Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Raadsinformatiebrieven

Conform de artikelen 169 lid 2 en 180 lid 2 van de Gemeentewet geven het college en de burgemeester de gemeenteraad uit eigen beweging alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft. In de gemeente Echt-Susteren doen het college en de burgemeester dat via raadsinformatiebrieven. Onderstaand een overzicht van de meest recente raadsinformatiebrieven.

Overzicht raadsinformatiebrieven

pdf RIB maart 2021 - Ontwikkelingen inzake accommodatie De Ballon (PDF, 961.02 KB) pdf RIB maart 2021- Onderzoek veiligheidsbeleving rondom Chemelot (PDF, 3.07 MB) pdf RIB maart 2021 - Hotelontwikkeling Poort van Echt (PDF, 2.27 MB) pdf RIB maart 2021 - Aanbesteding afvalinzameling 2023 (PDF, 29.45 MB) pdf RIB maart 2021 - Corona aanpak Midden-Limburg (PDF, 26.61 MB) pdf RIB maart 2021 - Inkooptraject Hulp bij het Huishouden (PDF, 1.96 MB) pdf RIB maart 2021 - Motie en toezegging inzake bezuinigingen gemeenschappelijke regelingen (PDF, 6.57 MB) pdf RIB feb 2021 - Overdracht woonwagenstandplaatsen (PDF, 5.79 MB) pdf RIB feb 2021 - Evaluatie afvaltransitie 2020 (PDF, 3.33 MB) pdf RIB feb 2021 - Gebiedsontwikkeling uitbreiding VDL Nedcar (PDF, 1.48 MB) pdf RIB feb 2021 - Ontwikkelingsproces pilot zonneparken (PDF, 1.88 MB) pdf RIB feb 2021 - BDO benchmark gemeenten (PDF, 401.03 KB) pdf RIB jan 2021 - Regionale Energie Strategie (PDF, 13.78 MB) pdf RIB jan 2021 - Kwartaalrapportage Q3 2020 MER OD (PDF, 3.35 MB) pdf RIB jan 2021 - Resultaten mini-conferentie SML (PDF, 15.21 MB) pdf RIB jan 2021 - Decembercirculaire 2020 (PDF, 3.23 MB) pdf RIB jan 2021 - Repressief toezicht 2021 (PDF, 6.63 MB) pdf RIB jan 2021 - Hondenbeleid Echt-Susteren (PDF, 28.26 MB) pdf RIB dec 2020 - Anterieure exploitatie- en verkoopovereenkomst dakpannenfabriek Cuijpers (PDF, 102.79 KB) pdf RIB dec 2020 - Samenwerkingsovereenkomst Apollo locatie Bovenstestraat Echt (PDF, 110.75 KB) pdf RIB dec 2020 - Samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra (PDF, 1.18 MB) pdf RIB dec 2020 - Uitvoeringsprogramma 2021 MER OD (PDF, 11.64 MB) pdf RIB nov 2020 - Risico-communicatie Chemelot (PDF, 2.99 MB) pdf RIB nov 2020 - Toezegging raadsvergadering 8 oktober inzake uitbreiding De Berk (PDF, 669.25 KB) pdf RIB nov 2020 - Uitvoeringsplan doordecentralisatie beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg, preventie (PDF, 1.34 MB) pdf RIB nov 2020 - Evaluatie Welstandsnota (PDF, 3.49 MB) pdf RIB nov 2020 - Post-Corona aanpak arbeidsmarkt economie en onderwijs (PDF, 2.03 MB) pdf RIB nov 2020 - Volwasseneneducatie en Laaggeletterdheid (PDF, 1.19 MB) pdf RIB nov 2020 - Lokaal beleid cultuureducatie (PDF, 1.25 MB) pdf RIB nov 2020 - Armoedebeleid 2020 (PDF, 3.36 MB) pdf RIB okt 2020 - Verlengen Bestuursovereenkomst COA (PDF, 1.52 MB) pdf RIB okt 2020 - Lokale lastenmeter (PDF, 2.74 MB) pdf RIB okt 2020 - Aanbesteding afvalinzameling (PDF, 1.87 MB) pdf RIB okt 2020 - Omgevingswet - update najaar (PDF, 19.13 MB) pdf RIB okt 2020 - Evaluatie pilot InVerbindingJIM-aanpak Midden Limburg Oost (PDF, 10.69 MB) pdf RIB okt 2020 - Uitgangspuntennotitie regionale voorbereiding aanpak nieuwe inburgering (PDF, 12.14 MB) pdf RIB okt 2020 - Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten (PDF, 15.58 MB) pdf RIB sept 2020 - Openstelling Bovenstestraat Echt (PDF, 2.32 MB) pdf RIB sept 2020- Dashboard 2e kwartaal 2020 SC MER - Omgevingsdienst (PDF, 10.83 MB) pdf RIB sept 2020 - Tussenevaluatie afvaltransitie 2020 (PDF, 5.83 MB) pdf RIB aug 2020 - Kermisbeleid 2020 (PDF, 64.73 KB) pdf RIB juli 2020 - Stavaza compensatie maatregelen gebiedsontwikkeling VDL Nedcar (PDF, 4.64 MB) pdf RIB juni 2020 - Selectie- en vervolgproces zonneparken (PDF, 2.01 MB) pdf RIB juni 2020 - Schriftelijke beantwoording vragen commissie AZ 24 juni 2020 (PDF, 3.33 MB) pdf RIB juni 2020 - Stavaza en actualisatie stedelijke speerpuntprojecten structuurvisie Ontwikkelen met kwaliteit 2012-2025 (PDF, 37.81 MB) pdf RIB juni 2020 - Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd (PDF, 46.56 MB) pdf RIB juni 2020 - Bouw van 20 woningen op de voormalige locatie Star Potato Slek (PDF, 1.06 MB) pdf RIB juni 2020 - Anterieure overeenkomst Locatie Julianastraat-Emmastraat-Mussenstraat (PDF, 2 MB) pdf RIB juni 2020 - Informatiebeveiliging en Ensia 2019 (PDF, 1.16 MB) pdf RIB juni 2020 - Energiethema's (PDF, 869.3 KB) pdf RIB juni 2020 - Evaluatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (PDF, 4.91 MB) pdf RIB juni 2020 - Bestemmingsplan Centrum Echt (PDF, 1.89 MB) pdf RIB juni 2020 - Omgevingswet (PDF, 6.72 MB) pdf RIB mei 2020 - Aanpassing precarioheffing en terrasvoering horecazaken ivm nieuw RIVM-richtlijnen (PDF, 901.43 KB) pdf RIB mei 2020 - Controleverklaring bij de jaarrekening 2019 (PDF, 1.53 MB) pdf RIB mei 2020 - Matchingspunt passende huisvesting (PDF, 18.31 MB) pdf RIB mei 2020 - Ontwikkelen integrale post-Corona aanpak arbeidsmarkt economie en onderwijs (PDF, 3.26 MB) pdf RIB mei 2020 - Telecommunicatiewet 5G (PDF, 9.57 MB) pdf RIB mei 2020 - Straatnaam toekenning voormalige schoollocatie Nieuwstadt (PDF, 715.38 KB) pdf RIB mei 2020 - Toezichtinformatie Kinderopvang Echt-Susteren 2019 (PDF, 634.4 KB) pdf RIB mei 2020 - Herinrichting trouwzaal en raadzaal (PDF, 7.11 MB) pdf RIB mei 2020 - Regionale Energiestrategie (PDF, 32.44 MB) pdf RIB mei 2020 - Jaarverslag 2019 en Uitvoeringsprogramma 2020 MER-Omgevingsdienst (PDF, 3.87 MB) pdf RIB april 2020 - Resultaten afvaltransitie 1e kwartaal (PDF, 4 MB) pdf RIB april 2020 - Benchmark gemeenten (PDF, 20.24 MB) pdf RIB april 2020 - Regiovorming Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen, Bemoeizorg en OGGz-preventie (PDF, 5.02 MB) pdf RIB april 2020 - Belastingoverzicht 2020 provincie Limburg (PDF, 28.75 MB) pdf RIB mrt 2020 - Programma Centrum Echt, Bovenste Straat Zuid (PDF, 2.18 MB) pdf RIB mrt 2020 - Aanbesteding onderhoud openbaar groen (PDF, 1.27 MB) pdf RIB mrt 2020 - Tijdelijk handelingskader PFAS (PDF, 2.22 MB) pdf RIB febr 2020 - Toezegging over Lokale lastenmeter (PDF, 1.93 MB) pdf RIB febr 2020 - Vrijkomende grafbedekkingen algemene begraafplaatsen en regels begraafplatsen (PDF, 8.92 MB) pdf RIB jan 2020 - Regionale Energiestrategie, concept uitgangspunten (PDF, 13.24 MB) pdf RIB jan 2020 - Provincie Limburg, begrotingstoezicht 2020 (PDF, 1.57 MB) pdf RIB dec 2019 - Aanwijzing op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten, gronden nabij bedrijventerrein De Berk in Echt (PDF, 2.85 MB) pdf RIB dec 2019 - Implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (PDF, 3.31 MB) pdf RIB dec 2019 - PMD verpakkingen (PDF, 6.81 MB) pdf RIB dec 2019 - Beleidsplan politie 2020-2023 (PDF, 17.13 MB) pdf RIB nov 2019 - Faillissement Zorgaanbieder AltraCura (PDF, 888.23 KB) pdf RIB nov 2019 - Vervolgproces zonneparken (PDF, 3.25 MB) pdf RIB nov 2019 - Ontwikkelingen decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang (PDF, 371.6 KB) pdf RIB okt 2019 - Uitgangspuntennotitie Arbeidsmarkttoeleiding doelgroep mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (PDF, 1.81 MB) pdf RIB okt 2019 - Betaaltermijnen toeristenbelasting (PDF, 1001.25 KB) pdf RIB okt 2019 - Pilot verkeersmaatregelen Lariksstraat (PDF, 973.16 KB) pdf RIB okt 2019 - Hoger Beroep inz vaststelling subsidie 2016 Bureau Jeugdzorg Limburg (PDF, 1.5 MB) pdf RIB okt 2019 - Leerlingen vervoer Ingebrekestelling De Vier Gewesten (PDF, 1022.38 KB) pdf RIB sept 2019 - Beroep inzake weigeren omgevingsvergunningen Kloostercomplex Koningsbosch (PDF, 877.12 KB) pdf RIB aug 2019 - Stand van zaken en actualisatie stedelijke speerpuntprojecten structuurvisie (PDF, 32.26 MB) pdf RIB juli 2019 - Informatiebeveiliging en Ensia 2018 (PDF, 798.2 KB) pdf RIB juni 2019 - Regionaal actieplan perspectief op werk (PDF, 2.98 MB) pdf RIB juli 2019 - Milieupark en flankerend beleid (PDF, 890.83 KB) pdf RIB juli 2019 - Regionale Energiestrategie regio Noord- en Midden-Limburg (PDF, 17.94 MB) pdf RIB juli 2019 - Herontwikkeling voormalige tennislocatie Nieuwstadt (PDF, 1.09 MB) pdf RIB juni 2019 - Overzicht kosten jeugdhulp 2018 (PDF, 1.06 MB) pdf RIB juni 2019 - Kwartaalrapportage SC MER Omgevingsdient Q 1 2019 (PDF, 3.52 MB) pdf RIB juni 2019 - Verruimde tariefdifferentiatie - amendement Omtzigt (PDF, 1023.33 KB) pdf RIB juni 2019 - Rapport van bevindingen jaarrekening 2018 (PDF, 732.79 KB) pdf RIB juni 2019 - Meicirculaire 2019 (PDF, 3.2 MB) pdf RIB juni 2019 - Secundaire bluswatervoorzieningen (PDF, 1.15 MB) pdf RIB mei 2019 - Vervanging BuitenBeter App door Fixi Platform (PDF, 1.79 MB) pdf RIB mei 2019 - Herstructurering schoollocatie Burg. WIllemeschool (PDF, 3.94 MB) pdf RIB mei 2019 - Wet Kinderopvang Toezichtinformatie Echt-Susteren 2018 (PDF, 429.86 KB) pdf RIB april 2019 - Jaarverslag 2018 en Uitvoeringsprogramma 2019 MER OD (PDF, 3.77 MB) pdf RIB april 2019 - Doorontwikkeling Participatiewet en Sociale werkvoorziening (PDF, 28.98 MB)
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy