Zonnepanelen voor eigen gebruik

Nederland is bezig met een energietransitie. Daarbij zetten we in op duurzame energie. Voor de energietransitie is het belangrijk dat de duurzame energie zo dicht mogelijk bij de verbruiker wordt opgewekt. Zonne-energie is hiervoor heel geschikt. Veel mensen nemen daarom zonnepanelen om duurzame energie op te wekken voor hun woning of bedrijfspand. 

In deze leidraad vertellen we u waar u op moet letten als u zonnepanelen wilt installeren. De leidraad geldt voor het gehele gemeentelijk grondgebied.

Zonneparken

Het proces en de beoordeling van zonneparken

De gemeenteraad heeft op 26 september 2019 ingestemd met het beleidskader Zonneparken en Windparken Gemeente Echt-Susteren. Vervolgens is een selectieprocedure gestart voor de ontwikkeling van in principe 5 pilotprojecten zonneparken in onze gemeente. In december 2019 is aan de markt een collectieve uitvraag gedaan voor de beste initiatieven voor zonneparken. Er zijn 17 initiatieven voor zonneparken ingediend. 
Een beoordelingsmatrix en een adviespanel van interne en externe deskundigen zorgden voor een zo objectief en transparant mogelijke beoordeling van de zonneparken.

Uitgangspunt bij de beoordeling zijn de 3 pijlers van het beleidskader 'Zonneparken en Windparken Gemeente Echt-Susteren' namelijk:

  • Ruimtelijke en landschappelijke inrichting. 
  • (Financiële) Participatie. 
  • Maatschappelijk draagvlak. 

Een vierde pijler is hieraan toegevoegd, namelijk het zicht op realisatie in 2022. 

Met het hele proces doen we ervaring op met de voorbereiding en realisatie van zonneparken.

Collegebesluit 30 juni 2020:

Op 30 juni ’20 stemde het college van B&W in met het eindadvies om met de 5 best scorende zonneparken een overeenkomst een overeenkomst uit te werken in 2020.

Dit zijn de 5 best scorende zonneparken (zie ook overzichtskaart), met vermelding van het aantal hectare zonnepanelen. Het aantal hectare is de oppervlakte aan zonnepanelen inclusief de tussenruimtes maar exclusief de ruimte voor de landschappelijke inpassing.

  • Bosserheide (Donnerskamp nabij Koningsbosch): 4,9 hectare;
  • Dominicusweg (nabij Peij): 6,3 hectare;
  • Groensebos (Heerdstraat nabij Sint Joost) 8 hectare;
  • Maasbrachterweg nabij Berkelaar 3,8 hectare;
  • Maria Hoop - Putbroekerbosweg (nabij Putbroek) 18,3 hectare.

Met deze 5 zonneparken volgden we onderstaand proces.

Omgevingscommunicatie:

Over de geselecteerde plannen is actief met de omgeving gecommuniceerd. Hiervoor namen de initiatiefnemers de regie. Ze stemden af met de gemeente, die in deze fase de rol had van actieve partner. Er werden digitale bewonersavonden georganiseerd om de betrokkenheid van de omgeving en het draagvlak voor de projectplannen verder te verkennen en af te stemmen.

2021-2022:

Uitwerking en ondertekening van overeenkomsten met initiatiefnemers waarin afspraken zijn gemaakt over de invulling van ons beleidskader (zoals landschappelijke inpassing, draagvlak en participatie). Hierin is onder meer de instelling van een omgevingsfonds en 50% lokaal eigenaarschap geregeld voor de lokale gemeenschap.

Na ondertekening van de overeenkomsten is, per zonnepark, de planologische procedure gevoerd door toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling. Hierin is, per zonnepark, de bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunningprocedure gecombineerd en op elkaar afgestemd.

2023:

Start van de uitvoering van de zonneparken.