Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Financiële stukken

Een overzicht van de belangrijkste financiële stukken van de gemeente.

Kadernota

De kadernota bevat de kaders voor de op te stellen ontwerpbegroting. Het document bevat keuzes over bestaand en nieuw beleid en bijbehorende baten en lasten. De kadernota wordt vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering voor de zomervakantie van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft.

pdf Kadernota 2020 (PDF, 177.78 KB) pdf Kaderbrief 2021 (PDF, 520.62 KB)

Programmabegroting

De begroting bevat beleid en budet voor het komende jaar en de drie daaropvolgende jaren, inclusief de prestatieindicatoren en maatschappelijke effecten. De ontwerpbegroting wordt opgesteld op basis van de door de raad vastgestelde kadernota. De begroting en meerjarenraming wordt behandeld in de raadsvergadering in november voorafgaand aan het jaar waar deze begroting betrekking op heeft (vóór 15 november).

pdf Programmabegroting 2021 deel I (PDF, 9.17 MB)

 

pdf begroting in 1 oogopslag 2020 (PDF, 314.27 KB)


 

pdf financiele begroting 2020 beknopt (PDF, 712.42 KB)


  pdf Begroting in 1 oogopslag 2021 (PDF, 851.31 KB)

 

pdf Programmabegroting 2021 deel II (PDF, 1.45 MB)

 

pdf Programmabegroting 2021 deel II (PDF, 1.45 MB)

Bestuursrapportages

Het college informeert de raad door middel van de bestuursrapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De bestuursrapportages zijn een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van de baten en lasten. Nieuw beleid voor het lopende begrotingsjaar kan worden toegevoegd. Wijzigingen met een effect voor meedere jaren kunnen via de bestuursrapportage worden doorgevoerd in de meerjarenraming.
Nieuw beleid voor het nieuwe begrotingsjaar kan niet worden toegevoegd. Dat gebeurt bij het opstellen van de nieuwe begroting of via een apart raadsvoorstel. De eerste bestuursrapportage wordt voor de zomervakantie behandeld. De tweede bestuursrapportage wordt in november van het lopende begrotingsjaar behandeld.

 

pdf 1e Bestuursrapportage 2020 (PDF, 1.4 MB)

Jaarrekening & jaarverslag

De jaarrekening bevat alle baten en lasten en de vermogenspositie van de gemeente. Het jaarverslag bevat een overzicht van de bereikte resultaten en maatschappelijke effecten. De jaarrekening en het jaarverslag worden voor de zomervakantie in het jaar na het jaar waarop de rekening betrekking heeft behandeld in de gemeenteraad (vóór 15 juli).

pdf Programmarekening 2019 deel I (PDF, 8.11 MB)


 

pdf Rekening 2019 deel II (PDF, 1.89 MB)