Heeft u bouwplannen? Check dan vooraf of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Let op: vanaf het moment dat u de vergunning aanvraagt worden kosten in rekening gebracht. U betaalt de gemaakte kosten altijd, ook als u de aanvraag intrekt of als wij deze afwijzen. Doe vóór u een aanvraag indient de vergunningscheck en dien eventueel een initiatief bij ons in.

Vergunningscheck

Begin met een vergunningscheck op het Omgevingsloket. De vergunningscheck bestaat uit een aantal vragen. Zo ontdekt u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Ga naar het Omgevingsloket

Initiatief indienen

Blijkt uit de vergunningscheck dat u een vergunning nodig heeft of u komt niet uit de vergunningscheck? Dan kunt u uw plannen eerst door ons laten toetsen. Daarvoor dient u een initiatief bij ons in. Zo onderzoekt u vóór u een vergunning aanvraagt of uw plannen wenselijk en haalbaar zijn. U vindt alle informatie hierover op de pagina Initiatief indienen.

Omgevingsvergunning aanvragen

Blijkt uit het initiatievenproces dat u een vergunning nodig heeft of dat u een melding moet indienen? Ga dan naar het Omgevingsloket. Vul het aanvraagformulier in en voeg de bijlagen toe. Het Omgevingsloket vertelt u welke bijlagen u nodig heeft. Soms is het nodig om voor uw plannen ook andere meldingen door te geven. Het Omgevingsloket geeft dit aan, en u kunt de melding daar meteen doen. Denk bijvoorbeeld aan een sloopmelding of een melding voor brandveilig gebruik.

Omgevingsplan (voorheen: bestemmingsplan)

In het Omgevingsloket kunt u de vraag tegenkomen of het bouwplan voldoet aan 'planologische regelgeving'. Hiermee wordt bedoeld dat het bouwplan past binnen het omgevingsplan (voorheen: bestemmingsplan). Is dat niet zo? Dan kunt u misschien afwijken van het omgevingsplan of het omgevingsplan wijzigen. Zie de pagina Omgevingsplan voor meer informatie hierover.

Communicatie via jeleefomgeving.nl

De communicatie na uw aanvraag verloopt via jeleefomgeving.nl. Lees hier meer over hoe het werkt.

Hoe lang duurt het?

De termijn voor de beoordeling begint op het moment dat u de aanvraag heeft ingediend. Hoeveel tijd we nodig hebben is afhankelijk van de wettelijke procedure waarbinnen uw aanvraag valt.

Gewone aanvraag

De termijn voor een reguliere procedure is acht weken. Wij kunnen deze termijn met zes weken verlengen. Hebben wij u gevraagd om extra documenten of gegevens aan te leveren? Dan mogen wij er wat langer over doen.

Uitgebreide aanvraag

Bij een uitgebreide procedure krijgt u na maximaal 26 weken bericht. Deze termijn kunnen we nog met zes weken verlengen als dat nodig is. Hebben wij u gevraagd om extra documenten of gegevens aan te leveren? Dan mogen wij er wat langer over doen. Meestal geldt de reguliere voorbereidingsprocedure. De uitgebreide procedure geldt onder andere bij:

  • activiteiten aan/bij een Rijksmonument
  • een gezamenlijke voorkeur van de aanvrager en de gemeente, bijvoorbeeld omdat het een grootschalig project betreft

Bekendmaking

Wij maken de omgevingsvergunning bekend, met alle bijbehorende documenten. Bekijk hiervoor de pagina Bekendmakingen en verordeningen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met ons besluit op uw aanvraag? Of ziet u bij de bekendmakingen een verleende omgevingsvergunning waar u het niet mee eens bent? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Bij de reguliere procedure kunt u binnen zes weken nadat het besluit is genomen bezwaar maken. Is de uitgebreide procedure van toepassing? Dan dient u een zienswijze in. In het besluit dat u van ons krijgt en dat wordt bekendgemaakt, staat wanneer u de zienswijze uiterlijk kunt indienen. Daarop volgt een besluit waarin de ingestuurde zienswijzen zijn verwerkt. Heeft u een zienswijze ingediend en bent u het nog niet eens met ons besluit? Dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan via de website van de Rechtspraak.

Welstand

Om te beslissen of u een vergunning krijgt, hebben wij soms advies nodig van de Omgevingscommissie (voorheen welstandscommissie). Deze toetst of de plannen voldoen aan de welstandseisen. De commissie bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien
  • welke materialen u gebruikt
  • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving
  • of de kwaliteit van uw bouwplan hoog genoeg is

De eisen die we stellen aan de bouw of verbouwing, vindt u hieronder in de welstandsnota. Voor het advies van de Omgevingscommissie brengen we extra kosten in rekening, zie 'Wat kost het?'.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Met de komst van de Omgevingswet verandert er ook een deel van het vergunningenproces. Vanaf 1 januari 2024 moet u mogelijk een kwaliteitsborger inschakelen die meekijkt of het gebouw aan de technische regels voldoet.  Meer informatie over de Wkb vindt u op de pagina Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Start- en gereedmelding bouwwerkzaamheden

Krijgt u een omgevingsvergunning? Dan is het daarna nog belangrijk om bij ons te melden wanneer u begint met de werkzaamheden en wanneer u klaar bent. Bij het besluit op uw omgevingsvergunning krijgt u van ons een gele kaart. Daarmee geeft u uiterlijk twee dagen voor de start van de werkzaamheden de startmelding aan ons door. U krijgt ook een groene kaart. Daarmee geeft u door dat de bouwwerkzaamheden klaar zijn, meteen als de werkzaamheden zijn afgerond. Deze kaartjes kunt u per post opsturen, maar per mail mag ook. De contactgegevens van de gemeente vindt u op onze contactpagina.

Wat kost het?

Voor het behandelen van een aanvraag brengen we kosten (leges) in rekening. Let op: deze kosten betaalt u ook als u de aanvraag intrekt of als wij uw aanvraag afwijzen. De hoogte van de kosten hangt van veel dingen af. Bijvoorbeeld van:

  • de bouwkosten
  • het aantal vergunningen dat u nodig heeft
  • of het plan past binnen de regels van het omgevingsplan
  • of uw aanvraag beoordeeld wordt door de Omgevingscommissie

Een overzicht van alle tarieven vindt u in titel 2 van de legesverordening. Het berekenen van de kosten is best ingewikkeld. Zo betaalt u bijvoorbeeld voor het advies van de Omgevingscommissie. Maar wilt u het plan daar zelf toelichten? Dan betaalt u daar ook kosten voor. Voor een inschatting van de kosten kunt u het beste even bellen met Servicecentrum MER op telefoonnummer 0475 25 51 00. Houd er echter rekening mee dat dit een inschatting is: tijdens het vergunningenproces kunnen er aanvullende zaken naar voren komen waardoor de kosten hoger worden.

Heeft u een vooroverleg gehad vóór uw vergunningsaanvraag? Als u binnen 6 maanden na het vooroverleg de omgevingsvergunning aanvraagt, worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de kosten van de vergunningsaanvraag.