Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Jos Hessels

4 januari 2019
Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Jos Hessels

Wilt u de toespraak van burgemeester Hessels liever zien i.p.v. lezen? Klik dan hier: Klik dan hier

3 januari 2019

Dames en heren,

Welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst! Welkom aan alle vertegenwoordigers van verenigingen, vrijwilligersorganisaties, onze ondernemers, maatschappelijke organisaties en natuurlijk aan alle andere inwoners van Echt-Susteren die de moeite hebben genomen om elkaar hier het beste te wensen voor 2019.

Enkele weken geleden mocht ik als spreker op een congres over lokale democratie twee boeken uitzoeken in een stand met lectuur voor politieke junkies. Mijn oog viel allereerst op het boek Dorpspolitiek, met als ondertitel waar is het lokale gezag? Heel actueel, maar nog meer onder de indruk was ik van het boek Overspannen Democratie van de Rotterdamse politiek filosoof Gijs van Oenen. Dit boek is zeer recent verschenen en het lijkt alsof Van Oenen de motivatie en achtergronden van de inmiddels bekende Gele Hesjes haarfijn vooraf heeft onderkend.

Toch is zijn analyse een andere dan we de laatste weken zo ongeveer iedere dag kunnen lezen en horen. Volgens hem is de onrust en onvrede van brede lagen in de bevolking niet het gevolg van miskenning en misleiding, maar is de ervaren vervreemding juist het gevolg van de perfectionering van het democratisch proces. “Het succes van de democratie keert zich tegen zichzelf” zegt de filosoof, die spreekt van een democratische metaalmoeheid.

Burgers worden zoveel en zo vaak aangesproken op hun mening en rol in het democratische proces, dat er een verwachtingspatroon ontstaat, dat niet waar te maken is. Van iedereen wordt verwacht dat hij of zij over voldoende kennis beschikt om over alle mogelijke onderwerpen een heldere en doorwrochte mening te hebben.

Wees nu eens eerlijk: wanneer heeft u iemand voor het laatst horen zeggen “ik weet het niet; daar heb ik te weinig verstand van”? Of wanneer heeft u dat zelf voor het laatst gezegd? Social media platforms lopen over van ongefundeerde meningen van zelfbenoemde deskundigen, die vervolgens als bewezen feiten gedeeld worden. Zelfs mensen, die bekend staan als verstandig en weloverwogen, laten zich uitlokken om zonder enige kennis van de achtergronden acties te ontplooien tegen de gevestigde orde, die dan tot gezamenlijke vijand verklaard wordt. En dat niet alleen op Twitter en Facebook, maar ook gewoon in onze eigen dorpen.

Vorig jaar riep ik u als vooruitgeschoven posten in onze maatschappij, als voorlieden van uw vereniging, uw bedrijf, uw buurt, uw sportclub, op om uw stem te laten horen. Om niet zwijgend áchter ons als gemeentebestuur te staan, maar zichtbaar en hoorbaar náást ons. Dat doe ik vandaag opnieuw. Allereerst om ons de maat te nemen, bij het beleid dat we voeren. Om vanuit uw achterban dat beleid bij te sturen en ons voortdurend te informeren over wensen en verlangens. Maar ook om richting uw achterban, uw leden, uw medewerkers te wijzen op het belang van een stabiel bestuur en het buiten de deur houden van nieuwe veel belovende profeten, die in werkelijkheid onveiligheid, onzekerheid en criminaliteit in onze stadjes en dorpen brengen. Als burgemeester prijs ik mij gelukkig met moedige en standvastige gemeenteraadsleden en wethouders, die ook in moeilijke omstandigheden hun rug recht houden. Ik roep u op om hen ook als inwoners van Echt-Susteren uw waardering en steun te geven.

Afgelopen maart was u in de gelegenheid om uw formele mening te geven over ons gemeentebestuur. Bij de gemeenteraadsverkiezingen was er geen sprake van grote verschuivingen tussen de politieke partijen. Toch was het een andere combinatie van fracties, die in mei aantrad in een nieuwe coalitie en het college van B&W vormde. Dat was voor sommigen een zware tegenslag.

Waar de een het moeilijk vindt uit te leggen dat zijn partij na jaren van succesvol beleid geen wethouders meer kan leveren, ziet de ander het juist als kans om dit goede beleid voort te zetten met enkele nieuwe accenten. Zoals gezegd, op moeilijke momenten heeft ook de nieuwe raad zijn verantwoordelijkheid genomen en zijn belangrijke besluiten unaniem genomen, waarvoor hulde. Daarom spreek ik hier nadrukkelijk de hoop en de verwachting uit, dat de politieke verhoudingen in onze gemeente zich snel zullen normaliseren en we zoals vanouds samen de schouders zullen zetten onder de verdere positieve ontwikkeling van het Smalste Stukje Nederland.

Want we hebben weinig te klagen in onze gemeente. Ook in 2018 werd er weer – soms letterlijk – flink aan de weg getimmerd. Dieteren, Sint Joost, Nieuwstadt, Echt: veel straten en wegen werden toekomstklaar gemaakt, waarbij ook dit jaar nog nieuwe projecten zullen worden opgepakt of lopende worden afgerond. Investeringen in openbare gebouwen werden afgerond, zoals in de Annendaal, Oos Heem en het oude stadhuis aan de Plats. We kenden grootschalige evenementen, zoals de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog bij Roosteren en het ZLF in Nieuwstadt dat eveneens een groot succes was. En dat slechts een week nadat Susteren bijna het OLS had gewonnen. Bijna…

En ook in 2019 zal de gemeente niet stil zitten. Samen met u gaan we op de ingeslagen weg verder. In Nieuwstadt zal de gebiedsvisie verder worden uitgewerkt en binnenkort zal begonnen worden met de realisatie van ingrijpende verbeteringen in Pey. De gemeenteraad zal zich gaan buigen over mogelijke ontwikkelingen in het centrum van Echt en op De Bandert zullen belangrijke initiatieven tot wasdom komen, waaronder het regionaal trainingscentrum van Judoclub Hercules, dat voor een groot deel van Zuid-Nederland de begeleiding van topsporters voor zijn rekening zal gaan nemen.

Dames en heren, in tijden van voorspoed kenmerkt het een beschaafde overheid dat ze die welvaart niet alleen zeker stelt voor hen, die daar al van kunnen profiteren, maar dat ze ook nadrukkelijk oog heeft voor de mensen, die een extra zetje nodig hebben. Vandaar dat op instigatie van de raadswerkgroep armoedebeleid meerdere initiatieven ontplooid zullen worden om de mensen met de laagste inkomens in onze gemeente een extra handje te helpen.

Ook zal onze gemeente met de kopgroep van Limburgse gemeenten meedoen in een initiatief om statushouders sneller te laten inburgeren. Daar hebben deze nieuwe inwoners van Echt-Susteren voordeel van, maar de maatschappij als geheel evenzo.

En we zullen extra aandacht gaan schenken aan de veteranen, die onze gemeente rijk is. Enkele tientallen van hen hebben we al leren kennen bij de beëdiging van de Limburgse Jagers afgelopen maand hier op de Nieuwe Markt. Samen met de organisaties van veteranen zullen we bezien hoe en waar deze mannen en vrouwen, die ons land gediend hebben, hun eigen stek kunnen krijgen.

Er is dus nog veel werk aan de winkel, waarbij economie en ecologie hand in hand zullen gaan, zodat de groei van onze welvaart ook duurzaam ingebed zal worden in de omgeving. Samen: overheid, bedrijfsleven, verenigingen, sportclubs, muziekgezelschappen, samen werken we aan een voorspoedig, plezierig en mooi Echt-Susteren, waarin we op de terreinen van cultuur, natuur, historie, betrokkenheid, beleving en begeestering onze eretitel van CittaSlow blijven waarmaken.

In die gedachte wens ik u allen een gezond, gelukkig, succesvol en bovenal een zalig 2019!