Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Griffie

De gemeenteraad heeft een eigen ambtelijke organisatie: de raadsgriffie. De griffie is een onafhankelijk onderdeel van het gemeentelijk apparaat en valt rechtstreeks onder de gemeenteraad.

Contact

De griffie bestaat uit de volgende personen:   
Raadsgriffier:  Mr. M.M.W.H.Y. (Martijntje) Hermans
Plaatsvervangend raadsgriffier:  Mr. R.M.M. (Roger) Engelen
Griffiemedewerker: M.L.H.J. (Marloes) Geurts    
De griffie is bereikbaar per e-mail griffie@echt-susteren.nl of telefonisch via 0475 478 478.

Bezoekadres

De griffie vindt u in het gemeentehuis Echt-Susteren (Nieuwe Markt 55 in Echt).


Doel van de griffie

Het doel van de griffie is het ondersteunen van de raad bij al zijn taken en het stimuleren van de duale werkwijze van de raad. Door wijziging van het bestuurlijk stelsel vanaf januari 2003, is de raad verzekerd van ambtelijke ondersteuning zodat de onafhankelijke positie van de raad ten opzichte van het college van Burgemeester en Wethouders is gewaarborgd. Sinds maart 2003 is de instelling van een raadsgriffier wettelijk verplicht. De raad benoemt deze griffier zelf, stelt de financiële randvoorwaarden en de inhoud voor de functie van de griffier vast en is tevens directe opdrachtgever van de griffier.
De raad van de gemeente Echt-Susteren ambieert een goed werkend duaal stelsel hetgeen betekent dat de griffie zowel een bestuurlijk inhoudelijke alsook een procedurele rol te vervullen heeft. Wat betreft dit laatste is bijvoorbeeld een belangrijke taak van de griffie het voorbereiden van vergaderingen van de raad, de raadscommissies en het presidium en de verslaglegging van deze vergaderingen.


Taken van de griffie

  • Adviseert de raad op het gebied van organisatie en werkwijze en de consequenties van de kaderstellende en controlerende taken van de raad voor de positionering van de raad
  • Doet voorstellen aan de raad met betrekking tot de kaderstellende rol van de raad
  • Bewaakt de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces en de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken actoren bij dat proces, spreekt betrokkenen hierop aan, bevordert een uitgebalanceerde positiebepaling van de gemeenteraad en draagt zorg voor een optimale inrichting en uitvoering van procedures rond politiek-bestuurlijke besluitvorming
  • Ondersteunt de raad in zijn duale rol en verleent gevraagd en ongevraagd bijstand aan de raad, de door de raad ingestelde commissies alsmede het presidium bij de uitoefening van hun taak waaronder ook de ondersteuning m.b.t. de inhoud en toepassing van de diverse raadsinstrumenten
  • Adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij communicatie met de inwoners en adviseert de gemeenteraad over de invulling en uitvoering van communicatiebeleid van de gemeenteraad (de zogenaamde raadscommunicatie)
  • De griffier treedt als vertegenwoordiger van de raad op en draagt zorg voor een actieve betrokkenheid in lokale, regionale en landelijke netwerken; tevens fungeert de griffier in Echt-Susteren als secretaris van de rekenkamercommissie Echt-Susteren, is hoofd van de griffie en zorgt voor de aansturing van het griffiepersoneel