Rondom de feestdagen zijn er aanpassingen in de openingstijden en bereikbaarheid van de gemeente:

  • Donderdag 19 december is het gemeentehuis vanaf 15:00 uur telefonisch niet bereikbaar
  • Dinsdag 24 december is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 09:00-13:00 uur
  • Op eerste en tweede kerstdag (woensdag 25 en donderdag 26 december) is het gemeentehuis gesloten
  • Op oudjaarsdag (dinsdag 31 december) is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 09:00-13:00 uur
  • Op nieuwjaarsdag 1 januari 2020 is het gemeentehuis gesloten
  • Donderdag 2 januari 2020 is het gemeentehuis geopend van 11:00-13:00 uur en telefonisch bereikbaar van 11:00-17:00 uur

Commissievergaderingen

27 november 2019
Op maandag 2 december vergadert de commissie Omgeving, op dinsdag 3 december de commissie Maatschappij en op woensdag 4 december de commissie Algemene Zaken. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Wilt u weten welke punten op de agenda staan? Kijk dan even op onze website www.echt-susteren.nl/raadsagenda.

Agenda Commissie Omgeving, 2 december:

1. Agenda 
2. Verslag 21 oktober 2019 
3. Thema: Waterhuishouding gemeente Echt-Susteren

Voor de commissie zal een presentatie worden verzorgd over een gedeelte van de waterhuishouding van de gemeente, met name over afvoer van water, grondwaterstanden en beken.
4. Handelingsperspectief supermarktstructuur Midden-Limburg
In de raadsvergadering van 6 juni 2019 is het regionale beleidskader werklocaties Midden-Limburg vastgesteld. Dit is een uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en heeft als doel de voorraad van vraag en aanbod op regionale schaal beter in balans te brengen en regionale afspraken te maken. Geconstateerd is dat er binnen het onderdeel ‘visie winkels’ een spanningsveld bestaat tussen het behoud van supermarkten en de concurrentiepositie tussen een aantal kleine kernen. Dit speelt in de gemeenten Leudal, Roerdalen, Maasgouw en Echt-Susteren. Deze vier gemeenten hebben samen een handelingsperspectief opgesteld voor de supermarktstructuur, waarin regionaal draagvlak, knelpunten, ontwikkelingsstrategie en concrete oplossingsrichtingen worden uitgewerkt. Dit handelingsperspectief wordt aan de raad ter vaststelling voorgelegd, waarna het een onderdeel wordt van het regionaal beleidskader werklocaties Midden-Limburg. 
5. Herontwikkeling voormalige schoollocatie Nieuwstadt
In 2017 zijn de gebouwen gesloopt van de voormalige basisschool Burgemeester Willeme en van de kinderopvang aan de Schoolstraat in Nieuwstadt. De locatie kan uitstekend als woonbestemming ingevuld worden om aan de vraag naar woningen in Nieuwstadt te voldoen. Het college heeft met MVJ Ontwikkelingen BV uit Echt (onderdeel van Mulleners Vastgoed BV) een exploitatieovereenkomst gesloten voor een woningbouwontwikkeling op deze locatie. Het betreft de bouw van maximaal 19 grondgebonden koopwoningen binnen deellocatie A. Hiervoor is al duidelijk hoe de herstructurering uit gaat zien en kan de bijgestelde exploitatiebegroting worden vastgesteld. Voor deellocatie B worden nog de mogelijkheden onderzocht om hier 5 sociale huurwoningen te realiseren. In de grondexploitatiebegroting is voor de opbrengst hiervan een aanname gedaan. Wanneer er duidelijkheid is over deellocatie B, vindt mogelijk opnieuw een bijstelling van de begroting plaats.
6. Mededelingen portefeuillehouder(s)
7. Rondvraag en sluiting


Agenda Commissie Maatschappij, 3 december:

1. Agenda 
2. Verslag 22 oktober 2019 

3. Beleidsplan – Elkaar kennen is de basis, samenwerken een voorwaarde – Armoedebeleid Echt-Susteren 2020-2025
De politieke partijen in Echt-Susteren hebben hun afspraken en ambities voor de bestuursperiode 2018-2022 vastgelegd in het Hoofdlijnen akkoord. Hierin staat o.a. dat zij de komende jaren de gemeente en de burgers dichter bijeen willen brengen. Voor kwetsbare inwoners is het belangrijk dat er een goed vangnet is. Om dit te bereiken dient het armoedebeleid te worden doorontwikkeld. Het tegengaan van armoede krijgt in deze coalitieperiode daarom extra aandacht. Het beleidsplan 2020-2025 geeft de kaders weer voor het armoedebeleid en het minimabeleid voor komende 5 jaar. Dit beleidsplan wordt dan ook als kaderstellende raadsnota voorgelegd, om de raad de gelegenheid te geven eventuele zienswijzen in te brengen. 

4. Beleidskader Sociaal Domein Midden-Limburg Oost 2020-2028
De Wmo- en Jeugd wetgeving geeft aan dat er een meerjarig beleidsplan vastgesteld moet worden. Het bestaande beleidskader en beleidsplan Wmo en Jeugd eindigen per januari 2020. Dit maakt dat er een nieuw beleidsplan dient te komen. Er is uiteindelijk gekozen voor een integraal beleidskader op het Sociaal Domein vanwege de meerwaarde van integrale samenwerking en integrale dienstverlening. Het verbinden van de drie pijlers (Wmo, Jeugd, Participatie) binnen het sociaal domein is ook een voorwaarde voor de beoogde transformatie.De raad wordt gevraagd het beleidskader Sociaal Domein Midden-Limburg Oost 2020-2028 vast te stellen.

5. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Echt-Susteren 2020
De verordeningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp dienen te worden aangepast. Het vernieuwde beleidskader, recente jurisprudentie en een meer integrale benadering hebben geleid tot een nieuwe en integrale verordening die gaat werken voor twee belangrijke pijlers in het sociale domein.

6. Mededelingenportefeuillehouder(s)
7. Rondvraag en sluiting


Agenda Commissie Algemene Zaken, 4 december:

1. Agenda
2. Toelichting verordening op de commissies

De griffier zal een korte toelichting verzorgen op de taken en de rol van de raadscommissies.
3. Verslag 11 september 2019 
4. Thema: Promotie en marketing van de gemeente Echt-Susteren

Voor de commissie zal een toelichting worden gegeven over de promotie en marketing van het Smalste Stukje Nederland, in de breedste zin van het woord.

5. 2e bestuursrapportage 2019 
Het college informeert de raad door middel van de bestuursrapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De bestuursrapportages bevatten een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van de baten en lasten. In essentie zijn de bestuursrapportages instrumenten voor informatievoorziening aan de raad en kunnen deze voorstellen tot bijsturing van de (lopende) begroting inzake budget en beleid bevatten.

6. Mededelingen portefeuillehouder(s)
7. Rondvraag en sluiting


Openbare vergaderingen

Commissievergaderingen zijn openbaar. Iedereen die geïnteresseerd is in de onderwerpen die aan bod komen, is van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. Omdat er voor de commissies raadsvoorstellen zijn geagendeerd, kunt u ten aanzien van deze raadsvoorstellen gebruik maken van het spreekrecht. Wilt u hiervan gebruik maken, dient u dit tenminste 24 uur voor de aanvang van de vergadering te melden aan de griffie.
 
Alle stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. Deze kunt u tijdens de reguliere openingstijden inzien. De agenda en alle digitaal beschikbare bijlagen kunt u hier bekijken.
Voor informatie over de raad en de raadscommissies kunt u contact opnemen met de griffie, Martijntje Hermans of Marloes Geurts, via 0475-478 478 of griffie@echt-susteren.nl.