Hoe ziet de gemeente Echt-Susteren er uit in 2040? Het antwoord op deze vraag geven we in de Omgevingsvisie die we in 2023 opstellen. De Omgevingsvisie beschrijft hoe we in de gemeente Echt-Susteren willen wonen, werken en recreëren en hoe we omgaan met maatschappelijke opgaven zoals gezondheid, woningbouw, de energietransitie, het klimaat en het vestigen van bedrijven.

Gelet op de nieuwe maatschappelijke opgaven en de komst van de Omgevingswet, is de gemeente Echt-Susteren gestart met het proces om te komen tot een Omgevingsvisie voor het grondgebied van de gehele gemeente. We hebben inwoners, ondernemers, verenigingen en geïnteresseerden, dus ook u, nodig om deze visie op te stellen. Zo maken we samen een visie van de gemeente Echt-Susteren.

Start Omgevingsvisie

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Gemeenten moeten in 2025 een Omgevingsvisie en uiterlijk in 2029 een Omgevingsplan vaststellen. De gemeenteraad stelt de Omgevingsvisie vast. De basis voor de Omgevingsvisie is onze huidige Structuurvisie 2012-2025 'Ontwikkelen met kwaliteit'.

Om tot een Omgevingsvisie te komen, zijn we in januari 2023 gestart met twee bijeenkomsten. De eerste was op 16 januari voor de leden van de gemeenteraad, de tweede op 25 januari voor inwoners, ondernemers, organisaties, verenigingen en overige geïnteresseerden. Tijdens de bijeenkomsten is algemene informatie gegeven over onderwerpen voor de Omgevingsvisie. Ook schetsten we het proces om te komen tot een Omgevingsvisie voor onze gemeente. Adviesbureau Kragten ondersteunt ons bij het proces en het opstellen van de Omgevingsvisie.

Inventarisatie

De eerste fase om te komen tot de Omgevingsvisie voor de gemeente Echt Susteren betreft het inventariseren van bestaand beleid, doelen en ambities die door onze gemeenteraad zijn vastgesteld. Dit is het vertrekpunt voor onze Omgevingsvisie. Het Inventarisatiedocument treft u hieronder aan.

Laat uw mening horen

Leerlingen debatteren over toekomst van de gemeente

Bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie van de gemeente Echt-Susteren is het belangrijk om te vernemen hoe de jongeren de toekomst van de gemeente Echt-Susteren zien. De leerlingen van HAVO 5 van het Connect College hebben in het kader van '20-80 Learning' dit schooljaar de opdracht gekregen om in groepjes een fictieve politieke partij op te richten en een partijprogramma te schrijven dat kan worden gebruikt als input voor de Omgevingsvisie. Op 9 januari 2024 hebben de leerlingen de programma's aangeboden aan het college en het project afgerond met een debat in de raadszaal onder leiding van de burgemeester.

leerlingen debatteren in collegezaal

Resultaten enquête

De gemeente Echt-Susteren vindt het belangrijk om input op te halen voor de Omgevingsvisie bij inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. Een enquête is een van de manieren om te vernemen welke onderwerpen en ontwikkelingen men belangrijk vindt. Waar is Echt-Susteren trots op, wat kan er beter en wat zijn belangrijke thema's? Deze vragen zijn gesteld via een enquête. De antwoorden op de vragen en de opmerkingen en ideeën neemt de gemeente mee bij het bepalen van de koers voor 2040. De resultaten van de enquête zijn verwerkt in de onderstaande rapportage.

Rapportage enquête Omgevingsvisielink naar pdf bestand

Resultaten Kidscollege

De basisscholen De Violier, De Driepas en In 't Park hebben meegedaan met het Kidscollege van de Omgevingsvisie. Aan de leerlingen van groep 7 en 8 is gevraagd om mee te denken over de toekomst van de gemeente Echt-Susteren. De leerlingen hebben op heel veel verschillende en leuke manieren duidelijk gemaakt wat zij belangrijk vinden. De gemeente heeft filmpjes gekregen en presentaties gezien, er is geknutseld en geplakt, getekend, een poster en een memory-spel gemaakt. De leerlingen zijn op 4 juli allemaal beloond voor hun werkstukken en hebben uit handen van wethouder Meuwissen een Kidsbon voor de bioscoop gekregen, een Smalste Stukje Nederland Sleutelhanger en een pen van de gemeente. De leerlingen van Basisschool In 't Park hebben daarnaast een Kidscollegetopper medaille gekregen voor de manier waarop verschillende thema's tot in detail zijn uitgewerkt.

Bekijk alle presentaties, filmpjes en foto's die de kinderen hebben gemaakt

'Stip op de horizon' is klaar

De gemeente organiseerde drie werksessies om van inwoners, ondernemers, organisaties, verenigingen en overige geïnteresseerden te horen wat belangrijk is voor de toekomst van Echt-Susteren. We gingen in gesprek over actuele thema's, zoals wonen, werken, natuurontwikkeling, klimaat, energie of de vitaliteit van het verenigingsleven. Het doel en de inhoudelijke opzet van deze drie sessies was identiek. In kleine groepjes gingen we, onder begeleiding van een gespreksleider, in gesprek over een specifiek thema of gebied. Het resultaat van deze sessies en de enquête zijn verwerkt in het document 'Stip op de Horizon' dat u hier kunt raadplegen.

Stip op de horizonlink naar pdf bestand

9 kernen werksessies 'Koers bepalen'

Tussen september en oktober 2023 hebben we in de 9 kernen van onze gemeente inwonersbijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten is met de deelnemers gepraat over lokale problemen en uitdagingen en over zorgen die bij inwoners leven op tal van thema's. Er zijn dilemma's benoemd en ook kansen en oplossingen besproken die worden gebruikt bij het bepalen van de koers.

Gemeente brede werksessie 'Koers bepalen'

De input die is opgehaald bij de eerste processtappen en de 9 inwonersbijeenkomsten is uitgewerkt tot voorstellen voor de koers van de Omgevingsvisie Echt-Susteren. Samen met inwoners, ondernemers, organisaties, verenigingen, ketenpartners, de ambtelijke organisatie van de gemeente en met raadsleden hebben we op 30 januari 2024 tijdens werksessies in het Connect College ontwikkelrichtingen besproken. De koers wordt de komende weken uitgewerkt en vormt de basis voor de (concept) Omgevingsvisie.

Spreker en aanwezigen in aula van Connect College

Processchema Omgevingsvisie Echt-Susteren 2040

1. Inventarisatie: oktober 2022-maart 2023

 • Bestaand beleid
 • Trends en ontwikkelingen
 • Afstemming met ketenpartners
 • Beeldvormende bijeenkomsten inwoners, ondernemers en raad
 • Ambtelijke werkgroepen

Resultaat: Inventarisatiedocument beleid gemeente, provincie en Rijk

2. Stip op de horizon: maart 2023-september 2023

 • Inwonerspeiling
 • Raadsbijeenkomst
 • Ambtelijke werkgroepen
 • Haal- en brengsessies inwoners

Resultaat: 'Stip op de Horizon' voor de Omgevingsvisie Echt-Susteren 2040

3. Koers bepalen: september 2023-mei 2024

 • Werksessie inwoners, ondernemers, raad en ketenpartners
 • Raadsbijeenkomst
 • Ambtelijke werkgroepen

Resultaat: 'Koers Omgevingsvisie Echt-Susteren 2040'

4. Conceptvisie: april 2024-september 2024

 • Beeldvormende bijeenkomst inwoners, ondernemers en ketenpartners
 • Ambtelijke werkgroepen
 • Raadsbijeenkomst

Resultaat: 'Concept Omgevingsvisie Echt-Susteren 2040'

5. Ontwerpvisie: september 2024-december 2024

 • Ambtelijke werkgroepen
 • Raadsbijeenkomst

Resultaat: Terinzagelegging ontwerp Omgevingsvisie Echt-Susteren 2040

6. Vaststelling Omgevingsvisie: december 2024-april 2025

 • Beantwoording zienswijzen
 • Vaststelling door de gemeenteraad

Resultaat: Omgevingsvisie Echt-Susteren 2040

Ambassadeurs

Inwoners van de gemeente Echt-Susteren denken mee over de toekomst en laten graag hun stem horen over wat de Omgevingsvisie 2040 voor hen betekent. Lees hieronder hun verhaal.

Piet Vinken: 'Koester het erfgoed dat we hebben'

Piet Vinken uit Echt is ambassadeur voor de Omgevingsvisie 2040 van de gemeente Echt-Susteren. De stadsgids, die actief is in heel Echt-Susteren, praat graag mee over de toekomst van de gemeente. "Als je de geschiedenis niet kent, kun je niet bouwen aan de toekomst."

Waar bent u trots op in de gemeente Echt-Susteren?

"Onze gemeente heeft veel cultuurhistorisch erfgoed om trots op te zijn. Al sinds mijn jeugd interesseer ik mij hiervoor. Als jongen bezocht ik al het gemeentemuseum op de zolder van het toenmalig gemeentehuis (Plats) van mijn geboorteplaats Echt. Ik ben in 2006 als stadsgids begonnen in Stevensweert en nog datzelfde jaar ook in heel Echt-Susteren. Het is uniek voor onze gemeente dat Echt, Nieuwstadt en Susteren plaatsen waren met stadsrechten en met grachten en wallen eromheen. Blij ben ik met de ontwikkelingen bij de voormalige dakpannenfabriek De Valk in Echt. Ik ben betrokken geweest bij de totstandkoming van de plannen. Het is mooi dat bestaande elementen daar worden geconserveerd en een nieuwe bestemming krijgen."

Waar ziet u kansen voor de gemeente Echt-Susteren?

"Ik pleit ervoor om goed te kijken naar wat we hadden en of we dat kunnen terugbrengen. Dat betekent niet dat we vooruitgang moeten tegengaan, maar wel dat we moeten koesteren wat we hebben. Ons religieus erfgoed biedt bijvoorbeeld tal van kansen. Het is bijzonder dat Abdij Lilbosch in Pey en het Karmelietessenklooster in Echt nog steeds bewoond worden door monniken en zusters. Voor pelgrims is het Karmelietessenklooster een belangrijke plek. De van oorsprong Joodse filosofe en later katholiek geworden Edith Stein heeft hier van 1938 tot 1942 geleefd. In de kerk in Echt is de koormantel van Edith Stein als relikwie te bezichtigen. Dat moeten we uitdragen. Veel belangrijke monumentale gebouwen zijn particulier eigendom. Dat kan leiden tot problemen als de panden beginnen te verloederen. De gemeente zou meer moeten sturen op de onderhoudsplicht van de eigenaren. Zo blijft cultuurhistorie van beeldbepalende panden behouden.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat onze gemeente haar groene longen behoudt en het landschap versterkt. Dit zorgt ervoor dat mensen leefruimte en een gezond milieu houden. We hebben goede infrastructuur in onze gemeente waardoor plekken buiten Echt-Susteren goed te bereiken zijn om bijvoorbeeld te werken of studeren. Veel grote industrie heeft onze gemeente niet nodig."

Welke onderwerpen mogen meer aandacht krijgen?

"Als je de geschiedenis niet kent, kun je verkeerde beslissingen nemen. Omdat je de oorsprong niet kent en niet weet hoe je daarop voort kan bouwen. Onze geschiedenis zou tot uitdrukking kunnen komen in een gemeentelijk museum met informatie over de kleiwinning, de religie, de oorsprong van bijvoorbeeld de Molenbeek en belangrijke archeologische punten in Echt-Susteren. Daarnaast zou de heemkundevereniging vaker in een vroeger stadium moeten worden betrokken bij plannen. Tegen het gemeentebestuur wil ik zeggen: durf eigen doelen te stellen en keuzes te maken, zonder zomaar andere gemeenten te volgen. Stimuleer de eigen omgeving en koester het erfgoed dat we hebben. We hebben namelijk zo veel te bieden in Echt-Susteren."

Benoît Locht: 'Ons buitengebied is echt prachtig'

Benoît Locht uit Echt is ambassadeur voor de Omgevingsvisie 2040 van de gemeente Echt-Susteren. De voorzitter van Heemkundevereniging Echter Landj praat graag mee over de toekomst van de gemeente. "Het is belangrijk om op te komen voor alles wat geen stem heeft, zoals monumenten, planten, dieren en het landschap."

Waar ben je trots op in de gemeente Echt-Susteren?

"Ik ben trots op het buitengebied in Echt-Susteren.
We hebben prachtige natuur. Vooral het gebied aan de oostzijde is fantastisch om vrije tijd door te brengen. De gemeente Echt-Susteren is sterk in recreatie. De fiets- en wandelpaden zijn goed, dat hoor ik ook vaak van andere mensen terug. Het Kranenbroek is bijvoorbeeld echt de moeite waard om te bezoeken vanwege de vennen en oude houtwallen. Ook De Doort is een bijzonder natuurgebied met zijn grote populatie boomkikkers. Hoewel ik ontzettend trots ben op ons buitengebied, heb ik er ook zorgen over. Kunnen we er in de toekomst nog wel net zo van genieten als we dat nu kunnen? Bijvoorbeeld door uitbreidingen van de kernen richting het buitengebied."

Waar zie jij kansen voor de gemeente Echt-Susteren?

"Het is belangrijk dat we het buitengebied goed verzorgen én de kwaliteit bewaken. Dit is van belang voor de toekomst van onze buitengebieden. Specifiek voor het opstellen van de Omgevingsvisie zie ik nog kansen om buurtverenigingen en heemkundeverenigingen actief te laten meedenken. Zij kennen de mensen, geschiedenis en gebieden ontzettend goed en kunnen daarmee een waardevolle bijdrage leveren. Zij komen op voor alles wat geen stem heeft, zoals monumenten, dieren en het landschap. Dat is belangrijk voor de toekomst van onze gemeente. Als gemeenschap moeten we écht meedenken en meedoen bij het maken van de Omgevingsvisie. We moeten onze bijdrage leveren door onze kennis in te brengen."

Welke onderwerpen mogen van jou meer aandacht krijgen in de gemeente Echt-Susteren?

"Voor mij mogen ecologie en welzijn meer centraal staan. Vaak besteden we meer aandacht aan economie en welvaart. Dit zie ik liever anders. Daarnaast mogen we meer rekening houden met bepaalde elementen in het landschap. Het is prachtig als je herkenbaarheid blijft houden van ontwikkelingen die in een ver verleden tot stand zijn gekomen. Dit is belangrijk om te borgen in de Omgevingsvisie. Neem bijvoorbeeld de gracht in Echt. Deze hoeft echt niet terug te komen, maar het is wel mooi als je blijft zien waar deze heeft gelegen. Een stukje geschiedenis, dat is belangrijk om te koesteren."

Janine Penders: 'Zet in op kinderen en sport'

Janine Penders is ambassadeur voor de Omgevingsvisie 2040 van de gemeente Echt-Susteren. Ze groeide op in Dieteren en is nu huisarts in Susteren. Daarom praat Janine graag mee over de toekomst van de gemeente. "Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd zo veel mogelijk sporten kunnen uitproberen. Dat komt de gezondheid ten goede. De gemeente kan dit stimuleren en faciliteren."

Waar ben je trots op in de gemeente Echt-Susteren?

"Ik voel me thuis in Limburg en in Echt-Susteren. De mentaliteit en gemoedelijkheid, in combinatie met ruimte en toch de nabijheid van grotere steden, spreken mij erg aan. Na mijn studie en werk in de Randstad ben ik bewust teruggekomen naar Limburg. Eerst naar Dieteren, waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Inmiddels woon ik in Beek en werk ik met veel plezier in een huisartsenpraktijk in Susteren. De gemeente Echt-Susteren is goed bereikbaar en heeft tal van goede sport- en beweegvoorzieningen. Sport en bewegen zijn altijd belangrijk geweest voor mij. Persoonlijk, als judoka, maar ook in mijn beroep. Ongeacht in welke kern je woont, je hoeft niet ver te reizen om te sporten of te bewegen. De infrastructuur, de wegen en fietspaden en de accommodaties zijn op orde."

Waar zie jij kansen voor de gemeente Echt-Susteren?

"Kinderen moeten op jonge leeftijd, spelenderwijs, zo veel mogelijk sporten kunnen uitproberen. De kans is dan groot dat ze lid worden van een club en ook als volwassene blijven sporten. Dat komt de gezondheid ten goede en daar hebben ze een leven lang profijt van. De gemeente kan dit stimuleren en faciliteren door zich vooral op de jongeren te richten. Daarnaast moeten de verenigingen worden geholpen om het aanbod zo breed mogelijk te houden. Goede en toegankelijke accommodaties, sportvelden en ook het zwembad zijn daarbij randvoorwaarden. Samen sporten is ook belangrijk voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Ze leren al vroeg om samen te werken, teleurstellingen te verwerken, 'ergens voor te gaan' en successen te vieren."

Welke onderwerpen mogen van jou meer aandacht krijgen in de gemeente Echt-Susteren?

"Het is prettig wonen en werken in de gemeente. Dat moet de gemeente zo houden. Als voorzieningen wegvallen of dreigen te verdwijnen, kan de gemeente meedenken over oplossingen. Nog beter is het om te voorkomen dat er gaten vallen en problemen ontstaan. Vooral als het gaat om mentale en fysieke gezondheid. Vaak zijn keuzes mogelijk, mits men openstaat voor alternatieven. Ook hier geldt 'beter voorkomen dan genezen'. Het bevorderen door de gemeente van samenwerking tussen huisartsen, zorgaanbieders en sportverenigingen helpt hierbij."

Elena (15): 'Zonder de jeugd is er geen toekomst'

Elena de Graaf (15) is ambassadeur voor de Omgevingsvisie 2040 van de gemeente Echt-Susteren. De jonge scout praat enthousiast mee over de toekomst van de gemeente en legt graag uit waarom het belangrijk is om dat te doen: "Ik wil meegeven dat aan de jeugd en de natuur wordt gedacht, want zonder hen is er geen toekomst."

Waar ben je trots op in de gemeente Echt-Susteren?

"Op de mooie natuur van de gemeente. Ik ben graag buiten en met de natuur bezig. Daarom ben ik ook lid geworden van scouting Jeanne d'Arc in Susteren. Met leeftijdsgenoten en als leidster van de welpen doe en organiseer ik elke week spellen en activiteiten. Als het even kan, gaan we hiervoor naar buiten. We hebben goede afspraken gemaakt met de beheerders en de eigenaren van de bossen en terreinen die we dan gebruiken. De scouting organiseert ook acties voor ouderen en eenzame mensen of voor jongeren uit de buurt. Dat vind ik mooi om te doen en het is ook belangrijk. Het is handig dat er veel verenigingen, winkels, basisscholen en een middelbare school in de gemeente zijn. Dat is goed geregeld in Echt-Susteren. In iedere kern zijn verschillende verenigingen en accommodaties. Dat is belangrijk voor een dorp. Leisurepark In de Bandert in Echt is heel mooi geworden. Vooral het skatepark wordt goed gebruikt door de jongeren."

Waar zie jij kansen voor de gemeente Echt-Susteren?

"De natuur moet beschermd worden, zodat niets verloren gaat. Die moet waar mogelijk nog uitgebreid worden. De gemeente kan ook natuurspeelplaatsen maken waar kinderen kunnen klimmen op boomstammen en spelen met water en zand. Het zou mooi zijn als kinderen en gezinnen lid worden van OERRR, een jeugdprogramma van Natuurmonumenten. Op die manier ontdekken ze de natuur en helpen ze mee om die te beschermen. Daarnaast is het behouden van verenigingen belangrijk. Je moet ze helpen met subsidies of met opleidingen voor de leiding, zodat je ook in de toekomst voldoende vrijwilligers hebt. Mensen die niet veel geld te besteden hebben, moeten hulp krijgen, zodat ook hun kinderen lid kunnen worden van verenigingen."

Welke onderwerpen mogen van jou meer aandacht krijgen in Echt-Susteren?

"Op de scholen kan meer worden gedaan aan natuureducatie. Besteed met leerlingen vanaf 12 jaar meer tijd aan onderwerpen als het milieu en het klimaat. Bijvoorbeeld het voorkomen en opruimen van zwerfafval. Voor jongeren vanaf een jaar of 16 mis ik een uitgaansgelegenheid. Nu gaan de jongeren naar Roermond en Sittard. We hebben wel het Talenthouse in Echt, maar niet alle activiteiten zijn leuk om te doen. De gemeente moet ook zorgen voor goede fietspaden en verlichting langs fietspaden, bijvoorbeeld tussen Koningsbosch en Pey. In de winter is het vroeg donker en dan fiets ik hier niet graag alleen."

Wat vind je van de Omgevingsvisie 2040?

"Met behulp van de Omgevingsvisie wordt nagedacht over de toekomst van Echt-Susteren en over de toekomst van de natuur. Als ambassadeur laat ik graag mijn stem horen. Ik roep iedereen op om mee te denken en mee te doen!"

Michel van Smoorenburg: ‘In Gebrook voel ik mij thuis’

Michel van Smoorenburg uit Gebrook is ambassadeur voor de Omgevingsvisie 2040 van de gemeente Echt-Susteren. De internationaal arbeidsmarktanalist bij UWV en schrijver van ‘Gebrook in andere tijden’ praat graag mee over de toekomst van de gemeente. “De saamhorigheid is van grote waarde voor Echt-Susteren.”

Waar bent u trots op in de gemeente Echt-Susteren?

“Sinds 1997 woon ik in Gebrook. Mijn interesse in mensen en geschiedenis heeft in 2022 geleid tot een boek over Gebrook. Tien (oud-)inwoners vertellen daarin hun levensverhaal. Ieder van hen benadrukt de saamhorigheid die Gebrook kenmerkt. Elkaar kennen en elkaar helpen was en is een groot goed in Gebrook. ‘Gebrook aan taofel’, een initiatief van buurtbewoners om maandelijks voor ouderen te koken, is een groot succes tegen eenzaamheid. Mooi is dat er ook een keer werd gekookt door een Oekraïense vluchteling. Zoiets is zó belangrijk voor het wederzijds begrip en de gemeenschapszin. Erg trots ben ik op de gemeente als gaat om de relatie met het AZC en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.”

Waar ziet u kansen voor de gemeente Echt-Susteren?

“Het behouden van de identiteit en van voldoende ontmoetingsplekken vind ik belangrijk om de saamhorigheid in stand te houden. Iedereen wil zich ergens thuis voelen. Onze gemeente is uniek gezien de ligging. Dat wij het smalste stukje Nederland zijn levert bij arbeidsmarktpresentaties in Nederland of in het buitenland steevast veel interesse op. Deze slogan biedt volop kansen. Als arbeidsmarktanalist constateer ik dat er in Echt-Susteren volop werkgelegenheid is, een lage werkloosheid en grote krapte op de arbeidsmarkt. Meer logistieke bedrijven, die grotendeels afhankelijk zijn van arbeidsmigranten, heeft voor de werkgelegenheid weinig toegevoegde waarde. De gemeente zou meer kunnen inzetten op het binnenhalen en ondersteunen van bedrijven in de commerciële en zakelijke dienstverlening. Deze bedrijven hebben minder ruimte nodig en houden Echt-Susteren aantrekkelijk voor vakkrachten en hoger opgeleiden. Dit is vooral belangrijk voor de dertigers die graag in de eigen regio willen werken en wonen.”

Welke onderwerpen mogen van u meer aandacht krijgen?

“Zonnepanelen op alle daken zou geen vraag, maar een automatisme of verplichting moeten zijn. Zeker bij nieuwbouw van bedrijven en loodsen met grote daken, voordat in het landschap nog meer zonneparken komen. Voor kinderen is de ontwikkeling van leisurepark De Bandert belangrijk geweest. Voor de oudere jeugd zijn er helaas geen uitgaansgelegenheden meer. Plannen van ondernemers moeten worden ondersteund. Een geweldig initiatief vind ik de oprichting van Stichting Echt Feesten die met activiteiten als het LVK 2020 en het BCL Treffen zorgen voor meer leven in de brouwerij. Voor het voortbestaan van diverse verenigingen en stichtingen zijn voldoende vrijwilligers nodig. De gemeente en/of Menswel kan vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar proberen te brengen en een campagne opzetten. Daarbij kunnen ook lokale bedrijven worden betrokken. Dit kan de saamhorigheid een enorme impuls geven. Dat is van grote waarde voor de toekomst van onze gemeente.”

Paul Knip: 'De ligging tussen Duitsland en België is ideaal'

Paul Knip uit Nieuwstadt is ambassadeur voor de Omgevingsvisie 2040 van de gemeente Echt-Susteren. Als eigenaar van Paul Knip Keukens in Echt praat hij graag mee over de toekomst van de gemeente. ”Het is in Echt-Susteren goed ondernemen. Ook de ligging van Echt-Susteren tussen Noord- en Zuid-Limburg en als Het Smalste Stukje Nederland, tussen Duitsland en België is ideaal.“

Waar ben je trots op in de gemeente Echt-Susteren? 

“Ik heb in 2013 mijn keukenzaak geopend in de gemeente Echt-Susteren en ben enkele jaren geleden verhuisd naar het winkelhart van Echt: de Bovenstestraat. Het is voor mij een bewuste keuze geweest om mijn keukenzaak in Echt-Susteren te openen. Niet alleen omdat ik er zelf woonachtig ben, maar ook omdat Echt gezien de samenstelling van de bevolking een goede plek is om een keukenonderneming te starten. Het is in Echt-Susteren goed ondernemen. Ook de ligging van Echt-Susteren tussen Noord- en Zuid-Limburg en in Het Smalste Stukje Nederland, tussen Duitsland en België is ideaal. Persoonlijk ben ik van mening dat de gemeente Echt- Susteren een heel sociale gemeente is. In iedere kern zijn er organisaties en verenigingen. Dat faciliteert de gemeente. Als ondernemer vind ik dat de gemeente goed luistert naar en meedenkt met de ondernemers. Als ondernemer ben ik voorstander van de transformatie van het centrum van Echt en de realisatie van een foodmarkt bij De Valk. Er wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte, zoals het nieuwe wegennet dat wordt aangelegd om de stroom mensen die verwacht wordt goed te reguleren. Door deze aanpassingen gaat het centrum met zijn tijd mee en blijven we aantrekkelijk voor winkelend publiek. 

Waar zie jij kansen voor de gemeente Echt-Susteren? 

Een aandachtspunt is parkeergelegenheid bij de ontwikkeling van de nieuwe foodmarkt bij de Valk. Daar komt voldoende parkeergelegenheid, maar ook in het centrum en vooral bij het Ursulinenplein in Echt moeten voldoende parkeerplaatsen komen. Ook een zorg voor de ondernemers in het centrum is natuurlijk dat de mensen niet alleen de foodmarkt bezoeken, maar ook naar het centrum komen. Ik geloof wel dat dit gaat gebeuren, omdat het centrum als winkelgebied aantrekkelijker wordt. 

Welke onderwerpen mogen van jou meer aandacht krijgen in Echt-Susteren? 

Wat ik mis in de gehele gemeente zijn uitgaansgelegenheden voor jongeren en speelgelegenheden in een aantal kernen. De overheid zou daar meer een rol in moeten nemen, zodat het voor mensen hier fijn wonen is en jongeren na hun studie terugkomen naar de eigen gemeente. Leegstand in het centrum is een aandachtspunt. De gemeente zal haar best moeten doen om versnippering van bedrijven tegen te gaan en bedrijven stimuleren om zich binnen onze gemeente te vestigen. Ik denk dat de herontwikkeling van de Valk voor meer levendigheid en minder leegstand gaat zorgen in het centrum van Echt. De ondernemers en gemeente werken goed samen om dit te bereiken.