Bent u een stichting, vereniging of een particulier? En wilt u een activiteit of evenement organiseren op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn of voor jongeren? Dan kunt u bij ons subsidie aanvragen. Dit is een bijdrage om deze activiteiten te kunnen doen. De activiteiten moeten voor de inwoners en gemeenschap van Echt-Susteren bedoeld zijn.

Wat u moet weten

 • Stuur uw aanvraag voor een eenmalige subsidie in vóór de activiteit plaatsvindt. Als we de aanvraag compleet hebben ontvangen, nemen we binnen 13 weken een beslissing.
 • Uw aanvraag voor een jaarlijkse subsidie moet uiterlijk op 14 september voor het nieuwe jaar bij de gemeente binnen zijn. Wij nemen voor 30 december een beslissing op uw aanvraag
 • Bekijk voordat u een aanvraag doet de subsidieregeling voor alle informatie
 • U kunt het evenement aanmelden voor onze evenementenkalender op de website Het Smalste Stukje Nederland

Soorten gemeentelijke subsidies

Een eenmalige subsidie

Een eenmalige subsidie is een subsidie die de gemeente geeft voor iets dat u één keer organiseert. Er is geen aanvraagformulier voor een eenmalige subsidie. U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij het college van B&W.

Een jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor een kalenderjaar. De aanvraagformulieren voor 2025 zijn medio juni 2024 beschikbaar.

Subsidies op het gebied van welzijn, sport, cultuur en maatschappelijke ontwikkelingen

Voor subsidies op het gebied van welzijn, sport, cultuur en maatschappelijke ontwikkelingen zijn door de gemeenteraad en het college van B&W diverse regelingen opgesteld. In deze regelingen staan de voorwaarden en de procedure van de subsidieaanvragen.

Subsidieregeling innovatieve activiteiten sociaal domein

De gemeente vindt initiatieven in de kernen heel belangrijk. Ze versterken sociale verbanden, laten meer inwoners meedoen en zorgen er voor dat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Om deze initiatieven te stimuleren, is er een aparte subsidieregeling.

Voorwaarden

Er zijn verschillende voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen. De algemene regels over het aanvragen en geven van subsidies staan beschreven in de Algemene subsidieverordening (ASV) Echt-Susteren 2017. Daarnaast zijn er subsidieverordeningen en subsidieregelingen voor een bepaald doel en is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Bezwaar indienen

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Dat kan zijn omdat:

 • U denkt dat de gemeente een fout maakt
 • U vindt dat de gemeente haar beslissing niet voldoende heeft uitgelegd

Het besluit krijgt u per post toegestuurd. Meer informatie over het maken van bezwaar staat in de brief. Bent u het daarna ook niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Aanvragen

Wij hebben de volgende informatie van u nodig:

 • Een duidelijke beschrijving van de activiteit waarvoor u subsidie vraagt.
 • De doelen en resultaten die u wilt bereiken met uitleg hoe de activiteit hieraan bijdraagt.
 • Uitleg waarom de activiteit van betekenis is voor de gemeente Echt-Susteren en de inwoners.
 • Een begroting en een dekkingsplan voor de kosten van de activiteit.
 • Vraagt u voor het eerst een subsidie aan? Dan levert u aanvullend ook de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar in.

Let op: in sommige subsidieverordeningen worden bijzondere eisen gesteld. Daarvoor moet u dan meer informatie geven.

Aanvraagproces

 • Dien uw aanvraag met stukken en eventuele bijzondere eisen in. Voor een jaarlijkse subsidie gebruikt u het aanvraagformulier hier beneden. Voor een eenmalige subsidie stuurt u een schriftelijk verzoek aan het college van B&W.
 • U krijgt een brief over wie uw subsidieverzoek behandelt.
 • De gemeente beoordeelt uw subsidieverzoek.
 • Het college van B&W beslist of u subsidie krijgt.
 • U krijgt een brief met de beslissing.
 • Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente.

Formulier

De aanvraagformulieren voor subsidie in 2025 zijn in de maand juni 2024 hier beschikbaar.

Verordeningen en subsidieregelingen

De formulieren voor de subsidieaanvragen 2025 zijn in de maand juni 2024 beschikbaar onder 'Aanvragen'.

Subsidieverordeningen

Subsidieregelingen