Verschillende overheidsinstanties maken gebruik van de basisregistratie personen (BRP) van gemeenten om hun wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Ook andere organisaties kunnen de gemeente verzoeken om uw gegevens uit de BRP in te zien. Wilt u dat liever niet? Dan kunt u de gemeente vragen om geheimhouding.

Wat is de BRP?

In de basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woont. Het is van groot belang dat uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met de gemeente. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens zoals uw burgerlijke staat, nationaliteit, ouders en kinderen.

Wie heeft toegang tot de BRP?

Deze gegevens worden door de gemeente verzameld. De gemeente verstrekt ze veelal automatisch aan overheidsinstanties en aan enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen (voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken). Welke informatie aan deze instanties mag worden verstrekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Wilt u weten aan wie uw gegevens uit de BRP in het afgelopen jaar zijn verstrekt? Dan kunt u daarvan een overzicht opvragen bij de gemeente. Dit heet inzagerecht. Om inzage te krijgen moet u zich legitimeren.

Verzoek geheimhouding indienen

Het verstrekken van gegevens voor publiekrechtelijke doeleinden (van overheidsinstanties) kunt u niet voorkomen, omdat dit verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen ook andere instanties de gemeente vragen om uw BRP-gegevens. Wilt u dit niet? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding van uw gegevens (op grond van artikel 2.59 van de Wet BRP). Dit doet u door op www.echt-susteren.nl/persoonsgegevens een aantal formulieren in te vullen en uzelf te legitimeren. De geheimhouding heeft dan betrekking op zogenoemde verplichte derden (zoals een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen) en aan derden die zijn aangewezen in de gemeentelijke verordening.