Financiële stukken

Een overzicht van de belangrijkste financiële stukken van de gemeente.

Kadernota

De kadernota bevat de kaders voor de op te stellen ontwerpbegroting. Het document bevat keuzes over bestaand en nieuw beleid en bijbehorende baten en lasten. De kadernota wordt vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering voor de zomervakantie van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft.

pdf Kadernota 2020 (PDF, 177.78 KB) pdf Kadernota 2019 (PDF, 328.02 KB)

 

Programmabegroting

De begroting bevat beleid en budet voor het komende jaar en de drie daaropvolgende jaren, inclusief de prestatieindicatoren en maatschappelijke effecten. De ontwerpbegroting wordt opgesteld op basis van de door de raad vastgestelde kadernota. De begroting en meerjarenraming wordt behandeld in de raadsvergadering in november voorafgaand aan het jaar waar deze begroting betrekking op heeft (vóór 15 november).

pdf Begroting 2019 in één oogopslag (PDF, 166.64 KB)

 

pdf Begroting 2019 beknopt (PDF, 655.27 KB)

 

pdf Begroting 2019 deel I (PDF, 4.09 MB)

 

pdf Begroting 2019 deel II (PDF, 649.61 KB)

 


Bestuursrapportages

Het college informeert de raad door middel van de bestuursrapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De bestuursrapportages zijn een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van de baten en lasten. Nieuw beleid voor het lopende begrotingsjaar kan worden toegevoegd. Wijzigingen met een effect voor meedere jaren kunnen via de bestuursrapportage worden doorgevoerd in de meerjarenraming.
Nieuw beleid voor het nieuwe begrotingsjaar kan niet worden toegevoegd. Dat gebeurt bij het opstellen van de nieuwe begroting of via een apart raadsvoorstel. De eerste bestuursrapportage wordt voor de zomervakantie behandeld. De tweede bestuursrapportage wordt in november van het lopende begrotingsjaar behandeld.

pdf 1e bestuursrapportage 2019 (PDF, 744.65 KB)

 

 

pdf 2e bestuursrapportage 2018 (PDF, 312.43 KB)

 


Jaarrekening & jaarverslag

De jaarrekening bevat alle baten en lasten en de vermogenspositie van de gemeente. Het jaarverslag bevat een overzicht van de bereikte resultaten en maatschappelijke effecten. De jaarrekening en het jaarverslag worden voor de zomervakantie in het jaar na het jaar waarop de rekening betrekking heeft behandeld in de gemeenteraad (vóór 15 juli).

pdf programmarekening 2018 deel I (PDF, 1.88 MB)

 

 

pdf programmarekening 2018 deel II (PDF, 660.88 KB)