Commissievergaderingen

1 februari 2019
Op maandag 4 februari vergadert de commissie Omgeving, op dinsdag 5 februari de commissie Maatschappij en op woensdag 6 februari de commissie Algemene Zaken. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Echt.

Agenda Commissie Omgeving, 4 februari:

 1. Agenda
 2. Verslag 26 november 2018
 3. Kaderstellende raadsnota Afvalinzamelmethodiek
  Door het tekort aan grondstoffen in 2050 en de gevolgen van de plastic soep zet de rijksoverheid in op de omwenteling naar een circulaire economie en een duurzame leefomgeving. Om de gemeente leefbaar te houden is in het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 een moderne en duurzame afvalinzameling opgenomen. Samen met de Raadswerkgroep en de raadsconferenties zijn de kaders en voorkeuren van het nieuwe inzamelsysteem besproken. De gemeente zet nu de eerste stappen richting 30 kg restafval in 2025 met een systeem dat in meer dan 100 gemeenten is beproefd en geaccepteerd. Het inzamel- en heffingssysteem en de afvalstoffenverordening moeten worden aangepast om het scheidingsgedrag van de inwoners te stimuleren. In 2019 starten de voorbereidingen en vanaf 1 januari 2020 start het nieuwe inzamelsysteem. Het hele proces, de kaders en het inzamelsysteem zijn opgenomen in deze raadsnota.
 4. Kaderstellende raadsnota Huisvesting shortstay- arbeidsmigranten Echt-Susteren
  In 2017 heeft het college de beleidsnotitie ‘Huisvesting shortstay-arbeidsmigranten Echt-Susteren’ vastgesteld. Daardoor kwam er een toetsingskader op basis waarvan de beoordeling van inkomende huisvestingsinitiatieven voor shortstay-arbeidsmigranten plaatsvindt. Daarbij is onderscheid gemaakt in huisvestingsaccommodaties in het stedelijk gebied en in het buitengebied. Het afgelopen kwamen enkele initiatieven binnen, die getalsmatig wel pasten binnen de criteria, maar waar bij nader inzien toch sprake was van een te grote impact op de woonomgeving. Dit waren vooral initiatieven in het stedelijk gebied. Daarom zijn de voorwaarden ten aanzien van huisvestingsvoorzieningen in het stedelijk gebied op punten aangescherpt om overlast in de woonomgeving te voorkomen. Het college wil deze actualisering nu voorleggen aan de raad.
 5. Mededelingen portefeuillehouder(s)
 6. Rondvraag en sluiting

Agenda Commissie Maatschappij, 5 februari:

 1. Agenda
 2. Verslag 27 november 2018
 3. Toelichting raadwerkgroep Armoede
  In het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 is vastgelegd dat de raad meer betrokken dient te worden bij het armoedebeleid o.a. door de inrichting van een werkgroep Armoede. De werkgroep is in september 2018 van start gegaan en wil nu graag, bij monde van de voorzitter van de werkgroep, de commissie informeren over de activiteiten en planning van de werkgroep.
 4. Mededelingen portefeuillehouder(s)
 5. Rondvraag en sluiting

Agenda Commissie Algemene Zaken, 6 februari:

 1. Agenda
 2. Verslag 28 november 2018
 3. Thema Radicalisering
  Voor de commissie zal een toelichting worden gegeven door een medewerker van NCTV (de nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) op het actuele beeld, trends en ontwikkelingen rondom radicalisering in Nederland en in Limburg. Vervolgens zal een medewerker van de politie basisteam Echt, en Operationeel Expert Gebiedsgebonden Politiezorg verder inzoomen op de manier waarop de politie met dit thema bezig is en de onderwerpen die in de regio spelen.
 4. Mededelingen portefeuillehouder(s)
 5. Rondvraag en sluiting

Openbaar

Commissievergaderingen zijn openbaar. Iedereen die geïnteresseerd is in de onderwerpen die aan bod komen, is van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. Alle stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. Deze kunt u tijdens de reguliere openingstijden inzien. De agenda en alle digitaal beschikbare bijlagen kunt u ook via de website van de gemeente bekijken: www.echt-susteren.nl/raadsagenda.

Voor informatie over de raad en de raadscommissies kunt u contact opnemen met de griffie, Martijntje Hermans of Marloes Geurts, telefoon: 0475 - 478 478, griffie@echt-susteren.nl.