Gemeenteraad: terugblik naar 2023

Kom meer te weten over hoe de gemeenteraad werkt. In de infographic leest u welke vaste taken de gemeenteraad heeft, welke besluiten de raad in 2023 heeft genomen en vindt u cijfers over de raadsvergaderingen. Scan de QR-code om de infographic groter te bekijken.

De gemeenteraad van Echt-Susteren

Infographic van de gemeenteraad
Open onderstaande pdf om de afbeelding te vergroten.

Uitgeschreven tekst van de infographic

De gemeenteraad van Echt-Susteren in 2023

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (de raadsleden) worden gekozen door de inwoners. De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken. De raad stelt de grote lijnen vast voor het beleid van de gemeente (de kaderstellende taak). De raad controleert of het college zijn bestuurstaken goed uitvoert (de controlerende taak). En de raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente (de volksvertegenwoordigende taak).

Het college van Burgemeester en Wethouders

Het college voert de besluiten uit die de gemeenteraad heeft genomen. Ook legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad en neemt het praktische beslissingen. Samen met de burgemeester en de wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente.

De Burgemeester

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Als voorzitter van de gemeenteraad heeft hij geen stemrecht. Als voorzitter van het college van B&W heeft hij dat wel. Daar kan zijn stem zelfs doorslaggevend zijn.

Samenstelling van de gemeenteraad

De gemeenteraad van Echt-Susteren bestaat uit 23 raadsleden:

 • PNES (7), LS (6), CDA (5), DES (3), GL (1), D66 (1);
 • 5 vrouwen en 18 mannen;
 • De jongste is 24 jaar en de oudste 77 jaar.

Raadswerkgroep

De raad kan een werkgroep van raadsleden vormen om onderwerpen te bespreken voordat daar een besluit over wordt genomen:

 • 1 Raadswerkgroep duurzaamheid (4 vergaderingen)

Raadscommissies

Er zijn drie raadscommissies: de commissies Omgeving, Maatschappij en Algemene Zaken. De commissies (met in totaal 39 commissieleden) geven de raad advies over over raadsvoorstellen en bespreken thema's die bij de commissies horen.

Belangrijke gebeurtenissen en besluiten van de raad

 • Raadsconferentie windenergie (april)
 • Open dag van de gemeente (mei)
 • Nieuwe accountant voor jaarrekeningcontrole aangewezen (juni)
 • Vaststellen kadernota, uitspreken ideeën politieke partijen (juli)
 • Advies tot herbenoeming burgemeester Jos Hessels (september)
 • Beëdiging van de Rekenkamer Echt-Susteren (september)

Raadsinstrumenten

De gemeenteraad stelt kaders en controleert of het college haar taken goed uitvoert. Om dit te doen, hebben de raadsleden in 2023 een aantal instrumenten ingezet:

 • 4 Amendementen (aangebrachte wijzigingen in een raadsbesluit) in stemming gebracht, waarvan er 3 zijn aan-/overgenomen en 1 is verworpen;
 • 17 Moties (wensen of verzoeken aan het college) in stemming gebracht, waarvan er 8 zijn aan-/overgenomen en 9 zijn verworpen;
 • 16 Schriftelijke vragen (art. 33 vragen);
 • 41 Technische vragen;
 • 1 Extra vraag over de lijsten ingekomen stukken en voortgangsinformatie.

Raad in cijfers

 • 8 Raadsvergaderingen
 • 1 Besloten raadsvergadering
 • Totale vergadertijd: 15 uur en 46 min.
 • Kortste vergadering: 20 min.
 • Langste vergadering: 5 uur en 24 min.
 • 6 Raadsconferenties
 • 95 Raadsbesluiten waarvan 88 unaniem
 • 1 Werkbezoek

Raadsbudget

De raad kostte de gemeente in 2023 ongeveer 750.000 euro. Dat is 0,75% van het totale budget van de gemeente. Hiervan worden bijvoorbeeld de raads- en commissieleden en de uitzendingen van de raadsvergaderingen betaald.