Raadsinformatiebrieven

Conform de artikelen 169 lid 2 en 180 lid 2 van de Gemeentewet geven het college en de burgemeester de gemeenteraad uit eigen beweging alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft. In de gemeente Echt-Susteren doen het college en de burgemeester dat via raadsinformatiebrieven. Onderstaand een overzicht van de meest recente raadsinformatiebrieven.

Wilt u oudere raadsinformatiebrieven inzien? Neem dan contact op met de griffie.


Overzicht raadsinformatiebrieven

pdf RIB okt 2019 - Uitgangspuntennotitie Arbeidsmarkttoeleiding doelgroep mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (PDF, 1.81 MB) pdf RIB okt 2019 - Betaaltermijnen toeristenbelasting (PDF, 1001.25 KB) pdf RIB okt 2019 - Pilot verkeersmaatregelen Lariksstraat (PDF, 973.16 KB) pdf RIB okt 2019 - Hoger Beroep inz vaststelling subsidie 2016 Bureau Jeugdzorg Limburg (PDF, 1.5 MB) pdf RIB okt 2019 - Leerlingen vervoer Ingebrekestelling De Vier Gewesten (PDF, 1022.38 KB) pdf RIB sept 2019 - Beroep inzake weigeren omgevingsvergunningen Kloostercomplex Koningsbosch (PDF, 877.12 KB) pdf RIB aug 2019 - Stand van zaken en actualisatie stedelijke speerpuntprojecten structuurvisie (PDF, 32.26 MB) pdf RIB juni 2019 - Regionaal actieplan perspectief op werk (PDF, 2.98 MB) pdf RIB juli 2019 - Regionale Energiestrategie regio Noord- en Midden-Limburg (PDF, 17.94 MB) pdf RIB juli 2019 - Milieupark en flankerend beleid (PDF, 890.83 KB) pdf RIB juli 2019 - Herontwikkeling voormalige tennislocatie Nieuwstadt (PDF, 1.09 MB) pdf RIB juni 2019 - Overzicht kosten jeugdhulp 2018 (PDF, 1.06 MB) pdf RIB juli 2019 - Informatiebeveiliging en Ensia 2018 (PDF, 798.2 KB) pdf RIB juni 2019 - Verruimde tariefdifferentiatie - amendement Omtzigt (PDF, 1023.33 KB) pdf RIB juni 2019 - Kwartaalrapportage SC MER Omgevingsdient Q 1 2019 (PDF, 3.52 MB) pdf RIB juni 2019 - Meicirculaire 2019 (PDF, 3.2 MB) pdf RIB juni 2019 - Rapport van bevindingen jaarrekening 2018 (PDF, 732.79 KB) pdf RIB juni 2019 - Secundaire bluswatervoorzieningen (PDF, 1.15 MB) pdf RIB mei 2019 - Vervanging BuitenBeter App door Fixi Platform (PDF, 1.79 MB) pdf RIB mei 2019 - Herstructurering schoollocatie Burg. WIllemeschool (PDF, 3.94 MB) pdf RIB mei 2019 - Wet Kinderopvang Toezichtinformatie Echt-Susteren 2018 (PDF, 429.86 KB) pdf RIB april 2019 - Communicatie afvaltransitie 2019 (PDF, 1.27 MB) pdf RIB april 2019 - Doorontwikkeling Participatiewet en Sociale werkvoorziening (PDF, 28.98 MB) pdf RIB april 2019 - Jaarverslag 2018 en Uitvoeringsprogramma 2019 MER OD (PDF, 3.77 MB) pdf RIB april 2019 - Programma centrum Echt en herontwikkeling De Valk-complex (PDF, 2.04 MB) pdf RIB april 2019 - Plan recreatie en toerisme 2019-2021 Het Smalste Stukje Nederland (PDF, 1.53 MB) pdf RIB maart 2019 - Versnelliing doorontwikkeling Servicecentrum MER (PDF, 3.83 MB) pdf RIB maart 2019 - Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan stavaza uitvoering (PDF, 3.03 MB) pdf RIB februari 2019 - Structuurvisie Wonen 2018-2022 (PDF, 1.9 MB) pdf RIB januari 2019 - Project centrumplan Susteren (PDF, 542.68 KB) pdf RIB januari 2019 - Plantregeling voor inwoners (PDF, 542.85 KB) pdf RIB januari 2019 -Brief provincie inzake repressief toezicht 2019 (PDF, 2.85 MB) pdf RIB december 2018 - Ontwikkelingen Rubicon Jeugdzorg (PDF, 1.11 MB) pdf RIB november 2018 - Herinrichting wegen Kloosterveld (PDF, 94.96 KB) pdf RIB november 2018 - Aankoop Peyerhoaf (PDF, 426.65 KB) pdf RIB november 2018 - Stand van zaken Westrom en Prio Verve Facilitair en Groen (PDF, 696.92 KB) pdf RIB oktober 2018 - Kwartaalrapportages MER Omgevingsdienst (PDF, 2.21 MB) pdf RIB oktober 2018 - Zonneweide bij Rioolwaterzuiveringsinstallatie Baakhoven (PDF, 2.13 MB) pdf RIB oktober 2018 - Woningmarktonderzoek (PDF, 1.66 MB) pdf RIB oktober 2018 - Septembercirculaire 2018 (PDF, 805.31 KB) pdf RIB oktober 2018 - Snel internet buitengebied (PDF, 844.84 KB) pdf RIB sept 2018 - Weigeren omgevingsvergunningen voor de herontwikkeling van het kloostercomplex Koningsbosch (PDF, 4.7 MB) pdf RIB sept 2018 - Bibliotheekwerk Uitleenpunt Susteren (PDF, 1.54 MB) pdf RIB aug 2018 - Voortgang project onrechtmatige bewoning recreatiewoningen (PDF, 1.75 MB) pdf RIB aug 2018 - Concept beleidsplan politie 2019 (PDF, 1.17 MB) pdf RIB juli 2018 - Geen zelfstandige regio voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen (PDF, 1.04 MB) pdf RIB juli 2018 - Aansluiting bij statiegeldalliantie (PDF, 419.2 KB) pdf RIB juli 2018 - Omgevingswet (PDF, 1.02 MB) pdf RIB juli 2018 - Rapport van Bevindingen bij de jaarrekening 2017 (PDF, 140.01 KB) pdf RIB juni 2018 - Informatiebeveiliging en Ensia 2017 (PDF, 429.04 KB) pdf RIB juni 2018 - Wet Kinderopvang, Toezichtinformatie Kinderopvang Echt-Susteren 2017 (PDF, 263.95 KB) pdf RIB juni 2018 - Mogelijkheden aanleg levensbomenpark in de gemeente Echt-Susteren (PDF, 409.92 KB) pdf RIB mei 2018 - Portefeuilleverdeling college Echt-Susteren 2018-2022 (PDF, 436.74 KB) pdf RIB april 2018 - Eindevaluatie uitbreiding werken op afspraak (PDF, 2.14 MB) pdf RIB febr 2018 - Afhandeling motie dienstregeling Arriva (PDF, 607.45 KB) pdf RIB febr 2018 - Verbouwing Plats 1 (PDF, 44.53 KB) pdf RIB jan 2018 - Inrichten van de Uitvoeringsorganisatie Beheer Openbare Ruimte (PDF, 653.72 KB) pdf RIB jan 2018 - Provinciaal Omgevingsplan 2014, actualisatie bestuursafspraken (PDF, 1.09 MB) pdf RIB jan 2018 - Legestarieven 2018 (PDF, 98.9 KB) pdf RIB dec 2017 - Kwartaalrapportage Q3 2017 MER Omgevingsdienst (PDF, 9.61 MB) pdf RIB dec 2017 - Inzet middelen kindpakket (PDF, 363.7 KB) pdf RIB dec 2017 - Decembercirculaire 2017 (PDF, 559.46 KB) pdf RIB dec 2017 - Repressief begrotingstoezicht 2018 (PDF, 385 KB) pdf RIB dec 2017 - Decembercirculaire 2017 (PDF, 559.46 KB) pdf RIB dec 2017 - Legestarieven 2018 (PDF, 335.81 KB) pdf RIB nov 2017 - Klooster Koningsbosch, feitenrelaas (PDF, 461.51 KB) pdf RIB nov 2017 - Wijziging portefeuilleverdeling collegeleden (PDF, 423.11 KB) pdf RIB nov 2017 - Programma- en productenoverzicht Veiligheidsregio Limburg Noord (PDF, 13.8 MB) pdf RIB nov 2017 - Informatiebrief BwGW n.a.v. publicatie in DDL-LD d.d. 24 oktober jl. (PDF, 570.42 KB) pdf RIB nov 2017 - Toekomstvisie Westrom (PDF, 26.84 MB) pdf RIB okt 2017 - Voorgenomen weigering omgevingsvergunningen herontwikkeling kloostercomplex Koningsbosch (PDF, 435.54 KB) pdf RIB okt 2017 - Strategische investeringsagenda (PDF, 824.37 KB) pdf RIB okt 2017 - Woningmarktonderzoek tbv actualisering regionale structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving (PDF, 402.56 KB) pdf RIB okt 2017 - Septembercirculaire 2017 (PDF, 599.76 KB) pdf RIB okt 2017 - Collectieve aanvullende verzekering en 25 euro regeling (PDF, 377.17 KB) pdf RIB sept 2017 - Tweede evaluatiemoment uitbreiding werken op afspraak (PDF, 623.11 KB) pdf RIB sept 2017 - Regiovisie Bijzondere Doelgroepen 2017-2020 (PDF, 3.7 MB) pdf RIB juli 2017 - Verkenning kansrijke thema's voor samenwerking binnen de waterketen in Limburg (PDF, 535.79 KB) pdf RIB juli 2017 - Provincie Limburg, verdiepingsonderzoek 2017 (PDF, 651 KB) pdf RIB juli 2017 - Deeljaarrekening raad (PDF, 350.9 KB) pdf RIB juni 2017 - Stand van zaken statushouders Echt-Susteren (PDF, 844.87 KB) pdf RIB juni 2017 - Gebiedsscan 2016 politie Basisteam Echt (PDF, 13.59 MB) pdf RIB juni 2017 - Wet Kinderopvang toezichtinformatie kinderopvang Echt-Susteren 2016 (PDF, 1.74 MB) pdf RIB juni 2017 - Jaarverslag 2016, Uitvoeringsprogramma 2017 en Dashboard Q1 MER-omgevingsdienst (PDF, 6.81 MB) pdf RIB juni 2017 - Meicirculaire 2017 (PDF, 357.5 KB) pdf RIB juni 2017 - Overzicht duurzame investeringen bij de ver- nieuwbouw van het zwembad in de Bandert (PDF, 695.15 KB) pdf RIB mei 2017 - Overeenkomst 3 landelijke organisties sociaal domein (PDF, 344.1 KB) pdf RIB mei 2017 - Accountantscontrole sociaal domein 2016 (PDF, 494.58 KB) pdf RIB mei 2017 - Evaluatie uitbreiding werken op afspraak per 1-1-2017 (PDF, 821.06 KB) pdf RIB april 2017 - Concept-reactie vooroverleg inzake voorontwerp PIP Spooraansluiting Yard (PDF, 1.39 MB) pdf RIB april 2017 - Verbreding A2VK - dwarsverbindingen (PDF, 419.4 KB) pdf RIB april 2017 - Uitspraak Raad van State (PDF, 307.67 KB) pdf RIB maart 2017 - Actualisering Kadernota inkoop- en aanbestedingsbeleid (PDF, 4.02 MB) pdf RIB febr 2017 - Amendement en motie gemeentelijke bijdrage MER OD (PDF, 75.13 KB) pdf RIB jan 2017 - Rijbewijstarief 2017 518495 (PDF, 444.08 KB) pdf RIB jan 2017 - Accountantscontrole 2016 519060 (PDF, 484.84 KB) pdf RIB jan 2017 - Evaluatie en tariefbijstelling pgb Jeugd en Wmo 517960 (PDF, 925.17 KB) pdf RIB jan 2017 - Repressief begrotingstoezicht 2017 517959 (PDF, 808.78 KB) pdf RIB jan 2017 - Gebiedsvisie Pey - aankoop woning Kerkstraat 5 Pey 518562 (PDF, 839.33 KB) pdf RIB jan 2017 - Spooraansluiting VDL Nedcar 518840 (PDF, 269.39 KB) pdf RIB jan 2017 - Spooraansluiting VDL Nedcar 518840 (PDF, 269.39 KB) pdf RIB dec 2016 - Inkoop en subsidie Jeugdhulp en Wmo 2017 516468 (PDF, 398.23 KB) pdf RIB dec 2016 - Decembercirculaire 2016 516054 (PDF, 814.28 KB) pdf RIB dec 2016 - Minimabeleid, collectieve aanvullende verzekering en 25 euro regeling 510208 (PDF, 628.17 KB) pdf RIB dec 2016 - Omnibuzz - Start doelgroepenvervoer 515280 (PDF, 753.99 KB) pdf RIB dec 2016 - Naamgeving van openbare ruimtes voor woningbouwplannen 512390 (PDF, 428.77 KB) pdf RIB dec 2016 - Damoclesbeleid Echt-Susteren 2016 515129 (PDF, 737.5 KB) pdf RIB nov 2016 - Informatie voorstel tot beeindigen fusieproces De Risse en Westrom 514589 (PDF, 484.86 KB) pdf RIB nov 2016 - Uitbreiding normeringskader hulp bij het huishouden 512950 (PDF, 1.01 MB) pdf RIB nov 2016 - Social Return 2016 e.v. 509005 (PDF, 1.25 MB) pdf RIB nov 2016 - Woningbouwontwikkeling Vlaskuilseweg 67, Kerkweg Maria Hoop RIB 507537 (PDF, 243.4 KB) pdf RIB okt 2016 - Beantwoording moties en amendementen GR Omnibuzz RIB 509861 (PDF, 1.38 MB) pdf RIB okt 2016 - Tweede kwartaalrapportage 2016 fusie Westrom en Risse RIB 509212 (PDF, 6.21 MB) pdf RIB okt 2016 - Ontwikkelingen Veilig Thuis RIB 509733 (PDF, 326.16 KB) pdf RIB sept 2016 - Voortgang aanbesteding Wmo-vervoer RIB (PDF, 1.47 MB) pdf RIB sep 2016 - Storm- en waterschade juni 2016 RIB 502413 (PDF, 268.48 KB) pdf RIB sep 2016 - Vaststellingsovereenkomst en Exploitatieovereenkomst met Mulleners Vastgoed BV inzake onwikkeling Pius X locatie RIB 504098 (PDF, 633.33 KB) pdf RIB juli 2016 - Beleidsplan volwasseneducatie Midden-Limburg 2016-2017 RIB 499600 (PDF, 6.78 MB) pdf RIB juli 2016 - Communicatie minimabeleid RIB 500054 (PDF, 1.79 MB) pdf RIB juli 2016 - Jaarverslag 2015 en Uitvoeringsprogramma 2016 MER-Omgevingsdienst RIB 500588 (PDF, 3.43 MB) pdf RIB juli 2016 - Ontzorgingsarrangement woningcorporaties bij het huisvesten van statushouders RIB 500018 (PDF, 381.21 KB) pdf RIB juli 2016 - Rapport onderzoek bedrijfsplan bedrijfsvoering RIB 501802 (PDF, 1.63 MB) pdf RIB juli 2016 - Waarstaatjegmeente.nl en de resultaten van de burgerpeiling 2016 RIB 502077 (PDF, 5.85 MB) pdf RIB juli 2016 - Waarstaatjegmeente.nl en de resultaten van de burgerpeiling 2016 RIB 502077 (PDF, 5.85 MB) pdf RIB juli 2016 - Waarstaatjegmeente.nl en de resultaten van de burgerpeiling 2016 RIB 502077 (PDF, 5.85 MB) pdf RIB juli 2016 - Waarstaatjegmeente.nl en de resultaten van de burgerpeiling 2016 RIB 502077 (PDF, 5.85 MB) pdf RIB juli 2016 - Waarstaatjegmeente.nl en de resultaten van de burgerpeiling 2016 RIB 502077 (PDF, 5.85 MB) pdf RIB juli 2016 - Waarstaatjegmeente.nl en de resultaten van de burgerpeiling 2016 RIB 502077 (PDF, 5.85 MB) pdf RIB mei 2016 - Wet Kinderopvang, Toezichtinformatie Kinderopvang Echt-Susteren 2015 RIB 496120 (PDF, 1.71 MB) pdf RIB mei 2016 - Belastingoverzicht 2016 RIB 493775 (PDF, 967.41 KB) pdf RIB mei 2016 - Controle jaarrekening 2015 sociaal domein door accountant RIB 495647 (PDF, 583.82 KB) pdf RIB mei 2016 - Jeugdhulp Jaarrapportage 2015 RIB 495291 (PDF, 8.34 MB) pdf RIB mei 2016 - Leerlingenvervoer- ontbinden contract Klop Groepsvervoer BV RIB 495378 (PDF, 279.4 KB) pdf RIB mei 2016 - Uitbreiding AZC Echt RIB 495792 (PDF, 712.81 KB) pdf RIB mei 2016 - Woningbouwontwikkeling voormalige schoollocatie Vleutstraat Dieteren RIB 490128 (PDF, 114.88 KB) pdf RIB april 2016 - Vierde kwartaalrapportage 2015 fusie Westrom en De Risse RIB (PDF, 1.12 MB) pdf RIB maart 2016 - Naamgeving van 2 pleinen en een doorgang binnen Centrumplan Susteren RIB 488408 (PDF, 1.9 MB) pdf RIB febr 2016 - Agenda voor Midden-Limburg (PDF, 5.98 MB) pdf RIB febr 2016 - Bestuursafspraken POL, eerste tranche (PDF, 1.71 MB) pdf RIB febr 2016 - Evaluatie implementatie aanbevelingen RKC nav onderzoek naar juridische kwaliteitszorg (PDF, 915.46 KB) pdf RIB febr 2016 - Gewonnen rechtszaak in hoger beroep inzake terugvordering participatiegelden 2010 (PDF, 398.23 KB) pdf RIB febr 2016 - Hof van Witham (PDF, 321.29 KB) pdf RIB febr 2016 - Uitvoeringsplan civieltechnische kunstwerken (PDF, 305.98 KB) pdf RIB jan 2016 - Decembercirculaire 2015 (PDF, 250.9 KB) pdf RIB jan 2016 - Repressief begrotingstoezicht 2016 (PDF, 603.68 KB) pdf RIB jan 2016 - Stand van zaken invoering vennootschapsbelasting (PDF, 204.7 KB) pdf RIB jan 2016 - Uitgestelde gewijzigde begroting Westrom 2016 (PDF, 218.75 KB)