Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Procedure bestemmingsplan

Voordat een bestemmingsplan geldig is, volgt de gemeente een procedure. Deze zorgt ervoor dat inwoners van Echt-Susteren volop mee kunnen denken. Hun mening wordt afgewogen in het besluit van de gemeenteraad. De procedure bestaat uit drie fasen: voorontwerp, ontwerp en plan. In de ontwerpfase kunt u uw zienswijze indienen. Bent u het niet eens met een vastgesteld plan dan kunt u in beroep gaan.
 • De gemeente maakt een voorontwerp bestemmingsplan
 • Hierover overlegt de gemeente met alle betrokken overheden en partijen
 • Ook als inwoner van Echt-Susteren kunt u uw mening geven op het voorontwerp. Dit heet inspraak
 • Als voor het voorontwerp bestemmingsplan de inspraak ingaat, publiceert de gemeente dit in ‘t Waekblaad, de Staatscourant en op de website van de gemeente
 • Gedurende vier tot zes weken kunt u gebruik maken van uw recht op inspraak. Dat kan schriftelijk en mondeling
 • De gemeente legt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl
 • De inspraakreacties gaan naar het college van burgemeester en wethouders. Het college overweegt ze en neemt ze al dan niet mee als ze een besluit over het voorontwerp bestemmingsplan neemt
 • Na het besluit van het college van burgemeester en wethouders verandert het voorontwerp bestemmingsplan in een ontwerp bestemmingsplan
 • Op het ontwerp bestemmingsplan mag u als inwoner van Echt-Susteren uw mening geven. Dit heet een zienswijze. Als het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, publiceert de gemeente dit in ’t Waekblaad.
 • Gedurende zes weken kunt u gebruik maken van uw recht een zienswijze te geven. Dit kan schriftelijk en mondeling. U kunt uw zienswijze ook digitaal doorgeven.
 • De gemeente legt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl
 • De zienswijzen gaan naar de gemeenteraad. De gemeenteraad overweegt ze en neemt ze al dan niet mee als ze een besluit neemt over het ontwerp bestemmingsplan
 • Na het besluit van de gemeenteraad wordt het ontwerp bestemmingsplan een definitief bestemmingsplan
 • Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, legt de gemeente het zes weken ter inzage
 • Bent u het niet eens met het vastgestelde bestemmingsplan? U kunt dan in beroep gaan. Dat gebeurt bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • U kunt alleen in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State als u eerder al een zienswijze hebt ingediend. Of als u het niet eens bent met die onderdelenwaarover de gemeenteraad een ander besluit heeft genomen dan in het ontwerp bestemmingsplan
 • Stelt u beroep in? Dan blijft het besluit geldig totdat de Raad van State over uw beroep heeft beslist. Het kan zijn dat u die beslissing niet kunt of wilt afwachten. Vraag de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dan om een voorlopige voorziening of schorsing. Dan treedt het bestemmingsplan niet in werkingvoordat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over uw verzoek tot schorsing
 • Is de beroepstermijn afgelopen? En zijn er geen schorsingsverzoeken? Het bestemmingsplan wordt onherroepelijk na de beroepstermijn
 • Is er wel beroep ingesteld? Het bestemmingsplan wordt onherroepelijk als de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het ingestelde beroep ongegrond verklaart. Wordt het beroep gegrond verklaart, dan volgt er een nieuwe bestemmingsplanprocedure