. De Grondnota is belangrijk voor het eigen gemeentelijk handelen in de communicatie met externe partijen, schept duidelijkheid, eenduidigheid, vermindert discussie en voorkomt willekeur. In de Grondnota wordt de rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van B&W op het gebied van grondbeleid inzichtelijk gemaakt. Binnen de door de raad vastgestelde kaders heeft het college de bevoegdheid om het grondbeleid uit te voeren.
 18. Ingekomen stukken 9 juli 2019
  De gemeenteraad ontvangt brieven van burgers en externe organisaties en informatie van het college. Dit alles wordt voor de raad ter inzage gelegd. Voor elke raadsvergadering worden deze stukken verzameld en op een lijst gezet, zodat de raad officieel kennis kan nemen van deze stukken.
 19. Sluiting
  De vergadering wordt door de voorzitter officieel gesloten met een gebed.

Stukken ter inzage

De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis Nieuwe Markt 55 te Echt. De agenda, alle raadsvoorstellen en alle digitaal beschikbare bijlagen kunt u ook via de website van de gemeente bekijken http://www.echt-susteren.nl/raadsagenda.


Meer informatie

Voor vragen of informatie over de raad, de raadsvergadering of de raadstukken kunt u contact opnemen met de griffie, Martijntje Hermans of Marloes Geurts, via 0475 - 478 478 of griffie@echt-susteren.nl.