Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Raadsinformatiebrieven

Conform de artikelen 169 lid 2 en 180 lid 2 van de Gemeentewet geven het college en de burgemeester de gemeenteraad uit eigen beweging alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft. In de gemeente Echt-Susteren doen het college en de burgemeester dat via raadsinformatiebrieven. Onderstaand een overzicht van de meest recente raadsinformatiebrieven.

Overzicht raadsinformatiebrieven

pdf RIB nov 2021 - Ventilatie schoolgebouwen (PDF, 7.54 MB) pdf RIB nov 2021 - Straatnaamtoekenning voormalige dakpannenfabrief De Valk, Echt (PDF, 831.33 KB) pdf RIB nov 2021 - Vergroening randzone Businesspark ML aan de zijde St. Joost (PDF, 1.12 MB) pdf RIB okt 2021 - Subsidiebeschikking 1 miljoen bomenplan Provincie Limburg (PDF, 2.07 MB) pdf RIB okt 2021 - Glasvezel (PDF, 1.22 MB) pdf RIB spet 2021 - Inventarisatie functioneren jongerenraden (PDF, 2.55 MB) pdf RIB sept 2021 - Verdiepingsonderzoek 2021 (PDF, 1.52 MB) pdf RIB sept 2021 - Renovatie gebouw Connect College (PDF, 11.22 MB) pdf RIB juli 2021- Clientervaringsonderzoek jeugd MLO (PDF, 25.53 MB) pdf RIB juli 2021 - Armoedebeleid stand van zaken per 1 juli 2021 (PDF, 3.08 MB) pdf RIB juli 2021 - Landschapsvisie Zuidrand Echt (PDF, 22.88 MB) pdf RIB juli 2021 - Aankoop gronden Geurts Zuiderpoort Echt (PDF, 1.16 MB) pdf RIB juli 2021 - Achtervangovereenkomst WSW (PDF, 1.31 MB) pdf RIB juli 2021 - Voortgang werklastonderzoek politiebasisteams eenheid Limburg (PDF, 2.31 MB) pdf RIB juni 2021 - Investeringsagenda SML (Samenwerking Midden Limburg) (PDF, 123.1 KB) pdf RIB juni 2021 - Vergroening Nieuwe Markt en omgeving gemeentehuis (PDF, 2.21 MB) pdf RIB juni 2021 - Meicirculaire 2021 (PDF, 3.53 MB) pdf RIB juni 2021 - Werkdruk MER Omgevingsdienst (PDF, 1.17 MB) pdf RIB juni 2021 - Petitie Echt Bruisend Echt (PDF, 3.35 MB) pdf RIB juni 2021 - Rapport Om de leefomgeving - Commissie van Aartsen (PDF, 1.32 MB) pdf RIB juni 2021 - Intern toezicht Ensia (PDF, 1.09 MB) pdf RIB mei 2021 - Besluitvormingsproces implementatie Omgevingswet (PDF, 140.49 KB) pdf RIB mei 2021 - Belastingoverzicht 2021 provincie Limburg (PDF, 1.96 MB) pdf RIB mei 2021 - Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 MER OD (PDF, 5.68 MB) pdf RIB mei 2021 - Haalbaarheidsstudie Base Case Nieuwstadt Het Groene Net en Transitievisie warmte (PDF, 1.16 MB) pdf RIB mei 2021 - Circulaire aanbesteding Afvalsamenwerking Limburg (PDF, 3.07 MB) pdf RIB mei 2021 - Wet Kinderopvang Toezichtinformatie Kinderopvang Echt-Susteren (PDF, 1.03 MB) pdf RIB apr 2021 - Incident op AZC-terrein in Pey-Echt (PDF, 169.93 KB) pdf RIB apr 2021 - Beleidsagenda 2021 Regionaal Arbeidsmarktbeleid (PDF, 5.87 MB) pdf RIB apr 2021 - Lokale steunmaatregelen corona (PDF, 2.52 MB) pdf RIB maart 2021 - Ontwikkelingen inzake accommodatie De Ballon (PDF, 961.02 KB) pdf RIB maart 2021- Onderzoek veiligheidsbeleving rondom Chemelot (PDF, 3.07 MB) pdf RIB maart 2021 - Hotelontwikkeling Poort van Echt (PDF, 2.27 MB) pdf RIB maart 2021 - Aanbesteding afvalinzameling 2023 (PDF, 29.45 MB) pdf RIB maart 2021 - Corona aanpak Midden-Limburg (PDF, 26.61 MB) pdf RIB maart 2021 - Inkooptraject Hulp bij het Huishouden (PDF, 1.96 MB) pdf RIB maart 2021 - Motie en toezegging inzake bezuinigingen gemeenschappelijke regelingen (PDF, 6.57 MB) pdf RIB feb 2021 - Overdracht woonwagenstandplaatsen (PDF, 5.79 MB) pdf RIB feb 2021 - Evaluatie afvaltransitie 2020 (PDF, 3.33 MB) pdf RIB feb 2021 - Gebiedsontwikkeling uitbreiding VDL Nedcar (PDF, 1.48 MB) pdf RIB feb 2021 - Ontwikkelingsproces pilot zonneparken (PDF, 1.88 MB) pdf RIB feb 2021 - BDO benchmark gemeenten (PDF, 401.03 KB) pdf RIB jan 2021 - Regionale Energie Strategie (PDF, 13.78 MB) pdf RIB jan 2021 - Kwartaalrapportage Q3 2020 MER OD (PDF, 3.35 MB) pdf RIB jan 2021 - Resultaten mini-conferentie SML (PDF, 15.21 MB) pdf RIB jan 2021 - Decembercirculaire 2020 (PDF, 3.23 MB) pdf RIB jan 2021 - Repressief toezicht 2021 (PDF, 6.63 MB) pdf RIB jan 2021 - Hondenbeleid Echt-Susteren (PDF, 28.26 MB) pdf RIB dec 2020 - Anterieure exploitatie- en verkoopovereenkomst dakpannenfabriek Cuijpers (PDF, 102.79 KB) pdf RIB dec 2020 - Samenwerkingsovereenkomst Apollo locatie Bovenstestraat Echt (PDF, 110.75 KB) pdf RIB dec 2020 - Samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra (PDF, 1.18 MB) pdf RIB dec 2020 - Uitvoeringsprogramma 2021 MER OD (PDF, 11.64 MB) pdf RIB nov 2020 - Risico-communicatie Chemelot (PDF, 2.99 MB) pdf RIB nov 2020 - Toezegging raadsvergadering 8 oktober inzake uitbreiding De Berk (PDF, 669.25 KB) pdf RIB nov 2020 - Uitvoeringsplan doordecentralisatie beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg, preventie (PDF, 1.34 MB) pdf RIB nov 2020 - Evaluatie Welstandsnota (PDF, 3.49 MB) pdf RIB nov 2020 - Post-Corona aanpak arbeidsmarkt economie en onderwijs (PDF, 2.03 MB) pdf RIB nov 2020 - Volwasseneneducatie en Laaggeletterdheid (PDF, 1.19 MB) pdf RIB nov 2020 - Lokaal beleid cultuureducatie (PDF, 1.25 MB) pdf RIB nov 2020 - Armoedebeleid 2020 (PDF, 3.36 MB) pdf RIB okt 2020 - Verlengen Bestuursovereenkomst COA (PDF, 1.52 MB) pdf RIB okt 2020 - Lokale lastenmeter (PDF, 2.74 MB) pdf RIB okt 2020 - Aanbesteding afvalinzameling (PDF, 1.87 MB) pdf RIB okt 2020 - Omgevingswet - update najaar (PDF, 19.13 MB) pdf RIB okt 2020 - Evaluatie pilot InVerbindingJIM-aanpak Midden Limburg Oost (PDF, 10.69 MB) pdf RIB okt 2020 - Uitgangspuntennotitie regionale voorbereiding aanpak nieuwe inburgering (PDF, 12.14 MB) pdf RIB okt 2020 - Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten (PDF, 15.58 MB) pdf RIB sept 2020 - Openstelling Bovenstestraat Echt (PDF, 2.32 MB) pdf RIB sept 2020- Dashboard 2e kwartaal 2020 SC MER - Omgevingsdienst (PDF, 10.83 MB) pdf RIB sept 2020 - Tussenevaluatie afvaltransitie 2020 (PDF, 5.83 MB) pdf RIB aug 2020 - Kermisbeleid 2020 (PDF, 64.73 KB) pdf RIB juli 2020 - Stavaza compensatie maatregelen gebiedsontwikkeling VDL Nedcar (PDF, 4.64 MB) pdf RIB juni 2020 - Selectie- en vervolgproces zonneparken (PDF, 2.01 MB) pdf RIB juni 2020 - Schriftelijke beantwoording vragen commissie AZ 24 juni 2020 (PDF, 3.33 MB) pdf RIB juni 2020 - Stavaza en actualisatie stedelijke speerpuntprojecten structuurvisie Ontwikkelen met kwaliteit 2012-2025 (PDF, 37.81 MB) pdf RIB juni 2020 - Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd (PDF, 46.56 MB) pdf RIB juni 2020 - Bouw van 20 woningen op de voormalige locatie Star Potato Slek (PDF, 1.06 MB) pdf RIB juni 2020 - Anterieure overeenkomst Locatie Julianastraat-Emmastraat-Mussenstraat (PDF, 2 MB) pdf RIB juni 2020 - Informatiebeveiliging en Ensia 2019 (PDF, 1.16 MB) pdf RIB juni 2020 - Energiethema's (PDF, 869.3 KB) pdf RIB juni 2020 - Evaluatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (PDF, 4.91 MB) pdf RIB juni 2020 - Bestemmingsplan Centrum Echt (PDF, 1.89 MB) pdf RIB juni 2020 - Omgevingswet (PDF, 6.72 MB) pdf RIB mei 2020 - Aanpassing precarioheffing en terrasvoering horecazaken ivm nieuw RIVM-richtlijnen (PDF, 901.43 KB) pdf RIB mei 2020 - Controleverklaring bij de jaarrekening 2019 (PDF, 1.53 MB) pdf RIB mei 2020 - Matchingspunt passende huisvesting (PDF, 18.31 MB) pdf RIB mei 2020 - Ontwikkelen integrale post-Corona aanpak arbeidsmarkt economie en onderwijs (PDF, 3.26 MB) pdf RIB mei 2020 - Telecommunicatiewet 5G (PDF, 9.57 MB) pdf RIB mei 2020 - Straatnaam toekenning voormalige schoollocatie Nieuwstadt (PDF, 715.38 KB) pdf RIB mei 2020 - Toezichtinformatie Kinderopvang Echt-Susteren 2019 (PDF, 634.4 KB) pdf RIB mei 2020 - Herinrichting trouwzaal en raadzaal (PDF, 7.11 MB) pdf RIB mei 2020 - Regionale Energiestrategie (PDF, 32.44 MB) pdf RIB mei 2020 - Jaarverslag 2019 en Uitvoeringsprogramma 2020 MER-Omgevingsdienst (PDF, 3.87 MB) pdf RIB april 2020 - Resultaten afvaltransitie 1e kwartaal (PDF, 4 MB) pdf RIB april 2020 - Benchmark gemeenten (PDF, 20.24 MB) pdf RIB april 2020 - Regiovorming Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen, Bemoeizorg en OGGz-preventie (PDF, 5.02 MB) pdf RIB april 2020 - Belastingoverzicht 2020 provincie Limburg (PDF, 28.75 MB) pdf RIB mrt 2020 - Programma Centrum Echt, Bovenste Straat Zuid (PDF, 2.18 MB) pdf RIB mrt 2020 - Aanbesteding onderhoud openbaar groen (PDF, 1.27 MB) pdf RIB mrt 2020 - Tijdelijk handelingskader PFAS (PDF, 2.22 MB) pdf RIB febr 2020 - Toezegging over Lokale lastenmeter (PDF, 1.93 MB) pdf RIB febr 2020 - Vrijkomende grafbedekkingen algemene begraafplaatsen en regels begraafplatsen (PDF, 8.92 MB) pdf RIB jan 2020 - Regionale Energiestrategie, concept uitgangspunten (PDF, 13.24 MB) pdf RIB jan 2020 - Provincie Limburg, begrotingstoezicht 2020 (PDF, 1.57 MB) pdf RIB dec 2019 - Aanwijzing op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten, gronden nabij bedrijventerrein De Berk in Echt (PDF, 2.85 MB) pdf RIB dec 2019 - Implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (PDF, 3.31 MB) pdf RIB dec 2019 - PMD verpakkingen (PDF, 6.81 MB) pdf RIB dec 2019 - Beleidsplan politie 2020-2023 (PDF, 17.13 MB) pdf RIB nov 2019 - Faillissement Zorgaanbieder AltraCura (PDF, 888.23 KB) pdf RIB nov 2019 - Vervolgproces zonneparken (PDF, 3.25 MB) pdf RIB nov 2019 - Ontwikkelingen decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang (PDF, 371.6 KB) pdf RIB okt 2019 - Uitgangspuntennotitie Arbeidsmarkttoeleiding doelgroep mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (PDF, 1.81 MB) pdf RIB okt 2019 - Betaaltermijnen toeristenbelasting (PDF, 1001.25 KB) pdf RIB okt 2019 - Pilot verkeersmaatregelen Lariksstraat (PDF, 973.16 KB) pdf RIB okt 2019 - Hoger Beroep inz vaststelling subsidie 2016 Bureau Jeugdzorg Limburg (PDF, 1.5 MB) pdf RIB okt 2019 - Leerlingen vervoer Ingebrekestelling De Vier Gewesten (PDF, 1022.38 KB) pdf RIB sept 2019 - Beroep inzake weigeren omgevingsvergunningen Kloostercomplex Koningsbosch (PDF, 877.12 KB) pdf RIB aug 2019 - Stand van zaken en actualisatie stedelijke speerpuntprojecten structuurvisie (PDF, 32.26 MB) pdf RIB juli 2019 - Informatiebeveiliging en Ensia 2018 (PDF, 798.2 KB) pdf RIB juni 2019 - Regionaal actieplan perspectief op werk (PDF, 2.98 MB) pdf RIB juli 2019 - Milieupark en flankerend beleid (PDF, 890.83 KB) pdf RIB juli 2019 - Regionale Energiestrategie regio Noord- en Midden-Limburg (PDF, 17.94 MB) pdf RIB juli 2019 - Herontwikkeling voormalige tennislocatie Nieuwstadt (PDF, 1.09 MB) pdf RIB juni 2019 - Overzicht kosten jeugdhulp 2018 (PDF, 1.06 MB) pdf RIB juni 2019 - Kwartaalrapportage SC MER Omgevingsdient Q 1 2019 (PDF, 3.52 MB) pdf RIB juni 2019 - Verruimde tariefdifferentiatie - amendement Omtzigt (PDF, 1023.33 KB) pdf RIB juni 2019 - Rapport van bevindingen jaarrekening 2018 (PDF, 732.79 KB) pdf RIB juni 2019 - Meicirculaire 2019 (PDF, 3.2 MB) pdf RIB juni 2019 - Secundaire bluswatervoorzieningen (PDF, 1.15 MB) pdf RIB mei 2019 - Vervanging BuitenBeter App door Fixi Platform (PDF, 1.79 MB) pdf RIB mei 2019 - Herstructurering schoollocatie Burg. WIllemeschool (PDF, 3.94 MB) pdf RIB mei 2019 - Wet Kinderopvang Toezichtinformatie Echt-Susteren 2018 (PDF, 429.86 KB) pdf RIB april 2019 - Jaarverslag 2018 en Uitvoeringsprogramma 2019 MER OD (PDF, 3.77 MB) pdf RIB april 2019 - Doorontwikkeling Participatiewet en Sociale werkvoorziening (PDF, 28.98 MB)