Raadsinformatiebrieven

Conform de artikelen 169 lid 2 en 180 lid 2 van de Gemeentewet geven het college en de burgemeester de gemeenteraad uit eigen beweging alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft. In de gemeente Echt-Susteren doen het college en de burgemeester dat via raadsinformatiebrieven. Onderstaand een overzicht van de meest recente raadsinformatiebrieven. Wilt u oudere raadsinformatiebrieven inzien? Neem dan contact op met de griffie.

Overzicht raadsinformatiebrieven

pdf RIB jan 2020 - Provincie Limburg, begrotingstoezicht 2020 (PDF, 1.57 MB) pdf RIB dec 2019 - Aanwijzing op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten, gronden nabij bedrijventerrein De Berk in Echt (PDF, 2.85 MB) pdf RIB dec 2019 - Implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (PDF, 3.31 MB) pdf RIB dec 2019 - PMD verpakkingen (PDF, 6.81 MB) pdf RIB dec 2019 - Beleidsplan politie 2020-2023 (PDF, 17.13 MB) pdf RIB nov 2019 - Faillissement Zorgaanbieder AltraCura (PDF, 888.23 KB) pdf RIB nov 2019 - Vervolgproces zonneparken (PDF, 3.25 MB) pdf RIB nov 2019 - Ontwikkelingen decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang (PDF, 371.6 KB) pdf RIB okt 2019 - Uitgangspuntennotitie Arbeidsmarkttoeleiding doelgroep mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (PDF, 1.81 MB) pdf RIB okt 2019 - Betaaltermijnen toeristenbelasting (PDF, 1001.25 KB) pdf RIB okt 2019 - Pilot verkeersmaatregelen Lariksstraat (PDF, 973.16 KB) pdf RIB okt 2019 - Hoger Beroep inz vaststelling subsidie 2016 Bureau Jeugdzorg Limburg (PDF, 1.5 MB) pdf RIB okt 2019 - Leerlingen vervoer Ingebrekestelling De Vier Gewesten (PDF, 1022.38 KB) pdf RIB sept 2019 - Beroep inzake weigeren omgevingsvergunningen Kloostercomplex Koningsbosch (PDF, 877.12 KB) pdf RIB aug 2019 - Stand van zaken en actualisatie stedelijke speerpuntprojecten structuurvisie (PDF, 32.26 MB) pdf RIB juli 2019 - Informatiebeveiliging en Ensia 2018 (PDF, 798.2 KB) pdf RIB juni 2019 - Regionaal actieplan perspectief op werk (PDF, 2.98 MB) pdf RIB juli 2019 - Milieupark en flankerend beleid (PDF, 890.83 KB) pdf RIB juli 2019 - Regionale Energiestrategie regio Noord- en Midden-Limburg (PDF, 17.94 MB) pdf RIB juli 2019 - Herontwikkeling voormalige tennislocatie Nieuwstadt (PDF, 1.09 MB) pdf RIB juni 2019 - Overzicht kosten jeugdhulp 2018 (PDF, 1.06 MB) pdf RIB juni 2019 - Kwartaalrapportage SC MER Omgevingsdient Q 1 2019 (PDF, 3.52 MB) pdf RIB juni 2019 - Verruimde tariefdifferentiatie - amendement Omtzigt (PDF, 1023.33 KB) pdf RIB juni 2019 - Rapport van bevindingen jaarrekening 2018 (PDF, 732.79 KB) pdf RIB juni 2019 - Meicirculaire 2019 (PDF, 3.2 MB) pdf RIB juni 2019 - Secundaire bluswatervoorzieningen (PDF, 1.15 MB) pdf RIB mei 2019 - Vervanging BuitenBeter App door Fixi Platform (PDF, 1.79 MB) pdf RIB mei 2019 - Herstructurering schoollocatie Burg. WIllemeschool (PDF, 3.94 MB) pdf RIB mei 2019 - Wet Kinderopvang Toezichtinformatie Echt-Susteren 2018 (PDF, 429.86 KB) pdf RIB april 2019 - Jaarverslag 2018 en Uitvoeringsprogramma 2019 MER OD (PDF, 3.77 MB) pdf RIB april 2019 - Doorontwikkeling Participatiewet en Sociale werkvoorziening (PDF, 28.98 MB)