Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord

8 februari 2018
Logo veiligheidsregio Limburg-Noord
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg Noord maakt bekend, dat in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure vanaf uiterlijk 9 februari gedurende zes weken ter inzage ligt:

Het ontwerp Regionaal Crisisplan (RCP) van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Het Regionaal Crisisplan beschrijft de hoofdstructuur van de crisisorganisatie in de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Voor specifieke risico’s en risico-objecten worden de maatregelen en capaciteiten uitgewerkt in aparte plannen.


De in het RCP beschreven hoofdstructuur van de crisisorganisatie is ook voor deze specifieke plannen het primaire inrichtingskader. Het RCP is van toepassing op alle gemeenten in de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Het ontwerp-crisisplan ligt ter inzage bij de balie van de Veiligheidsregio Limburg Noord, Nijmeegseweg 42, 5900 AA, Venlo, alsmede bij de receptie in het gemeentehuis van Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55, 6101 CV te Echt.Het ontwerp-crisisplan kan worden ingezien tijdens kantooruren.


Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging hun zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg Noord, Nijmeegseweg 42, 5900 AA, Venlo. Degene die schriftelijk zijn zienswijze inbrengt kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet te vermelden. Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met de Veiligheidsregio Limburg-Noord 088-1190000.


Beroep tegen een besluit dat is voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure kan alleen worden ingesteld door belanghebbenden die in deze voorprocedure tijdig hun zienswijze hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend.