Sint Joost

In Sint Joost zijn de komende jaren verschillende ontwikkelingen. Er komen nieuwe woningen en verschillende straten worden opnieuw ingericht.

Bouwplan woningen

Het initiatief voorziet in de bouw van 14 woningen in het gebied tussen Op de Baant en de Bosweg. Er komen acht levensloopbestendige woningen en zes bouwkavels. Dit alles is gepland met bijbehorende groen-, verkeer,- en parkeervoorzieningen.


Belangrijke mededeling inzake het woningbouwplan Op de Baant

Om het woningbouwplan 'Op de Baant' mogelijk te maken is een bestemmingsplan in procedure gebracht. Dit bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
Projectontwikkelaar BurgtBouw is druk bezig met de verkoop van de woningen en de bouwkavels. Inmiddels is gestart met de infrawerkzaamheden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. W. Jansen door te mailen naar info@echt-susteren.nl onder vermelding van Woningbouwplan Op de Baant.


Woonbehoefte onderzoek

In het kader van het woningbouwplan Op de Baant heeft onder de inwoners van Sint Joost door projectontwikkelaar BurgtBouw een woonbehoefteonderzoek plaats gevonden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor de gemeente, de Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost en BurgtBouw aanleiding geweest om met de geïnteresseerden in een starterswoning en een levensloopbestendige woning in gesprek te gaan over deze woningen binnen het plan. Ook voor geïnteresseerden in een bouwkavel zijn informatieavonden geweest.

Hieronder treft u de presentaties en de verslagen van deze avond aan.

pdf Presentatie levensloop bestendige woningen (PDF, 1.51 MB) pdf Verslag levensloopbestendige woningen (PDF, 30.55 KB)

pdf Presentatie starterswoningen (PDF, 895.52 KB) pdf Verslag bijeenkomst starterswoningen (PDF, 40.75 KB)
  pdf Presentatie bouwkavels (PDF, 1.23 MB) pdf Verslag bijeenkomst bouwkavels (PDF, 116.41 KB)

Bijeenkomsten

Op 23 november 2017 zijn twee afsluitende informatiebijeenkomsten geweest over het woningbouwplan. In één van de bijeenkomsten zijn de geïnteresseerden in de levensloopbestendige woningen bijgepraat over de aanpassingen aan dit type woning. In de andere bijeenkomst zijn alle aanpassingen welke in de loop van de afgelopen maanden in het woningbouwplan zijn aangebracht toegelicht.

Hieronder treft u de presentaties en de verslagen van deze avond aan.

pdf Presentatie levensloopbestendige woningen (PDF, 2.21 MB) pdf Levensloopbestendige woningen verslag (PDF, 34.72 KB) pdf Presentatie woningbouwplan (PDF, 2.21 MB) pdf Verslag woningbouwplan (PDF, 36.83 KB)

Meer info?

Voor vragen over de bouw van de woningen kunt u telefonisch contact opnemen met BurgtBouw via 0493-315050. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de maatvoeringen en tekeningen van onderstaande pdf met het schetsplan van de woningbouw op de Baant. Deze kunnen mogelijk nog wijzigen.

pdf Presentatie infoavond woningbouw Op de Baant (PDF, 1.13 MB)

pdf Informatie avond 9 maart 2017 vragen en antwoorden (PDF, 83.51 KB)

pdf Schetsplan woningbouw Op de Baant Sint Joost (PDF, 3.27 MB)

* Aan het schetsplan kunnen geen rechten worden ontleend.

Start herinrichting Bosweg

Onlangs is gestart met de voorbereidingswerkzaamheden voor de herinrichting van de Bosweg in Sint Joost. Naar verwachting worden de wegwerkzaamheden in de tweede helft van 2018 uitgevoerd. De gemeente en de aannemer gaan er alles aan doen om de verkeershinder en mogelijke overlast te beperken.

Werkzaamheden

Het herinrichtingsproject bestaat uit het aanleggen van een nieuw regenwaterriool, het vervangen van de asfaltweg en de trottoirs en het aanplanten van nieuwe groenvoorzieningen. In de toekomst wordt zoveel mogelijk regenwater apart afgevoerd zodat het niet naar de waterzuivering hoeft. Met deze geplande werkzaamheden voldoet de gemeente aan de Europese richtlijnen. Verder worden lampen van de lantaarnpalen vervangen door LED-verlichting.

pdf Rioolwerkzaamheden Bosweg Sint Joost (PDF, 3.61 MB)

Afsluiting en omleiding

Maandag 15 oktober 2018 starten de werkzaamheden in de Bosweg in St. Joost. De weg is dan afgesloten en het doorgaand verkeer wordt omgeleid. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor aanwonenden zoveel mogelijk te beperken. De totale werkzaamheden duren ongeveer een half jaar.


Bewonerscommissie

Een groep van aanwonenden van de Bosweg heeft meegedacht over de nieuwe weginrichting. Denk hierbij aan: groenvoorzieningen, parkeergelegenheid, verkeersremmers en de inrichting van de kruisingsvlakken en inritten. Deze inbreng is meegenomen bij het opstellen van het voorontwerp. Dit voorontwerp is op 20 december 2017 tijdens een openbare informatie avond aan de belangstellenden gepresenteerd.

 

pdf Presentatie 2-10-2017 (PDF, 1.51 MB) pdf Presentatie 20-12-2017 (PDF, 2.24 MB)