Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Nederland blijft daarom tot en met ten minste 9 februari in lockdown. Kijk hier voor de maatregelen. Hier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Subsidie voor activiteiten of evenementen

Bent u een stichting, vereniging of een particulier? En wilt u een activiteit of evenement organiseren op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn of iets voor jongeren? Dan kunt u bij ons subsidie aanvragen. Dit is een bijdrage om deze activiteiten te kunnen doen. De activiteiten moeten ten goede komen aan de inwoners en gemeenschap van Echt-Susteren.
 • Uw aanvraag voor een eenmalige subsidie moet voordat de activiteit plaatsvindt, bij de gemeente binnen zijn. Als we de aanvraag compleet hebben ontvangen, nemen we binnen 13 weken een beslissing
 • Uw aanvraag voor een jaarlijkse subsidie moet uiterlijk 14 september voorafgaand aan het jaar waarop deze betrekking heeft bij de gemeente binnen zijn. Wij nemen voor 30 december een beslissing op uw aanvraag
 • Bekijk, voor u een aanvraag doet, de betreffende subsidieregeling voor alle informatie
 • U kunt het evenement hier ook aanmelden voor onze evenementenkalender.

Soorten gemeentelijke subsidies
 

Een eenmalige subsidie

Een eenmalige subsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt voor een eenmalige activiteit, die geen reguliere bezigheid is van de ontvanger van die subsidie. Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie is geen aanvraagformulier beschikbaar. U kunt schriftelijk een verzoek indienen bij het college.

Een jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie is een subsidie per kalenderjaar. De aanvraagformulieren vindt u onder 'Aanvragen'.


Subsidies op het gebied van welzijn, sport, cultuur en maatschappelijke ontwikkelingen

Voor subsidies op het gebied van welzijn, sport, cultuur en maatschappelijke ontwikkelingen zijn door de gemeenteraad en het college diverse regelingen (subsidieverordeningen en subsidieregelingen) opgesteld. In deze regelingen zijn de voorwaarden en de procedure van de subsidieaanvragen vastgelegd. U vindt deze onder ‘Aanvragen'.


Subsidieregeling innovatieve activiteiten sociaal domein

De gemeente hecht veel waarde aan initiatieven in de kernen. Ze versterken sociale verbanden, laten meer inwoners meedoen en zorgen er voor dat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Om deze initiatieven te stimuleren, is er een aparte subsidieregeling. U vindt deze onder ‘Aanvragen'.


Voorwaarden

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor subsidie dient u aan verschillende voorwaarden te voldoen. De algemene regels over het aanvragen en verstrekken van subsidies staan beschreven in de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2017 (ASV 2017). Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke subsidieverordeningen en subsidieregelingen en is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.


Bezwaar indienen

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Dat kan zijn omdat:

 • Uw aanvraag wordt afgewezen en u denkt dat de gemeente een fout maakt
 • U vindt dat de gemeente haar beslissing niet voldoende heeft gemotiveerd

Het besluit krijgt u per post toegestuurd. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u in de brief. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

Naast eventuele bijzondere eisen die in de verschillende subsidieverordeningen zijn vastgesteld, moet u in ieder geval de volgende stukken indienen:

 • Een duidelijke beschrijving van de activiteit waarvoor u subsidie vraagt
 • De doelstellingen en resultaten die u wilt bereiken en hoe de activiteit hieraan bijdraagt
 • De manier waarop de activiteit van betekenis is voor de gemeente Echt-Susteren en de inwoners
 • Een begroting en een dekkingsplan voor de kosten van de activiteit
 • Vraagt u voor het eerst een subsidie aan?  Dan levert u aanvullend ook de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar in

Aanvraagproces

 • Dien uw aanvraag met stukken en eventuele bijzondere eisen in. Gaat het om een jaarlijkse subsidie, dan vindt u het aanvraagformulier onder 'formulieren' hieronder. Voor een eenmalige subsidie stuurt u een schriftelijk verzoek aan het college
 • U ontvangt een brief wie uw subsidieverzoek behandelt
 • De gemeente beoordeelt uw subsidieverzoek
 • Het college van burgemeester en wethouders beslist of u subsidie krijgt of niet
 • U krijgt een brief met de beslissing
 • Hebt u vragen? Neem dan contact op met de gemeente

Formulieren

De aanvraagformulieren voor het jaar 2021 vindt u hieronder.

pdf Aanvraagformulier subsidie 2021 Basiswaardering (PDF, 227.08 KB) pdf Aanvraagformulier subsidie 2021 Contactbladen (PDF, 227.16 KB) pdf Aanvraagformulier subsidie 2021 Culturele vorming basisscholen (PDF, 214.69 KB) pdf Aanvraagformulier subsidie 2021 EHBO verenigingen (PDF, 228.75 KB) pdf Aanvraagformulier subsidie 2021 Evenementen (PDF, 225.84 KB) pdf Aanvraagformulier subsidie 2021 Informele zorginstellingen (PDF, 314.18 KB) pdf Aanvraagformulier subsidie 2021 Jeugd en jongeren (PDF, 244.76 KB) pdf Aanvraagformulier subsidie 2021 Kerncontactgroepen (PDF, 231.8 KB) pdf Aanvraagformulier subsidie 2021 Natuur- en cultuurhistorisch (PDF, 226.87 KB) pdf Aanvraagformulier subsidie 2021 Oranjevieringen (PDF, 235.58 KB) pdf Aanvraagformulier subsidie 2021 Ouderen verenigingen (PDF, 230.31 KB) pdf Aanvraagformulier subsidie 2021 Parochiebesturen (PDF, 208.47 KB) pdf Aanvraagformulier subsidie 2021 Speeltuinorganisaties (PDF, 214.04 KB) pdf Aanvraagformulier subsidie 2021 Sportverenigingen (PDF, 242.56 KB) pdf Aanvraagformulier subsidie 2021 Toneelverenigingen (PDF, 228.15 KB) pdf Aanvraagformulier subsidie 2021 Vrouwenorganisaties (PDF, 307.74 KB) pdf Aanvraagformulier subsidie 2021 Zang hafabra schutterij (PDF, 372.34 KB)

Verordeningen en subsidieregelingen

De aanvraagformulieren voor de subsidieaanvragen voor 2021 vindt u onder 'Aanvragen'.


Subsidieverorderingen


Subsidieregelingen