Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Aanpak centrum Echt

Onze ambitie In 2019 zijn we als gemeente van start gegaan met een gebiedsgerichte aanpak van het Centrum Echt. Op basis van het “Programma Centrum Echt” gaan we aan de slag met een aantrekkelijk centrum waar de functies wonen, werken en recreëren elkaar ontmoeten en versterken. Dit betekent concreet dat bewoners fijn kunnen wonen, ondernemers een aantrekkelijk vestigingsklimaat ter beschikking hebben en bezoekers van een gevarieerd aanbod in voorzieningen gebruik kunnen maken. Een gezonde mix aan functies vormt daarmee een belangrijke basis voor een vitaal centrum, waarbij ook de bereikbaarheid en openbare ruimte niet mag worden vergeten. Kortom… er is werk aan de winkel!!!!
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Echt-Susteren

Doelstelling

Om onze ambitie te verwezenlijken is een integrale en slagvaardige aanpak noodzakelijk. Hiervoor is  het programma “Centrum Echt’ samengesteld voor de periode 2020-2025 met als centrale doelstelling:

Programma Centrum Echt heeft als centrale doelstelling haar regionale functie te behouden en verder te versterken. Dit vraagt om zorgvuldig ruimtegebruik waarbij een algehele compactisering en clustering van stedelijke functies een belangrijk onderdeel vormt, zodat anno 2025 een vitaal en toekomstbestendig Centrum Echt is gerealiseerd.

De 5 pijlers

Het programma bestaat uit 5 pijlers:

1.         Cultuurhuis Edith Stein: ontwikkeling van het ontmoetingscentrum (voormalig Plats gebouw) dat wordt getransformeerd naar een bruisend kloppend hart voor het lokale verenigingsleven. 

2.         Planologie: op basis van juist ruimtegebruik ontstaat een compacter en vitaal centrum waarbij afstemming in de regio plaatsvindt. Herbestemming en invulling geven aan de lokale transformatieopgave heeft hierbij prioriteit.

3.         Bereikbaarheid: de komende jaren wordt ingezet op een verbeterde algehele ontsluiting en infrastructuur van het centrum.

4.         Activering centrum: op basis van draagvlak wordt samen met stakeholders toegewerkt naar een structurele samenwerking in een aantrekkelijk kernwinkelgebied om te verblijven..

5.         Ontwikkeling monument de Valk: de ontwikkeling van een foodmarkt met aanverwante functies die leidt tot een versterking van algehele centrumstructuur.

Het Programma wordt momenteel per pijler verder uitgewerkt.

Mogelijke openstelling verkeer Bovenste Straat Echt

De gemeente Echt-Susteren werkt hard aan het toekomstbestendig maken van het centrum van Echt. Daarom overweegt de gemeente – mede op verzoek van diverse ondernemers - om de Bovenste Straat in het centrum van Echt weer geheel of gedeeltelijk open te stellen voor gemotoriseerd verkeer. Als bewoner van Echt-Susteren willen wij u graag bij dit proces betrekken. Zie onderstaande pdf's en afbeeldingen voor een sfeerimpressie.

pdf Sfeerimpressie openstelling Bovenstestraat Centrum Echt (PDF, 1.71 MB)

 

Enquête invullen

We nodigen u uit om via twee korte video's (klik hier voor de video van wethouder Peter Ruijten en klik hier voor de video van wethouder Geert Frische) te bekijken en via deze enquête uw visie te geven op deze mogelijke openstelling voor verkeer. In de video zetten de wethouders Peter Ruijten en Geert Frische kort de belangrijkste achtergronden van de mogelijke openstelling weer. Deze enquête is tot en met 5 juli beschikbaar.


De planning 2019

De aftrap 9 mei
Op 9 mei heeft een eerste informatieavond voor betrokken ondernemers plaatsgevonden waarbij de centrumaanpak is gepresenteerd. Vervolgens is tijdens de Commissievergadering van 20 mei jl. ook de algehele programmalijn kort gepresenteerd. De presentatie kunt u via onderstaande link bekijken.

pdf Bijeenkomst programma centrum Echt 09-05-2019 (PDF, 1.31 MB)
 

Onderstaande kaart betreft het gebied welke onderdeel uitmaakt van het Programma Centrum Echt 2020-2025. 

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Echt-Susteren

 

Informatiebijeenkomst ondernemers woensdag 23 oktober

Op woensdag 23 oktober is een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd voor stakeholders (ondernemers & vastgoedeigenaren) waarbij de huidige stand van zaken is gepresenteerd. Bekijk de presentatie hieronder:

pdf Presentatie 23-10-2019 (PDF, 974.09 KB)

 Algemene informatiebijeenkomst 20 november

In het kader van het nieuwe bestemminsplan, dat de juridische basis voor de planvorming vormt, is op woensdag 20 november is een algemene informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle geïnteresseerden. Bekijk de presentatie hieronder.

pdf Informatiebijeenkomst 20-11-2019 (PDF, 2.98 MB)

Nieuw bestemmingsplan Centrum Echt

Het Centrum van Echt is volop in ontwikkeling. Het doel is te komen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig winkelgebied. Hier horen ook een aantal belangrijke procedures bij die hieronder worden toegelicht.

Voorbereidingsbesluit

Op 6 juni 2019 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het Echter centrum. Dit betekent dat een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is voor het kernwinkelgebied en het terrein van de voormalige dakpannenfabriek De Valk. Het bestemmingsplan is de juridische basis. Afgelopen jaar is een inspraakprocedure gevolgd waarbij vooroverleg met diverse instanties en Samenwerkingsverband Midden-Limburg is geweest.


Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Het “Programma Centrum Echt” (2020-2025) heeft als doel het realiseren van een vitaal en toekomstbestendig centrum. Het programma is gebaseerd op vijf pijlers. Eén van die pijlers is de ruimtelijke vertaling in een nieuw bestemmingplan Centrum Echt. Doel van het bestemmingsplan is het toewerken naar een kleiner, compacter centrum met een goede verkeersontsluiting en voldoende parkeergelegenheid. In de aanloopstraten komen mogelijkheden voor wonen met overige functies zonder detailhandel. Daarnaast wordt een verbinding gerealiseerd met het terrein van De Valk. Voor dit monumentale complex wordt een hoogwaardige herbestemming in de vorm van een foodmarkt met aanverwante detailhandel en horeca opgenomen in het bestemmingsplan. Deze trekker moet zorgen voor meer bezoekers in het centrum. ‘’We zetten hiermee een belangrijke volgende stap in de economische ontwikkeling van Echt en de regio. Juist in deze tijd is het belangrijk om pro-actief te investeren in nieuwe werkgelegenheid”, aldus wethouder Geert Frische (economie). Wethouder Peter Ruijten (projectwethouder) sluit zich hierbij aan: ‘’Ik ben blij met deze ontwikkeling waardoor ook de bereikbaarheid (door een betere infrastructuur) van het centrum Echt beter zal worden.’’ Ook onderzoekt de gemeente of de Bovenste Straat geheel of gedeeltelijk voor gemotoriseerd verkeer kan worden opengesteld. In de tweede helft van juni treedt de gemeente hierover in overleg met de betrokken winkeliers, eigenaren en bewoners. 


Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan

De wettelijk voorgeschreven procedure start met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplanCentrum Echt. De stukken worden met ingang van 12 juni 2020 voor zes weken (t/m 23 juli 2020) tijdens openingstijden van het gemeentehuis ter inzage gelegd. Binnen die termijn kunt u schriftelijke en mondelinge zienswijzen indienen bij de raad van Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via het secretariaat van het team Ruimtelijk domein.

Inmiddels ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage en is de zienswijzenprocedure gestart. Meer informatie vindt u onder de volgende link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-31855.html


Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Centrum Echt

Op 8 oktober 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Centrum Echt gewijzigd vastgesteld. Tevens heeft de raad besloten geen exploitatieplan voor het betreffende gebied vast te stellen.

Het vastgestelde plan wordt met ingang van 16 oktober 2020 voor zes weken ter inzage gelegd. 
Het vastgestelde bestemmingsplan Centrum Echt  ligt vanaf  16 oktober  2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.

De volledige bekendmaking kunt u inzien via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-53826.html. Het ruimtelijk plan kunt u hier bekijken.