Verkiezingscampagne

In het reclamebeleid 2016 (voortvloeiend uit de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)) zijn o.a. voorwaarden gesteld met betrekking tot het gebruik van de gemeentelijke aanplakborden en het eigen verkiezingsmateriaal.

Voorwaarden

In de verkiezingsperiode zijn er lokaal extra voorzieningen voor het aanplakken van verkiezingsposters. Het is niet nodig om hiervoor een vergunning aan te vragen. Voorwaarden voor wat betreft het gebruik van de gemeentelijke aanplakborden zijn:

 • Het is aan alle politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen toegestaan verkiezingsaffiches aan te plakken op de door of in opdracht van de gemeente Echt-Susteren geplaatste aanplakborden. De aanplakborden zijn verdeeld in 18 vakken van 57 cm x 54 cm
 • De precieze locaties van de aanplakborden worden door het college voor de daadwerkelijke plaatsing kenbaar gemaakt op de website van de gemeente Echt-Susteren.
 • De aanplakborden worden twee weken na de kandidaatstelling geplaatst
 • Per aanplakbord mag maximaal één verkiezingsaffiche per politieke partij worden aangebracht. Er dient zodanig te worden aangeplakt dat er zo veel mogelijk vrije ruimte overblijft voor andere verkiezingsaffiches en er niet over andere verkiezingsaffiches heen wordt geplakt
 • De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verwijdering van verkiezingsaffiches door onbevoegden
 • Verkiezingsaffiches mogen niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezing, de openbare orde en/of de goede zeden
 • Het verwijderen van de aanplakborden vindt plaats gedurende de tweede week na de verkiezingsdag, tenzij er binnen drie maanden wederom verkiezingen plaatsvinden. Als dit het geval is worden de aanplakborden verwijderd gedurende de tweede week na de verkiezingsdag van de tweede verkiezingen
 • Het is verboden de aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame

Eigen verkiezingsmateriaal

De voorwaarden voor wat betreft het eigen verkiezingsmateriaal zijn:

 • De plaatsing van verkiezingsborden is uitsluitend toegestaan binnen de bebouwde kommen van de gemeente Echt-Susteren
 • De verkiezingsborden moeten zodanig worden aangebracht dat ze geen gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan
 • De verkiezingsborden mogen alleen geplaatst worden aan lantaarnpalen. Daaraan mogen geen verkeersborden of andere borden zijn aangebracht
 • De reclameborden mogen niet worden geplaatst aan lantaarnpalen op voor of direct na een kruispunt of rotonde (zijnde de eerste lantaarnpaal voor of na een rotonde of kruispunt)
 • Per lantaarnpaal mag slechts één verkiezingsbord worden geplaatst
 • De maximale afmeting van het verkiezingsbord bedraagt 125 x 85 centimeter
 • De verkiezingsborden mogen twee weken na de kandidaatstelling worden geplaatst
 • De verkiezingsborden dienen uiterlijk één week na de verkiezingsdag te worden verwijderd
 • Degene onder wiens verantwoordelijkheid de borden worden geplaatst is verantwoordelijk voor het opruimen van (hulp) materialen afkomstig van het plaatsen, hebben en/of verwijderen van de borden
 • Het materiaal waarvan het verkiezingsbord is gemaakt dient weersbestendig te zijn
 • Aanwijzingen gegeven door de daartoe bevoegde ambtenaren van de politie en de gemeente, in het belang van openbare orde en veiligheid, dienen stipt te worden opgevolgd
 • Indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, worden de borden door de gemeente verwijderd, op kosten van degene onder wiens verantwoordelijkheid de verkiezingsborden zijn geplaatst
 • De gemeente zal de borden verwijderen indien werkzaamheden zulks noodzakelijk maken

In en buiten het stembureau 

 • In de Kieswet is bepaald dat in het stembureau geen activiteiten mogen plaatsvinden die erop zijn gericht de kiezers in hun keuze te beïnvloeden. Dit staat in de Kieswet art. J 36. Het stemproces moet ongestoord kunnen plaatsvinden
 • De voorzitter van het stembureau kan de zitting schorsen als zich naar zijn mening omstandigheden voordoen in of bij het stembureau die de voortgang van de stemming belemmeren. Dit staat in de Kieswet art. J 38