Projecten in Pey

De raad heeft een aantal jaren geleden, vanwege demografische ontwikkelingen, de economische recessie en maatschappelijke tendensen (onder andere ontwikkelingen in het sociaal domein) besloten tot gebiedsgericht besturen van onze gemeente.

Gebiedsvisie

Hiervoor zijn gebiedsvisies opgesteld, waarin vanuit verschillende gemeentelijke beleidsterreinen – integraal - gekeken wordt naar de meest wenselijke ontwikkeling van een dorp of kern.

In Pey zijn enkele situaties, die vragen om een integrale gebiedsvisie. Het gaat dan om vragen als: hoe om te gaan met de leegstand of uitbreiding van winkels in de kern? Hoe om te gaan met de woningbehoefte en de realisatie van de leefbaarheidsvoorzieningen (gemeenschapshuizen) zoals in de andere kernen is gebeurd, alsmede de verbetering van verkeersknelpunten en de upgrading van het openbaar gebied/herinrichting van straten en pleinen. Al deze vragen kunnen niet los van elkaar beantwoord worden. Daarvoor is de gebiedsvisie Pey opgesteld, die ontwikkelingen beschrijft, analyses maakt en mogelijke oplossingsrichtingen voor diverse knelpunten aandraagt.

De verwachting is dat de gebiedsvisie Pey de komende jaren richting kan geven aan voorstellen en besluiten over de leefbaarheid van Pey. De in de visie genoemde projecten behoeven nog een nadere uitwerking. Voor sommige locaties moet nog – afhankelijk van het resultaat van lopende onderhandelingen - het voorkeursscenario worden vastgesteld.

De gebiedsvisie kunt u downloaden door op onderstaande pdf te klikken.

Uitgeschreven tekst van de video Gebiedsvisie Pey

Gebiedsvisie Pey

Hoe ver staan we?

[Voice-over]
Als onderdeel van de gebiedsvisie van Pey hebben we de afgelopen jaren diverse projecten onder handen genomen. Hierdoor is de omgeving van de kerk in Pey beter toegankelijk en is er meer woongelegenheid gecreëerd aan de Clarastraat, het voormalige politiebureau aan de Houtstraat en de woonwijken Sterrendael en Bloemenhof. In totaal zijn er in de afgelopen jaren dus meer dan honderd woningen bijgekomen.

[Hub Meuwissen, wethouder]
Ook aan de parkeerproblematiek is veel aandacht besteed door onder andere het realiseren van een aantal parkeerplekken aan de Lisweg.

[Voice-over]
Bij de gebiedsvisie van Pey horen nog meer projecten waaronder een makeover van het gebied Pey-Dorp. Dit zijn de straten die vanaf de Houtstraat gezien zuidelijk liggen. Denk aan de Martinusstraat, Hubertusstraat, Wirostraat, Servatiusstraat, Pastoor Drummenstraat, de Dorpstraat en omliggende straten.

[Hub Meuwissen, wethouder]
Daar hoort ook de Willibrordusstraat bij waar we ons nu bevinden. Hier worden niet alleen de trottoirs en de straten vernieuwd maar ook de riolering met een gescheiden waterafvalsysteem, schoon water en vuil water en daar wordt ook gekeken of we wat meer groen inpassing kunnen realiseren.

[Voice-over]
Ook het Chatelainplein en deze de omgeving eromheen wordt grondig aangepakt. Voor velen is deze plek al jaren een doorn in het oog.

[Hub Meuwissen, wethouder]
Hier in dit pand verschijnen straks een groot aantal appartementen waar we ook weer een stuk aan de woningnood kunnen invullen.

[Voice-over]
Ook het pand waar vroeger een supermarkt zat krijgt een nieuwe bestemming en biedt binnenkort woongelegenheid in de vorm van acht appartementen. Natuurlijk zijn dit ontwikkelingen die de bewoners van Pey-Dorp aangaan. Vandaar dat er diverse informatieavonden zijn geweest waarbij de gemeente en de ontwerper het gesprek zijn aangegaan met de inwoners.

[Lion Wagemans, gebiedsregisseur Ruimtelijk Domein]
Heel mooi dat u met zoveel mensen weer aanwezig bent vanavond.

[Voice-over]
Hier werden meningen gedeeld, ideeën besproken en huidige knelpunten geïnventariseerd.

[Ger Boonen, voorzitter Klankbordgroep Groot Pey]
De plannen die er nu liggen zijn veelbelovend.

[Voice-over]
Daar waar mogelijk wordt de input meegenomen bij de nog te vormen definitief ontwerpen.

[Ger Boonen, voorzitter Klankbordgroep Groot Pey]
En als klankgroep zijn we er erg gelukkig mee dat we daar denk ik een mooi plan krijgen en waar wij als Pey dadelijk ontzettend trots op mogen zijn dat we dat realiseren.

[Hub Meuwissen, wethouder]
Samen zullen we met onze inwoners deze plannen moeten realiseren en wij zijn pas tevreden over de uitvoering van onze plannen als het merendeel van onze inwoners ook tevreden. Het gaat uiteindelijk om een goed leefklimaat voor al onze inwoners.

[Voice-over]
Op dit moment zijn we gestart met de voorbereidingen. Naar verwachting beginnen we begin volgend jaar. We hopen in 2026 de werkzaamheden volledig af te ronden. In de tussentijd houden we jullie op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Bouwplan hoek Chatelainplein-Houtstraat Pey

Chaetelaineplein BV is van plan op de hoek Chatelainplein-Houtstraat een complex met 30 energiezuinige huurappartementen te realiseren. Op die plek staat nu nog het voormalig kantoor van de Rabobank.
Het complex past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om het nieuwbouwplan te kunnen realiseren is het bestemmingsplan gewijzigd. Het is de bedoeling dat in het derde kwartaal van 2024 het voormalig kantoor van de Rabobank gesloopt wordt waarna begonnen wordt met de nieuwbouw.

Onderstaand enkele impressies van het complex na realisering:

Herinrichting wegen Pey-Dorp

Op 16 november 2023 zijn de inwoners van Pey die wonen in het gebied ten zuiden van de Houtstraat tot en met de Dorpstraat (Pey-Dorp) geïnformeerd over de herinrichting van de wegen. De komende jaren wordt de riolering vervangen en komen er gescheiden systemen voor vuil en schoon water. De herinrichting van deze wegen is een volgende stap van de uitvoering van de Gebiedsvisie Pey. Daarnaast worden de wegen en trottoirs vervangen en deels opnieuw ingericht. De Houtstraat wordt niet opnieuw ingericht. Het is de bedoeling om de werkzaamheden in een zo kort mogelijke periode uit te voeren, zodat de overlast beperkt blijft. De gemeenteraad neemt hierover in juli 2024 een besluit.

Visualisatie Hubertusstraat in Pey
Visualisatie Hubertusstraat (Gebiedsvisie Pey)

De nieuwe inrichting houdt rekening met:

  • Veiligheid
  • Meer groen en tegengaan van hittestress
  • Verkeersstromen
  • Parkeren
  • Minimaliseren van wateroverlast

Om een bijdrage te leveren aan een duurzame inrichting en het tegengaan van hittestress kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de campagne Waterklaar. Meer informatie vindt u op de website www.waterklaar.nl of bekijk de informatie-video 'Waterklaar'. De gemeente kan subsidie verlenen voor het afkoppelen van regenpijpen van de riolering. Lees hier meer over op de pagina Subsidie voor het afkoppelen van hemelwater.

Bijeenkomsten per buurt

Het gebied Pey-Dorp is in drie plangebieden opgedeeld, voor overleg met de buurt over de nieuwe inrichting. We zijn met de inwoners in gesprek over specifieke knelpunten en ideeën en maken afspraken over de wijze waarop de buurt betrokken blijft bij het project. Tijdens de overleggen met alle buurtbewoners op 9, 11 en 23 januari 2024, zijn bewonerscomités gevormd voor vervolgoverleggen in februari en maart. De resultaten van de overleggen worden verwerkt in conceptplannen. De concepten worden onder andere besproken met politie, veiligheidsdienst en specialisten verkeer, groen en rioleringen. Naar verwachting kunnen de conceptplannen met de reacties van de deskundigen eind april met de bewonerscomités besproken  worden.