De Tweede Kamer heeft op 16 april een motie aangenomen voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis met spoedeisende hulp en Intensive Care in Heerlen. Hoewel de motie sympathiek lijkt voor de inwoners van de stadsregio Parkstad, verliest de Kamer de belangen van de inwoners van de Westelijke Mijnstreek uit het oog.

In Parkstad wordt – vooral door de lokale politiek – elke kans aangegrepen om te protesteren. Het lijkt erop alsof zij vinden dat de stadsregio Parkstad de enige is die recht heeft op goede zorg en op aandacht.

Samenwerking

De beste (spoed)zorg dichtbij huis, is ook voor ónze inwoners van levensbelang. Toegang tot bereikbare en kwalitatief goede zorg moet voor iedere inwoner zijn gegarandeerd. Dat is vanaf het begin onze inzet geweest. Daarvoor werd de samenwerking met Parkstad opgezocht. Maar samenwerken is onmogelijk als een regio alleen het eigenbelang voor ogen heeft.

Gesprek

De afgelopen maanden zijn wij continu met diverse partijen en belanghebbenden in gesprek geweest over de inrichting van de ziekenhuiszorg in onze regio. Er is een grondig en zorgvuldig proces doorlopen dat op feiten is gestoeld. Een proces waarin alle partijen zijn gehoord en hun inbreng hebben gehad. Gemeenten, specialisten (huisartsen, ambulancediensten), maar vooral de vele inwoners van het hele verzorgingsgebied van Zuyderland, via Burgerkracht Limburg.

Burgemeesters, wethouders, gemeenteraden en politieke partijen zijn niet de professionals die kunnen beslissen over de inrichting van (acute) zorg. Wat zij wel kunnen én doen is opkomen voor de inwoners, door zich sterk te maken voor toegang tot de best mogelijke zorg dichtbij huis.

Begrip

Wij hebben begrip voor de situatie waarin ziekenhuizen zich bevinden. Wij onderkennen het nijpende tekort aan ziekenhuispersoneel en begrijpen dat dit tot soms pijnlijke keuzes leidt. Echter, een discussie over de toegang tot spoedeisende en acute zorg moet niet gevoerd worden in één regio. Een dergelijke discussie moet men baseren op feiten en het beginsel dat alle Nederlanders recht hebben op dezelfde goede zorg. Wij rekenen erop dat Zuyderland en zorgverzekeraar CZ hun beslissing over de toegang en inrichting van ziekenhuiszorg in de Westelijke -, én Oostelijke Mijnstreek hierop baseren.

Namens de colleges van B en W van Echt-Susteren, Beek, Stein en Sittard-Geleen