Aanpak centrum Echt

In 2019 zijn we als gemeente van start gegaan met een gebiedsgerichte aanpak van het Centrum Echt. Op basis van het "Programma Centrum Echt" gaan we aan de slag met een aantrekkelijk centrum waar de functies wonen, werken en recreëren elkaar ontmoeten en versterken. Dit betekent concreet dat bewoners fijn kunnen wonen, ondernemers een aantrekkelijk vestigingsklimaat ter beschikking hebben en bezoekers van een gevarieerd aanbod in voorzieningen gebruik kunnen maken. Een gezonde mix aan functies vormt daarmee een belangrijke basis voor een vitaal centrum, waarbij ook de bereikbaarheid en openbare ruimte niet mag worden vergeten. Kortom… er is werk aan de winkel!

Doelstelling

Om onze ambitie te verwezenlijken is een integrale en slagvaardige aanpak noodzakelijk. Hiervoor is het programma 'Centrum Echt' samengesteld voor de periode 2020-2025 met als centrale doelstelling:

Programma Centrum Echt heeft als centrale doelstelling haar regionale functie te behouden en verder te versterken. Dit vraagt om zorgvuldig ruimtegebruik waarbij een algehele compactisering en clustering van stedelijke functies een belangrijk onderdeel vormt, zodat anno 2025 een vitaal en toekomstbestendig Centrum Echt is gerealiseerd.

De 5 pijlers

Het programma bestaat uit 5 pijlers:

  1. Cultuurhuis Edith Stein is getransformeerd naar een bruisend kloppend hart voor het lokale verenigingsleven.
  2. Planologie: op basis van juist ruimtegebruik ontstaat een compacter en vitaal centrum waarbij afstemming in de regio plaatsvindt. Herbestemming en invulling geven aan de lokale transformatieopgave heeft hierbij prioriteit.
  3. Bereikbaarheid: de komende jaren wordt ingezet op een verbeterde algehele ontsluiting en infrastructuur van het centrum.
  4. Activering centrum: op basis van draagvlak wordt samen met stakeholders toegewerkt naar een structurele samenwerking in een aantrekkelijk kernwinkelgebied om te verblijven.
  5. Ontwikkeling monument de Valk: de ontwikkeling van een foodmarkt met aanverwante functies die leidt tot een versterking van algehele centrumstructuur.

Programma wordt momenteel per pijler verder uitgewerkt en gefaseerd uitgevoerd.

Bijeenkomsten en informatieavonden

De aftrap 9 mei 2019

Op 9 mei 2019 heeft een eerste informatieavond voor betrokken ondernemers plaatsgevonden waarbij de centrumaanpak is gepresenteerd. Vervolgens is tijdens de Commissievergadering van 20 mei 2019 ook de algehele programmalijn kort gepresenteerd. De presentatie kunt u via onderstaande link bekijken.

Onderstaande kaart gaat over het gebied dat onderdeel uitmaakt van het Programma Centrum Echt 2020-2025.

Informatiebijeenkomst ondernemers woensdag 23 oktober 2019

Op woensdag 23 oktober 2019 is een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd voor stakeholders (ondernemers & vastgoedeigenaren) waarbij de huidige stand van zaken is gepresenteerd. Bekijk de presentatie hieronder.

Algemene informatiebijeenkomst 20 november 2019

In het kader van het nieuwe bestemmingsplan, dat de juridische basis voor de planvorming vormt, is op woensdag 20 november 2019 is een algemene informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle geïnteresseerden. Bekijk de presentatie hieronder.

Nieuw bestemmingsplan Centrum Echt

Het Centrum van Echt is volop in ontwikkeling. Het doel is te komen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig winkelgebied. Hier horen ook een aantal belangrijke procedures bij die hieronder worden toegelicht.

Voorbereidingsbesluit

Op 6 juni 2019 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het Echter centrum. Dit betekent dat een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is voor het kernwinkelgebied en het terrein van de voormalige dakpannenfabriek De Valk. Het bestemmingsplan is de juridische basis. Afgelopen jaar is een inspraakprocedure gevolgd waarbij vooroverleg met diverse instanties en Samenwerkingsverband Midden-Limburg is geweest.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Het "Programma Centrum Echt" (2020-2025) heeft als doel het realiseren van een vitaal en toekomstbestendig centrum. Het programma is gebaseerd op vijf pijlers. Één van die pijlers is de ruimtelijke vertaling in een nieuw bestemmingplan Centrum Echt. Doel van het bestemmingsplan is het toewerken naar een kleiner, compacter centrum met een goede verkeersontsluiting en voldoende parkeergelegenheid. In de aanloopstraten komen mogelijkheden voor wonen met overige functies zonder detailhandel. Daarnaast wordt een verbinding gerealiseerd met het terrein van De Valk. Voor dit monumentale complex wordt een hoogwaardige herbestemming in de vorm van een foodmarkt met aanverwante detailhandel en horeca opgenomen in het bestemmingsplan. Deze trekker moet zorgen voor meer bezoekers in het centrum. 'We zetten hiermee een belangrijke volgende stap in de economische ontwikkeling van Echt en de regio. Juist in deze tijd is het belangrijk om pro-actief te investeren in nieuwe werkgelegenheid', aldus wethouder Geert Frische (economie). Wethouder Peter Ruijten (projectwethouder) sluit zich hierbij aan: 'Ik ben blij met deze ontwikkeling waardoor ook de bereikbaarheid (door een betere infrastructuur) van het centrum Echt beter zal worden.' Ook onderzoekt de gemeente of de Bovenste Straat geheel of gedeeltelijk voor gemotoriseerd verkeer kan worden opengesteld. In de tweede helft van juni treedt de gemeente hierover in overleg met de betrokken winkeliers, eigenaren en bewoners.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan

De wettelijk voorgeschreven procedure start met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Centrum Echt. De stukken worden met ingang van 12 juni 2020 voor zes weken (t/m 23 juli 2020) tijdens openingstijden van het gemeentehuis ter inzage gelegd. Binnen die termijn kunt u schriftelijke en mondelinge zienswijzen indienen bij de raad van Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via het secretariaat van het team Ruimtelijk domein.

Inmiddels ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage en is de zienswijzenprocedure gestart. Meer informatie vindt u onder de volgende link: Ontwerpbestemmingsplan - Centrum Echt.

Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Centrum Echt

Op 8 oktober 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Centrum Echt gewijzigd vastgesteld. Tevens heeft de raad besloten geen exploitatieplan voor het genoemde gebied vast te stellen.

Het vastgestelde plan wordt met ingang van 16 oktober 2020 voor zes weken ter inzage gelegd.
Het vastgestelde bestemmingsplan Centrum Echt ligt vanaf 16 oktober 2020 voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

De volledige bekendmaking kunt u inzien via Vastgesteld bestemmingsplan - Centrum Echt. Het ruimtelijk plan kunt u hier bekijken.

Nieuwe ontsluiting Ursulinenplein opengesteld

Na de aanleg van de rotonde Palmbrugweg en is oktober 2023 gestart met de (nieuwe) ontsluitingsweg van het Ursulinenplein. Deze nieuwe weg tussen de rotonde Zuiderpoort-Palmbrugweg en het parkeerterrein Ursulinenplein is in de week voor Carnaval opengesteld voor verkeer. Deze weg is niet bedoeld voor vracht- en fietsverkeer. Dit wordt ook middels bebording aangegeven.

Herinrichting Ursulinenplein

De herinrichting van het Ursulinenplein is nagenoeg gereed. Op enkele kleinigheden na is het straatwerk gereed. Na de bouwvak wordt nog de nieuwe brug geplaatst die de verbinding vormt tussen het winkelcentrum van Echt en de toekomstige Foodmarked in de voormalige pannenfabriek De Valk. De beplanting van de nieuwe bakken wordt in het najaar aangebracht. In de tussentijd zijn de bakken ingezaaid met Afrikaantjes die voor een mooie oranje kleur zorgen. Op onderstaande afbeelding is een impressie weergegeven van de nieuwe brug naar het terrein van De Valk.

Situatietekening Ursulinenplein